پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

۶ مطلب در شهریور ۱۳۹۱ ثبت شده است

بعد از کتابخانه د?ج?تال برا? بازد?د از کتابخانه اصل? به طبقه بالا رفت?م و به درخواست ما آرم?ن هم همراه? مان کرد. ورود? کتابخانه بر خلاف بس?ار? از کتابخانه ها? سطح شهر خ?ل? منظم و مرتب و البته جذب کننده با م?زها? مطالعه ا? تم?ز و نو بود.
مسئول ا?ن کتابخانه بالغه مرد? بود به نام سع?د. از ادب?اتش فهم?دم که اهل کتاب است. کتابخانه ب?ش از 18000 نسخه کتاب داشت و جالب ا?نکه از جمع?ت 2500 نفر? زندان، ب?ش از 700 نفر در کتابخانه به صورت مستمر و فعال عضو بودند.
برا? اعضا کارت عضو?ت هم صادر م? شد. گرچه کتاب ها بدل?ل عدم وجود نرم افزار مخصوص، ثبت نشده بود اما در دفتر ثبت دست? تمام کتاب ها ثبت م? شد و آقاسع?د تاک?د داشت که همه کتاب ها ثبت دفتر? شده اند.
آقا سع?د که گو?ا خبر از حوزه کار? ما داشت، سر?ع و با همکار? دونفر د?گر از زندان?ان د?گر ف? البداهه ل?ست? از کتاب ها? مورد ن?از زندان نوشتند و به ام?د ته?ه، تحو?ل بنده دادند.
از عناو?ن برخ? کتاب ها واقعا شوکه شدم!!: چهار اثر فلورانس اسکاول ش?ن، کمد? اله? دانته، صدسال تنها??، اد?سه هومر، کنت مونت کر?ستو، چن?ن گفت زرتشت ن?چه، مجموعه آثار داستا?وفسک?، مجموعه آثار هرمان هسه و و?کتوهوگو، نبرد من ه?تلر، خشم و ه?اهو، آثار صادق هدا?ت، شوهر اهو خانم، کلئوپاترا، آثار جبران خل?ل جبران، تبر?ز مه آلود، ده مرد رش?د، خداوند الموت، کتاب ها? برا?ان تر?س? و اسپنسر جانسون و د?ل کارنگ? و ....
با تاک?د از ته?ه کنندگان ل?ست پرس?دم که واقعاً ا?ن کتاب ها را ن?از دار?د؟ گفتند: م? دان?م خ?ل? از ا?نها را نم? فرست?د اما ا?نها را در زندان م? خواهند!!
نکته جالب و البته قابل تامل در ارسال کتاب به ا?ن کتابخانه، ارسال کتب فلسف? و تخصص? علوم اجتماع? بود. مثلاً کتاب فوق سنگ?ن " هست? و زمان " مارت?ن ه?دگر ?ا " از هگل تا ن?چه " و چند?ن و چند کتاب سخت فلسف? در کتابخانه زندان واقعا تعجب برانگ?ز بود!!
درخواست کتاب تعب?ر خواب هم جالب بود که گو?ا بدل?ل خواب ها? عج?ب و غر?ب زندان?ان، خ?ل? مورد ن?ازشان واقع م? شود! ?ک نسخه تعب?ر خواب بود که به قول آقا سع?د باق? مانده از دوران ?وزارس?ف است.
پرواز کتاب (همان بردن و برنگرداندن کتاب!) هم که در آن مح?ط ن?از به توض?ح ن?ست ...
در ح?ن بازد?د جوان? آمد و سراغ کتاب ها? آلبرکامو را گرفت.
گوشه پنجره کوچک کتابخانه، فاخته ا? لانه ساخته و گو?ا رو? تخم ها?ش نشسته بود. آرم?ن گفت: نم? دانم ا?نکه آزاد است چرا با پا? خودش به ا?نجا امده است...
مجموعه ا? که در کتابخانه بود قد?م? بود و البته مقاد?ر ز?اد? کتب مذهب? بلااستفاده که سازمان ها? دولت? برا? تخل?ه انبار خود به زندان هد?ه کرده بودند!
شن?دن حکم اعدام آقا سع?د هم که خودش کتابخوان حرفه ا? بود بار د?گر ناراحتم کرد و ا?ن ناراحت? با شن?دن ا?نکه او بچه دوقلو دارد، آتشم زد ...
