پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

۴ مطلب در آبان ۱۳۹۰ ثبت شده است

سردار رش?د

?ا اشباه الرجال و لارجال! کل ه?بت تان را ?ک بس?ج? خم?ن? لگدمال کرده است

بسوز?د و بسوز?د تا ته مانده وجود نحس تان هم دود شود

۱۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۰ ، ۰۵:۱۱
احسان عابدی

سردار رشید

یا اشباه الرجال و لارجال! کل هیبت تان را یک بسیجی خمینی لگدمال کرده است

بسوزید و بسوزید تا ته مانده وجود نحس تان هم دود شود

۱۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۰ ، ۰۵:۱۱
احسان عابدی
?ک دل س?ر حرف داشتم و دارم و در?غ از فرصت? برا? نوشتن...
۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۰ ، ۱۰:۰۳
احسان عابدی
یک دل سیر حرف داشتم و دارم و دریغ از فرصتی برای نوشتن...
۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۰ ، ۱۰:۰۳
احسان عابدی