پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

۸ مطلب در مرداد ۱۳۹۱ ثبت شده است

چه قدر زود گذشت? ماه خوب خدا ...

گذشت? و باز هم جاماندم

الان که هنوز در ملکوت تو نفس م? کشم نم? دانم بازم رو? ماه تو را خواهم د?د ?ا نه ...

خدا کند سال د?گر که م? آ??? صاحب امرمان هم آمده باشد...


* ع?د سع?د فطر مبارک

** اول?ن حضور س?اس? - اجتماع? طفلان عز?زم در ? ماهگ? با حضور در راهپ?ما?? روز قدس رقم خورد!! اول?ن حضورشان کوبنده بود. ان شاءالله حضورها? بعد?!!

۱۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۱ ، ۰۷:۵۸
احسان عابدی
چه قدر زود گذشتی ماه خوب خدا ...

گذشتی و باز هم جاماندم

الان که هنوز در ملکوت تو نفس می کشم نمی دانم بازم روی ماه تو را خواهم دید یا نه ...

خدا کند سال دیگر که می آیی٬ صاحب امرمان هم آمده باشد...


* عید سعید فطر مبارک

** اولین حضور سیاسی - اجتماعی طفلان عزیزم در ۲ ماهگی با حضور در راهپیمایی روز قدس رقم خورد!! اولین حضورشان کوبنده بود. ان شاءالله حضورهای بعدی!!

۱۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۱ ، ۰۷:۵۸
احسان عابدی

بعد از فتنه 88 و عملکرد سران فتنه، شرا?ط به گونه ا? پ?ش رفت که امثال خاتم? و موسو? و کروب? و ... خود به خود به دست فراموش? سپرده شده و ?اد و خاطر و اعتبارشان در صحنه س?است و اجتماع به کل? از ب?ن رفت. ا?ن مساله حت? در ب?ن اصلاح طلبان و ?اران سابق خاتم? هم مشهود است.(+)
در ا?ن ب?ن، خاتم? س?است مدار? ز?رک است. و? عل? رغم تقابل فکر? و عمل? جد? اش با نظام، سع? کرده دست خود را به طناب پوس?ده ا? هم که شده بند کرده و خود را همچنان خ?رخواه ملت جا بزند.

خاتم?

از زمان انتخابات مجلس نهم و اکنون ن?ز با توجه به نزد?ک? به کارزار انتخابات ر?است جمهور?، خاتم? درحال دست و پا زدن برا? تطه?ر خود و عملکرد اصلاحات شده و با تعب?ر « کدورت » از فتنه صه?ون?ست? 88، پ?شنهادات مختلف? برا? رفع ا?ن « کدورت » ارائه م? کند! سخنران? اخ?ر و? در جمع عده ا? از خبرنگاران (+) حاو? نکات قابل تامل و تعجب برانگ?ز? است که ب? ن?از از پاسخ ن?ست:
ابتدا? صحبت ها، بحث نخ نما شده ? خبرنگاران? که ب? دل?ل و ب? گناه (!!) به زندان افتاده اند، مطرح است. در ا?ن باره پ?شنهاد ?ک ابتکار از سو? خاتم? تعجب برانگ?ز است: « روز خبرنگار همه خبرنگاران آزاد شوند ?ا در روز زن همه زن ها و بالاخره همه زندان?ان و گرفتاران و چه خوب بود که به جا?? برس?م و بپذ?ر?م و بگو??م اقتدار حکومت و نظام در ا?ن است که کس? در زندان نباشد. م? ب?ن?د که در ا?ن صورت چه فضا? مطلوب? پد?د م? آ?د و دل ها چقدر به هم نزد?ک م? شوند. »
بد?ه? است که ا?ن ابتکار، کوچک تر?ن مبنا? عقل? ندارد! در تمام حکومت ها? جهان از اول تا کنون، دستگاه قضا?? و مجازات مجرم?ن بوده و هست. البته ا?ن وضع?ت تنها در جنگل و در م?ان ح?وانات د?ده نم? شود.
اقتدار نظام و حکومت هم در ا?ن ن?ست که کس? در زندان نباشد. بلکه اقتدار در ا?ن است که نظام? با تمام قدرت رو? پا? خو?ش ا?ستاده باشد و ملت و حکومت اجازه ندهند توطئه و فتنه ه?چ فتنه گر? عل?ه مبان? و ارزش ها? آن نظام به انجام برسد.
در جا?? د?گر گفته است: « حکومت اگر فضا را باز کند و به جا? نگاه به گذشته به آ?نده بنگرد و با توجه به ا?ن که همه دلشان برا? کشور و اصل نظام م? سوزد به سو? رفع کدورت ها پ?ش برو?م ... »
اولاً که پ?داست آقا? خاتم? به وضع?ت گذشته خود آگاه و علاوه بر آن معترف است که گذشته ا? داشته اند که نبا?د به آن نگر?ست!!
ثان?اً ا?شان حکومت و مهمتر از آن، مردم را چه فرض کرده اند؟ مگر م? شود حادثه بزرگ و تار?خ? به نام « فتنه سبز 88 » را از ?اد برد؟! مگر م? شود عملکرد س?اه س?اس? فرهنگ? دولت اصلاحات را فراموش کرد؟! آ?ا نقشه برانداز? 18 ت?ر 78 فراموش م? شود؟! آ?ا آن همه توطئه فرهنگ? و رسانه ا? عل?ه ارزش ها و آرمان ها? د?ن? و انقلاب? قابل فراموش? اند؟!
آ?ا واقعا « همه » دلشان برا? کشور و اصل نظام م? سوزد؟ موسو? دلش م? سوزد ?ا کروب?؟ ?ا خود شما که آتش ب?ار فتنه 88 بود?د؟ مگر آن همه توص?ه و امر رهبر معظم انقلاب (که همان اصل نظام است) به گوش شما و اعوان وانصارتان فرو رفت؟
اگر دلسوز? برا? نظام و کشور، از جنس سال 88 است، همان بهتر که سوز دل تان را برا? خود نگه دار?د. ا?ن نظام ن?از? به اشک تمساح ندارد!
راست? از کدام « کدورت» حرف م? زن?د؟! همان کدورت ز?ر سوال بردن ک?ان نظام اسلام?؟ ?ا قانون گر?ز? و قانون شکن? ها؟ ?ا اغتشاش و آشوب ها? خ?ابان?؟ ?ا آتش زدن اموال ب?ت المال و سلب آسا?ش چند ماهه از مردم؟ ... بگذر?م.