با خنده تلخ? از آقا سع?د و آرم?ن و بق?ه اهال? کتاب جمع شده در کتابخانه خداحافظ? کردم.
مسئول اصل? کتابخانه که از مسئول?ن فرهنگ? زندان بود دعوتم کرد به بازد?د از سا?ر بخش ها? زندان. دل?ل? برا? رد دعوتش نبود.
به بند جوانان رفت?م که نما?شگاه? از کتاب ها? مسابقات فرهنگ? نهاد کتابخانه ها? عموم? کشور برپا کرده بودند. گرچه استقبال خوب نبود اما هم?ن که م? آمدند، نگاه? به جلد کتاب م? کردند، آن را ورق م? زدند و م? رفتند رضا?ت بخش بود و چقدر ناراحت کننده بود د?دن جوانان? کم سن تر از خودم که هر ?ک به دل?ل? بهتر?ن دوران زندگ? شان را در حبس به سر م? بردند.
از بخش آموزش مهارت ها? فن? هم د?دن کردم. پرورش ماه? اول?ن کارگاه بازد?د مان بود. بعد از آموزش، م? توانند ماه?ان? که پرورش م? دهند را بفروشند.
کارگاه معرق کار? چوب و فلز هم خ?ل? جالب بود. دست ساخته ها?? م? د?دم که در بازار ند?ده بودم. هنرشان قابل تحس?ن بود و البته کارها? شان هم از جنس فرهنگ د?ن? و مذهب? بود.
در کارگاه تراش چوب، مرد تقر?باً 35 ساله ا? مشغول بود که گو?ا از اهال? شرق کشور بود و به جرم موادمخدر محبوس شده بود. اول کار ?ک? از دست ساخته ها? خودش را هد?ه بهم داد و با ذوق گفت: 2-3 روز د?گه مونده تا در ب?ام. گفتم به سلامت?. چند وقته زندان?؟ گفت: 13 سال و خرده ا?!! گفتم باز هم هوس م? کن? بر? سراغش؟ گفت: به هفت پشتم بخندم د?گه سراغ خلاف برم. د?گه بسمه!
کارگاه بعد? تعم?ر موتور لوازم خانگ? بود. 2 مرد بالا? 40 سال که کُرد بودند مشغول تعم?ر موتور کولر بودند. از جرم شان پرس?دم. ?ک? اقدام عل?ه امن?ت مل? (به قول خودش از نوع عمل?ات?!) و د?گر? همکار? با پژاک! سر?ع خداحافظ? کرد?م و ب?رون آمد?م.
در کارگاه تراش سنگ ها? ق?مت? که انصافاً کارها? ز?با?? تول?د کرده بودند، ?ک? از زندان?ان گفت: آقا من تمام کتاب ها? کتابخانه را خوانده ام، د?گر برا?م تکرار? شده. اگر م? شود کتاب جد?د ب?اور?د. پرس?دم چندسال است ا?نجا??؟ گفت: 4 سال? م? شود.
از چند کارگاه د?گر از جمله پرورش قارچ، مبان? کامپ?وتر، تعم?ر موتورس?کلت و خ?اط? هم بازد?د کردم. فقط بخش نسوان ماند که ... وقت ز?غ بود و با?د بر م? گشتم اداره!
ا?ن روز برا?م ماندگار بود. د?دن چن?ن اماکن? برا? هرکس? با?د عبرت آموز باشد. به خودم گفتم ه?چ چ?ز ارزش آن را ندارد که آدم? ?ک روز هم در ا?نجا محبوس شود. طرف 13 سال بود زندگ? اش را در زندان گذرانده بود! فکر کن! بنده 1 ساعت و ن?م با تشر?فات از زندان بازد?د کردم، هم حوصله ام سر رفت و هم احساس تنگ? و گرفتگ? کردم، آنوقت طرف 13 سال از بهتر?ن دوران عمرش را در ا?نجا ط? کرده است. 13 سال? که گفتنش آسان است اما اگر فکر کن? مو بر تنت س?خ م? شود!
ام?دوارم روز? برسد که ه?چ کس جرم? مرتکب نشود و زندان ها? ما خال? از سکنه گردد.... آم?ن


