پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

۶ مطلب در آذر ۱۳۹۰ ثبت شده است

"جبهه متحد اصولگرا?ان" ظاهرا محمل? است برا? "متحدکردن" افراد ارزش? و اصولگرا در سراسر کشور که مدت? است مورد انتقاد ط?ف? از اصولگرا?ان بخصوص در ب?ن بدنه مردم? قرارگرفته است.

بدون شک حضور چن?ن جبهه ا? جهت هماهنگ? ن?روها? اص?ل انقلاب ضرور? به نظر م? رسد، بخصوص اگر انتخابات? در کار باشد.

اما نحوه گز?نش و چ?نش افراد و مهمتر، اشخاص? که قرار است در ا?ن جبهه ا?فا? نقش کنند بس?ار مهم و اثر گذار خواهد ?ود. همان طور که در حال حاضر منطق ورود نما?نده ر??س مجلس و شهردار تهران بشدت مورد انتقاد است و ?ا ا?نکه افراد به عنوان "نما?ندگان احزاب" در گروه هستند و ?ا حت? حضور کسان? مانند باهنر که در فتنه 88 مواضع? کاملا دوپهلو اتخاذ کردند واقعا جا? سوال بوده و شان?ت ا?ن جبهه را تا حد بس?ار? پائ?ن م? آورد.

گذشته از ا?ن مباحث که با?د به طور مبنا?? مورد بررس? قرار گ?رد، ?ک اتفاق غ?رکارشناس? از سو? ا?ن جبهه درحال پ?گ?ر? است که شا?د موجبات تفرقه و دو دستگ? ب?ن اصولگرا?ان را پد?د آورد و آن، دخالت در آرا?ش و ترک?ب ن?روها? تصم?م گ?رنده اصولگرا?ان در استانها، بدون در نظر گرفتن شرا?ط بوم? آن استان است.

اعتراض اصولگرا?ان استان اصفهان به انتخاب باهنر و تشک?ل ستاد استان? با نظر ا?شان نمونه ا? است که متاسفانه باز هم در استان و ?ا استانها? د?گر? در حال پ?گ?ر? است.

خبرها حاک? از آن است که آقا?ان جبهه متحد مدت? است دست به کار شده اند تا کم?ته 5 + ? در استان ?زد راه انداز? نموده و امور اصولگرا?ان در انتخابات مجلس را برعهده آنها گذارند!

ا?ن درحال? است که از مدت ها پ?ش (نزد?ک به 7 ماه) گروه? در مرکز استان انتخاب شدند تا به گز?نه واحد? برا? انتخابات برسند.

حال جبهه متحد در تهران نشسته و م? خواهد استان ?زد ( بامختصات س?اس? خاص) را هدا?ت و هماهنگ کند! و البته اسف بار تر ا?نکه برا? معارفه و ... کس? را به نما?ندگ? از خود به ?زد م? فرستند که حضورش در ?+? تهران ن?ز محل تامل و انتقاد است: محمدرضا باهنر!!

باهنر? که شرح مواضعش در فتنه را ا?نجا م? توان?د بخوان?د!

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۰ ، ۱۱:۳۶
احسان عابدی

"جبهه متحد اصولگرایان" ظاهرا محملی است برای "متحدکردن" افراد ارزشی و اصولگرا در سراسر کشور که مدتی است مورد انتقاد طیفی از اصولگرایان بخصوص در بین بدنه مردمی قرارگرفته است.

بدون شک حضور چنین جبهه ای جهت هماهنگی نیروهای اصیل انقلاب ضروری به نظر می رسد، بخصوص اگر انتخاباتی در کار باشد.

اما نحوه گزینش و چینش افراد و مهمتر، اشخاصی که قرار است در این جبهه ایفای نقش کنند بسیار مهم و اثر گذار خواهد یود. همان طور که در حال حاضر منطق ورود نماینده رییس مجلس و شهردار تهران بشدت مورد انتقاد است و یا اینکه افراد به عنوان "نمایندگان احزاب" در گروه هستند و یا حتی حضور کسانی مانند باهنر که در فتنه 88 مواضعی کاملا دوپهلو اتخاذ کردند واقعا جای سوال بوده و شانیت این جبهه را تا حد بسیاری پائین می آورد.

گذشته از این مباحث که باید به طور مبنایی مورد بررسی قرار گیرد، یک اتفاق غیرکارشناسی از سوی این جبهه درحال پیگیری است که شاید موجبات تفرقه و دو دستگی بین اصولگرایان را پدید آورد و آن، دخالت در آرایش و ترکیب نیروهای تصمیم گیرنده اصولگرایان در استانها، بدون در نظر گرفتن شرایط بومی آن استان است.