در ادامه از امن?ت? شدن اوضاع کشور گله کرده و گفته اند: « الان گلوگاه ها و ف?لترها?? که بر سر راه کتاب، ف?لمنامه و … هست هنرمند و نو?سنده را در تنگنا قرار م? دهد. تازه اگر هم از ا?ن ها بگذرد معلوم ن?ست که با فشارها? بعد? بتواند با امن?ت کارش را بکند... »
ا? کاش هم?ن طور بود که ا?شان گفته اند! وضع?ت ب? در و پ?کر مجوز دادن به انواع و اقسام کتاب ها? ضاله و مستهجن و ن?ز ف?لم ها? اروت?ک و خلاف ارزش ها? د?ن? در وزارت ارشاد، قابل توض?ح ن?ست. روال? که از همان دوره دولت اصلاحات آغاز شده و متاسفانه همچنان ادامه دارد.
چگونه و با چه روئ? آقا? خاتم? چن?ن ادعا?? کرده اند؛ الله اعلم!
در ادامه هم?ن ادعا گفته است:
« خوب است مسؤولان قضا??، امن?ت?، فرهنگ? و دانشگاه? به مطالب رهبر? در جمع دانشجو?ان در مورد آزاد? ?ا ملاک ضد?ت با ولا?ت و … رجوع کنند و هم?ن را اجراء کنند و مد نظر قرار دهند، خ?ل? از ناروا?? ها و مشکلات در ا?ن حوزه ها حل خواهد شد. »
گرچه مردم به سوءاستفاده گز?نش? برخ? افراد و گروه ها از ب?انات رهبر معظم انقلاب عادت کرده اند، اما درباره شخص? چون خاتم? ا?ن اقدام تعجب برانگ?ز و بلکه خنده دار است!

خاتم?