* چند روز? م?همان حضرت معصومه(سلام الله عل?ها) هستم...
** آخر?ن روزها? اجاره نش?ن? ...

۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۱ ، ۰۲:۲۶
احسان عابدی

هم?شه دوست داشتم سر از وضع?ت زندگ? زندان?ان در زندان در ب?اورم. ام?دوارم قسمت ه?چکس نشود اما توف?ق? بود که حق?ر زندان را درک کنم!
البته شکر خدا اهل خلاف و بزه ن?ستم. بازد?د از کتابخانه زندان دل?ل? شد بر 1 ساعت و ن?م حضور بنده در زندان تا از نزد?ک شرا?ط زندان?ان را درک کنم.

زندان 15 بند دارد. هر بند مخصوص ط?ف خاص? از زندان?ان است. از همراهم پرس?دم که زندان? س?اس? هم ا?نجا دار?د؟ گفت: ?ک? از بندها مخصوص س?اس? هاست که البته 15 نفر ب?شتر ن?ستند و آنها هم از کردها? عضو کومله و دموکرات و پژاک هستند.
نکته تو ذوق زن ا?ن بود که چند?ن بنر و قاب عکس از ر??س سازمان زندان ها? کشور (اسماع?ل?) به همراه جمله و افاضه ا? از ا?شان به در و د?وار زندان نصب شده بود! البته تا م? شد ارتفاعش را بالا گرفته بودند تا مورد عنا?ت زندان?ان واقع نشود. حالا جا? سوال است که زندان?ان چه علاقه و اشت?اق? برا? ز?ارت هر روزه و هرلحظه ا?ن آقا دارند و اصلاً چه تاث?ر? در رفتار و روح?ه آنها دارد که ب?ش از 10 عکس و جمله از ا?شان در مح?ط زندان به چشم بخورد؟؟!!

نکات قابل توجه? به چشمم خورد. ورود? زندان با کلاس ها? آموزش? و?ژه نوسوادان و ابتدا?? و راهنما?? مواجه شدم. گو?ا نهضت سوادآموز? و آموزش و پرورش به زندان?ان آموزش د?ده مدرک تحص?ل? م? دهد.

جالب تر ا?نکه دانشکده علم? - کاربرد? هم داشتند و جالب تر تر ا?نکه فقط در رشته حقوق قضا?? دانشجو م? پذ?رفت!!
فضا و مح?ط داخل? زندان خ?ل? با سل?قه و البته پرخرج طراح? و ساخته شده که البته از ن?رو? را?گان زندان?ان هم در انواع مراحل طراح? و ساخت هنر? مح?ط بهره برده شده است.
در ابتدا? امر متوجه شدم که رفتار زندانبانان و مسئول?ن با زندان?ان بس?ار حسنه است. از رفت و آمد راحت و ادب زاندان?ان در برخورد با مسئول?ن فرهنگ? و زندانبانان م? شد متوجه ا?ن نکته شد.

اول از گلخانه د?دن کرد?م. انواع و اقسام گل و گ?اه در ?ک مح?ط ?? متر? جمع شده بود تا آنها?? که دست? در گل و گ?اه دارند، ب?کار نباشند.

انتها? گلخانه اتاق? بود که چند نوع ابزار و آلات موس?ق? (ک?بورد، گ?تار، و?ولون، سه تار و ...) موجود و در اخت?ار کسان? بود که دست? در نوازندگ? داشتند. مرد ?? ساله ا? درحال نواختن گ?تار بود و شعر? هم همراهش م? خواند. جرمش حمل موادمخدر بود.
از بخش دارالقرآن د?دن کردم. مح?ط جذاب و با سل?قه ا? ساخته بودند. حداقل 10 آکوار?وم با انواع ماه?ان ز?با در اطراف دارالقرآن تعب?ه کرده بودند که شاداب? خاص? به دارالقرآن م? داد. روحان? موجه? هم جمع? از زندان?ان را به ترت?ب نشانده و مشغول آموزش احکام بود.
انتها? دارالقرآن ?ک کتابخانه د?ج?تال بود! 10 س?ستم با نظم خاص? در اخت?ار افراد بود. دسترس? به ا?نترنت امکان نداشت اما در ?ک سرور مرکز? نرم افزار? نصب کرده بودند که در موضوعات مذهب?، ادب?ات، تار?خ?، رمان و داستان، پزشک? و ... تعداد? کتاب الکترون?ک? داشت. وجود مجموعه داستان ها? کافکا و گلش?ر? و م?زان بالا? استفاده از آنها برا?م جالب بود.
مسئول ا?ن کتابخانه جوان? خوش مشرب و آراسته به نام آرم?ن بود و معلوم بود که اهل دانش و اطلاعات است. نظرات و پ?شنهادات خوب? هم درباره کتاب ها و امکانات ب?شتر برا? کتابخانه اش م? داد. آه از نهادم برآمد وقت? شن?دم حکمش اعدام است به جرم موادمخدر!!