اعتراض اصولگرایان استان اصفهان به انتخاب باهنر و تشکیل ستاد استانی با نظر ایشان نمونه ای است که متاسفانه باز هم در استان و یا استانهای دیگری در حال پیگیری است.

خبرها حاکی از آن است که آقایان جبهه متحد مدتی است دست به کار شده اند تا کمیته 5 + ۴ در استان یزد راه اندازی نموده و امور اصولگرایان در انتخابات مجلس را برعهده آنها گذارند!

این درحالی است که از مدت ها پیش (نزدیک به 7 ماه) گروهی در مرکز استان انتخاب شدند تا به گزینه واحدی برای انتخابات برسند.

حال جبهه متحد در تهران نشسته و می خواهد استان یزد ( بامختصات سیاسی خاص) را هدایت و هماهنگ کند! و البته اسف بار تر اینکه برای معارفه و ... کسی را به نمایندگی از خود به یزد می فرستند که حضورش در ۷+۸ تهران نیز محل تامل و انتقاد است: محمدرضا باهنر!!

باهنری که شرح مواضعش در فتنه را اینجا می توانید بخوانید!

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۰ ، ۱۱:۳۶
احسان عابدی

چون ابن سعد با اس?ران نزد?ک کوفه رس?د،مردم شهر به نظاره گرد امده بودند.زن? از اهل کوفه از بلند? بر اس?ران مشرف گشت و گفت: « شما اس?ران کدام طا?فه ا?د؟ »
گفتند: «اس?ران آل محمد{ صل? الله عل?ه و آله }»
آن زن فرود آمد چادر و مقنعه و جامه ها? د?گر ب?اورد به آنان داد تا خو?ش را بپوش?دند.
زنان کوف? زار? کردند و گر?بان چاک کردند و مردان هم با آنها بگر?ستند.
عل? بن حس?ن { عل?ه السلام } ب?مار بود و از ب?مار? ناتوان. و به آواز ضع?ف گفت:

« ا?نان بر ما گر?ه م? کنند، پس ما را که کشت؟! »


کتاب آه? بازخوان? مقتل حس?ن بن عل? (عل?ه السلام)? ص ???

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۰ ، ۰۷:۰۹
احسان عابدی

چون ابن سعد با اسیران نزدیک کوفه رسید،مردم شهر به نظاره گرد امده بودند.زنی از اهل کوفه از بلندی بر اسیران مشرف گشت و گفت: « شما اسیران کدام طایفه اید؟ »
گفتند: «اسیران آل محمد{ صلی الله علیه و آله }»
آن زن فرود آمد چادر و مقنعه و جامه های دیگر بیاورد به آنان داد تا خویش را بپوشیدند.
زنان کوفی زاری کردند و گریبان چاک کردند و مردان هم با آنها بگریستند.
علی بن حسین { علیه السلام } بیمار بود و از بیماری ناتوان. و به آواز ضعیف گفت:

« اینان بر ما گریه می کنند، پس ما را که کشت؟! »


کتاب آه٬ بازخوانی مقتل حسین بن علی (علیه السلام)٬ ص ۴۳۸

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۰ ، ۰۷:۰۹
احسان عابدی

با?د در کو?ر باش? و زم?ن ترک خورده و خشک? و خشکسال? بب?ن? تا لذت بارش باران خدا را درک کن?...

آسمان بالاخره در کو?ر گر?ست؛ اما ا? کاش قدر? زودتر ?ا قدر? د?رتر م? گر?ست تا بغض نکن? که چرا آن روز، آنجا که قنداقه ای روی دست بود و دستی بسوی آسمان، نگر?ست?...

سلامٌ عل? الطفلِ الصغ?ر

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۰ ، ۰۹:۴۲
احسان عابدی

باید در کویر باشی و زمین ترک خورده و خشکی و خشکسالی ببینی تا لذت بارش باران خدا را درک کنی...

آسمان بالاخره در کویر گریست؛ اما ای کاش قدری زودتر یا قدری دیرتر می گریست تا بغض نکنی که چرا آن روز، آنجا که قنداقه ای روی دست بود و دستی بسوی آسمان، نگریستی...

سلامٌ علی الطفلِ الصغیر

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۰ ، ۰۹:۴۲
احسان عابدی