پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

۶ مطلب در بهمن ۱۳۹۰ ثبت شده است

در شهر ما که با ماه? ???-??? هزار تومان م? شود بهتر?ن و بزرگتر?ن خونه در بهتر?ن موقع?ت شهر رو اجاره کن?، خبر? شن?دم که ?ک? از کاند?داها? انتخابات مجلس، مغازه ا? برا? ستادش اجاره کرده به روز? ?،???،??? تومان !!

?) از کجا آورده ا? حاج?؟!

?) مگر به کجا م? خواه? برو? حاج?؟!

?) چه منفعت? دارد که ا?نقدر بر?ز و بپاش م? کن? حاج?؟!

۱۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۰ ، ۰۴:۴۷
احسان عابدی

در شهر ما که با ماهی ۵۰۰-۶۰۰ هزار تومان می شود بهترین و بزرگترین خونه در بهترین موقعیت شهر رو اجاره کنی، خبری شنیدم که یکی از کاندیداهای انتخابات مجلس، مغازه ای برای ستادش اجاره کرده به روزی ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان !!

۱) از کجا آورده ای حاجی؟!

۲) مگر به کجا می خواهی بروی حاجی؟!

۳) چه منفعتی دارد که اینقدر بریز و بپاش می کنی حاجی؟!

۱۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۰ ، ۰۴:۴۷
احسان عابدی

ب?سکو?ت!

امسال ساند?س نبود، ب?سکو?ت م? دادند! مردم به عشق ساند?س آمده بودند، مخصوصاْ ن? اش!

اما نامردها ب?سکو?ت دادند.

در ب?ان?ه پا?ان? مردم تاک?د کردند: سال د?گر اگر ساند?س نده?د نم? آ??م!

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۰ ، ۰۵:۰۵
احسان عابدی

بیسکویت!

امسال ساندیس نبود، بیسکویت می دادند! مردم به عشق ساندیس آمده بودند، مخصوصاْ نی اش!

اما نامردها بیسکویت دادند.

در بیانیه پایانی مردم تاکید کردند: سال دیگر اگر ساندیس ندهید نمی آییم!

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۰ ، ۰۵:۰۵
احسان عابدی

اسف ناک است که در عصر رسانه، هنوز صدا و س?ما? جمهور? اسلام? مواضع، ب?انات و د?دارها? رهبر معظم انقلاب را به سبک ?? سال پ?ش منعکس م? کند!

گرچه انحصار ضبط صوت و تصو?ر آقا در اخت?ار دفتر ا?شان است، اما با هم?ن وضع هم رسانه مل? م? تواند بس?ار هنرمندانه تر و اثرگذار تر، نه تنها ب?انات و مواضع، بلکه زندگ? و منش حضرت آقا را در جامعه بازتاب دهد تا قبل از ا?نکه امثال ب? ب? س? با ن?ت پل?د پنجه کش?دن به رو? ماه ا?ن کار را انجام دهند، واقع?ت ها? زندگان? ?ک رهبر اله? را به مردم? که ند?ده عاشقش هستند نشان دهد.

وقت? فا?ل صوت? د?دار آقا با خانواده شه?د رضا?? نژاد را گوش دادم، آه از نهادم بر آمد که چقدر برا? مردم جذاب و دلنش?ن است که بب?نند و بشنوند رهبر و سکاندار نظام شان چه درّ کم?اب? است و افسوس که رسانه مل? فقط به پخش اخبار? بسنده م? کند و آخر شب هم ف?لم کامل بعض? د?دارها!

 فا?ل صوت?  د?دار آقا با خانواده شه?د راه علم، دار?وش رضا?? نژاد. از دست نده?د. 

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۰ ، ۰۵:۵۵
احسان عابدی

اسف ناک است که در عصر رسانه، هنوز صدا و سیمای جمهوری اسلامی مواضع، بیانات و دیدارهای رهبر معظم انقلاب را به سبک ۳۰ سال پیش منعکس می کند!

گرچه انحصار ضبط صوت و تصویر آقا در اختیار دفتر ایشان است، اما با همین وضع هم رسانه ملی می تواند بسیار هنرمندانه تر و اثرگذار تر، نه تنها بیانات و مواضع، بلکه زندگی و منش حضرت آقا را در جامعه بازتاب دهد تا قبل از اینکه امثال بی بی سی با نیت پلید پنجه کشیدن به روی ماه این کار را انجام دهند، واقعیت های زندگانی یک رهبر الهی را به مردمی که ندیده عاشقش هستند نشان دهد.

وقتی فایل صوتی دیدار آقا با خانواده شهید رضایی نژاد را گوش دادم، آه از نهادم بر آمد که چقدر برای مردم جذاب و دلنشین است که ببینند و بشنوند رهبر و سکاندار نظام شان چه درّ کمیابی است و افسوس که رسانه ملی فقط به پخش اخباری بسنده می کند و آخر شب هم فیلم کامل بعضی دیدارها!

 فایل صوتی  دیدار آقا با خانواده شهید راه علم، داریوش رضایی نژاد. از دست ندهید. 

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۰ ، ۰۵:۵۵
احسان عابدی