ادامه دارد...

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۱ ، ۰۲:۳۹
احسان عابدی
?ا امامنا و س?دنا! امروز جهان به پا? تو ا?ستاد؛

دور ن?ست آن روز که جهان?ان به پا? مولا?مان مهد?( عجل الله تعال? ف? فرجه ) به سجده افتند...

امام خامنه ا?

جهان به پا? تو ا?ستاد

۱۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۱ ، ۰۳:۳۴
احسان عابدی
یا امامنا و سیدنا! امروز جهان به پای تو ایستاد؛

دور نیست آن روز که جهانیان به پای مولایمان مهدی( عجل الله تعالی فی فرجه ) به سجده افتند...

امام خامنه ای

جهان به پای تو ایستاد

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۱ ، ۰۳:۳۴
احسان عابدی

"ا?ران منزو?" آرزو، آرمان و استراتژ? هم?شگ? جبهه استکبار از ابتدا? انقلاب تا کنون بوده است.
ب?ش از ? دهه است که دشمنان به سرکردگ? آمر?کا و با فشار لاب? صه?ون?ست? به هر نوع اقدام و توطئه ا? دست م? زنند تا مانع رشد و نمو درخت پا?دار انقلاب خم?ن? شوند. از تحر?م علم? گرفته تا تحر?م دارو و مواد بهداشت? ( که عل?ه ح?وانات ن?ز غ?ر انسان? است) و صحنه گردان? فتنه ها? داخل? و ... . اما امروز نه تنها ا?ن درخت رشد و نمو داشته که به الگو?? ب? بد?ل برا? کشورها? دور و نزد?ک هم تبد?ل شده است.
جمهور? اسلام? ا?ران امروز ?ک هژمون? است. آنها که روز? ا?ران را حت? در ب?ن همسا?گانش هم منزو? م? خواستند، حالا نظاره گر م?دان دار? ا?ن کشور در دن?ا هستند. د?گر واژه " انزوا " درباره جمهور? اسلام? ا?ران معنا?? ندارد و ا?ن با?د مدنظر برخ? از س?اس?ون داخل? هم قرار گ?رد!

iran


جنبش غ?رمتعهدها امروز در بالاتر?ن سطح خود در کشور? تشک?ل جلسه داده که تحر?م ها و ناجوانمرد? ها? دشمنانش به حد اعلا? خود رس?ده است و ا?ن اجلاس معنا?? جز شکست سنگ?ن د?پلماس? غرب در انزوا? ا?ران ندارد. د?پلماس? ا? که برا? جلوگ?ر? از حضور مقامات بلندپا?ه ب?ن الملل? حت? دست به توه?ن و تهد?د م? زند.
برگزار? اجلاس غ?ر متعهدها به نوع? نما?ش قدرت جمهور? اسلام? در عرصه ب?ن الملل? و روابط د?پلمات?ک است. ا?ن اجلاس در حال? برگزار م? شود که رژ?م صه?ون?ست? دور جد?د تهد?دها? نظام? را شروع کرده و ب? پروا از حمله به ا?ران حرف م? زند! حضور ب?ش از 100 کشور دن?ا در ا?ران، حاک? از ب? توجه? به فرافکن? ها و خزعبلات تکرار? اسرائ?ل? هاست. حت? روزنامه ها و رسانه ها? غرب هم نتوانستند قدرت د?پلماس? ا?ران را انکار کنند.
ر?است 3 ساله ا?ران بر جنبش غ?رمتعهدها شروع دور تازه اثرگذار? در عرصه جهان? است. در ا?ن ب?ن مساله فلسط?ن در درجه اول و ن?ز اوضاع سور?ه و بحر?ن، با?د در اولو?ت قرار گ?رد. چنانچه ا?ران بتواند حما?ت ها? جهان? را درباره فلسط?ن جلب کند، وضع?ت برا? رژ?م صه?ون?ست? سخت تر از ا?ن خواهد شد.
اما ?ک? از نکات حائز اهم?ت ا?ن اجلاس، دستاوردها? بعد? آن برا? جمهور? اسلام? است. ?ک? از اصل? تر?ن دستورکارها? اجلاس غ?رمتعهدها مسائل اقتصاد? است. چنانچه را?زن? ها و تلاش ا?ران متمرکز بر رفع مساله تحر?م ها? اقتصاد? شود و ت?م اقتصاد? بتواند بازار فروش نفت را گسترش داده و تثب?ت نما?د، م? توان?م شاهد اتفاقات خوب? در عرصه اقتصاد جامعه باش?م.


* نما?ش خودروها? شهدا? هسته ا? و حضور عل?رضا و آرم?تا در حاش?ه اجلاس اقدام? قابل تحس?ن است.

** مساله اصل? فعلاْ اهم?ت اجلاس است اما سکوت اصلاح طلبان? که مدام دم از انزوا? ا?ران در دولت احمد? نژاد م? زدند را هم با?د موشکاف? کرد!

*** ا?ن مطلب هم ب? ربط ن?ست. ( + ) لذت هم دارد! روح شه?د دوران شاد.

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۱ ، ۰۳:۲۶
احسان عابدی

"ایران منزوی" آرزو، آرمان و استراتژی همیشگی جبهه استکبار از ابتدای انقلاب تا کنون بوده است.
بیش از ۳ دهه است که دشمنان به سرکردگی آمریکا و با فشار لابی صهیونیستی به هر نوع اقدام و توطئه ای دست می زنند تا مانع رشد و نمو درخت پایدار انقلاب خمینی شوند. از تحریم علمی گرفته تا تحریم دارو و مواد بهداشتی ( که علیه حیوانات نیز غیر انسانی است) و صحنه گردانی فتنه های داخلی و ... . اما امروز نه تنها این درخت رشد و نمو داشته که به الگویی بی بدیل برای کشورهای دور و نزدیک هم تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی ایران امروز یک هژمونی است. آنها که روزی ایران را حتی در بین همسایگانش هم منزوی می خواستند، حالا نظاره گر میدان داری این کشور در دنیا هستند. دیگر واژه " انزوا " درباره جمهوری اسلامی ایران معنایی ندارد و این باید مدنظر برخی از سیاسیون داخلی هم قرار گیرد!

iran


جنبش غیرمتعهدها امروز در بالاترین سطح خود در کشوری تشکیل جلسه داده که تحریم ها و ناجوانمردی های دشمنانش به حد اعلای خود رسیده است و این اجلاس معنایی جز شکست سنگین دیپلماسی غرب در انزوای ایران ندارد. دیپلماسی ای که برای جلوگیری از حضور مقامات بلندپایه بین المللی حتی دست به توهین و تهدید می زند.
برگزاری اجلاس غیر متعهدها به نوعی نمایش قدرت جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی و روابط دیپلماتیک است. این اجلاس در حالی برگزار می شود که رژیم صهیونیستی دور جدید تهدیدهای نظامی را شروع کرده و بی پروا از حمله به ایران حرف می زند! حضور بیش از 100 کشور دنیا در ایران، حاکی از بی توجهی به فرافکنی ها و خزعبلات تکراری اسرائیلی هاست. حتی روزنامه ها و رسانه های غرب هم نتوانستند قدرت دیپلماسی ایران را انکار کنند.
ریاست 3 ساله ایران بر جنبش غیرمتعهدها شروع دور تازه اثرگذاری در عرصه جهانی است. در این بین مساله فلسطین در درجه اول و نیز اوضاع سوریه و بحرین، باید در اولویت قرار گیرد. چنانچه ایران بتواند حمایت های جهانی را درباره فلسطین جلب کند، وضعیت برای رژیم صهیونیستی سخت تر از این خواهد شد.
اما یکی از نکات حائز اهمیت این اجلاس، دستاوردهای بعدی آن برای جمهوری اسلامی است. یکی از اصلی ترین دستورکارهای اجلاس غیرمتعهدها مسائل اقتصادی است. چنانچه رایزنی ها و تلاش ایران متمرکز بر رفع مساله تحریم های اقتصادی شود و تیم اقتصادی بتواند بازار فروش نفت را گسترش داده و تثبیت نماید، می توانیم شاهد اتفاقات خوبی در عرصه اقتصاد جامعه باشیم.


* نمایش خودروهای شهدای هسته ای و حضور علیرضا و آرمیتا در حاشیه اجلاس اقدامی قابل تحسین است.

** مساله اصلی فعلاْ اهمیت اجلاس است اما سکوت اصلاح طلبانی که مدام دم از انزوای ایران در دولت احمدی نژاد می زدند را هم باید موشکافی کرد!

*** این مطلب هم بی ربط نیست. ( + ) لذت هم دارد! روح شهید دوران شاد.

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۱ ، ۰۳:۲۶
احسان عابدی