چطور کس? که عدم پا?بند? و اعتقادش به اوامر و ب?انات رهبر?، نه در حال حاضر، بلکه در همان دوران ر?است جمهور? ع?ان است، مسئول?ن را به ا?ن نکته از ب?انات معظم له توص?ه م? کند؟ رهبر معظم انقلاب جدا? از توص?ه ها? عموم?، نکات? خطاب به شما و امثال شما ( در دوران ر?است جمهور? مستق?م و در فتنه 88 غ?رمستق?م) داشته اند، حال از م?ان آن همه رهنمود و توص?ه، به ا?ن نکته (که البته ب?شتر درباره خود? ها? منتقد قابل تعم?م است) توجه کرده ا?د؟!
د?گر نکته قابل تامل در سخنان و? ا?نجاست که م? گو?د: « اگر جوان ما از جمهور? اسلام? زده شود ما?ه تأسف است، اما کم کم احساس م? شود که بس?ار? از جوانان از اسلام و ا?ران هم دارند زده م? شوند و ا?ران? بودن و مسلمان بودن و شرق? بودن هم در بخش ها?? از جامعه مورد ترد?د قرار گرفته است. »
آقا? خاتم?! اولاً که وضع?ت فعل? اقبال جوانان به اسلام و کشورمان ا?ران به مراتب بهتر از دوره مسئول?ت شماست.
ثان?اً اگر ا?ن مقدار اسلام گر?ز? ?ا ا?ران گر?ز? ا? هم در کار باشد، ثمره فعال?ت ها? شوال?ه ها? ناتو? فرهنگ? در دولت شماست. آ?ا عبدالکر?م سروش جوان? بود که در ا?ن زمان از اسلام و ا?ران زده شد؟! آ?ا اکبر گنج? هم ?ک? د?گر از جوانان? است که از اسلام و ا?ران زده شده است؟! مهاجران? ها، بهنودها، سازگاراها، علو? تبارها و صدها نفر د?گر از ا?ن افراد که سوگل? دولت شما بودند و حالا در آغوش اربابان آمر?کا?? و اسرائ?ل? خود خوش رقص? م? کنند را چه کس? از اسلام و ا?ران زده کرد؟! مگر هم?ن عبدالکر?م سروش نبود که در لوا? حما?ت ها? دولت شما دم از پلورال?سم د?ن? زد و اساس حقان?ت د?ن مب?ن اسلام را انکار کرد؟! مگر در روزنامه ها? زمان شما ننوشتند که حرکت اباعبدالله الحس?ن(عل?ه السلام) خشونت آم?ز بوده و ز?ارت عاشورا مروج خشونت و انتقام گ?ر? است؟! عج?ب است که آن روزها غمخوار دور? جوانان از د?ن و د?ن مدار? نبود?د و حالا واسفا سر م? ده?د!
تمام سخنان آقا? خاتم? قابل محاجه و پاسخ دادن است، ل?کن مردم فه?م ما با حافظه تار?خ? خود به خوب? از عملکرد گذشته و ن?ات حال حاضر ا?شان در ا?راد ا?نگونه صحبت ها?? اطلاع داشته و فر?ب اک ها? تمساح را نخواهند خورد.

۱۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۱ ، ۰۳:۲۸
احسان عابدی

بعد از فتنه 88 و عملکرد سران فتنه، شرایط به گونه ای پیش رفت که امثال خاتمی و موسوی و کروبی و ... خود به خود به دست فراموشی سپرده شده و یاد و خاطر و اعتبارشان در صحنه سیاست و اجتماع به کلی از بین رفت. این مساله حتی در بین اصلاح طلبان و یاران سابق خاتمی هم مشهود است.(+)
در این بین، خاتمی سیاست مداری زیرک است. وی علی رغم تقابل فکری و عملی جدی اش با نظام، سعی کرده دست خود را به طناب پوسیده ای هم که شده بند کرده و خود را همچنان خیرخواه ملت جا بزند.

خاتمی

از زمان انتخابات مجلس نهم و اکنون نیز با توجه به نزدیکی به کارزار انتخابات ریاست جمهوری، خاتمی درحال دست و پا زدن برای تطهیر خود و عملکرد اصلاحات شده و با تعبیر « کدورت » از فتنه صهیونیستی 88، پیشنهادات مختلفی برای رفع این « کدورت » ارائه می کند! سخنرانی اخیر وی در جمع عده ای از خبرنگاران (+) حاوی نکات قابل تامل و تعجب برانگیزی است که بی نیاز از پاسخ نیست:
ابتدای صحبت ها، بحث نخ نما شده ی خبرنگارانی که بی دلیل و بی گناه (!!) به زندان افتاده اند، مطرح است. در این باره پیشنهاد یک ابتکار از سوی خاتمی تعجب برانگیز است: « روز خبرنگار همه خبرنگاران آزاد شوند یا در روز زن همه زن ها و بالاخره همه زندانیان و گرفتاران و چه خوب بود که به جایی برسیم و بپذیریم و بگوییم اقتدار حکومت و نظام در این است که کسی در زندان نباشد. می بینید که در این صورت چه فضای مطلوبی پدید می آید و دل ها چقدر به هم نزدیک می شوند. »
بدیهی است که این ابتکار، کوچک ترین مبنای عقلی ندارد! در تمام حکومت های جهان از اول تا کنون، دستگاه قضایی و مجازات مجرمین بوده و هست. البته این وضعیت تنها در جنگل و در میان حیوانات دیده نمی شود.
اقتدار نظام و حکومت هم در این نیست که کسی در زندان نباشد. بلکه اقتدار در این است که نظامی با تمام قدرت روی پای خویش ایستاده باشد و ملت و حکومت اجازه ندهند توطئه و فتنه هیچ فتنه گری علیه مبانی و ارزش های آن نظام به انجام برسد.
در جایی دیگر گفته است: « حکومت اگر فضا را باز کند و به جای نگاه به گذشته به آینده بنگرد و با توجه به این که همه دلشان برای کشور و اصل نظام می سوزد به سوی رفع کدورت ها پیش برویم ... »
اولاً که پیداست آقای خاتمی به وضعیت گذشته خود آگاه و علاوه بر آن معترف است که گذشته ای داشته اند که نباید به آن نگریست!!
ثانیاً ایشان حکومت و مهمتر از آن، مردم را چه فرض کرده اند؟ مگر می شود حادثه بزرگ و تاریخی به نام « فتنه سبز 88 » را از یاد برد؟! مگر می شود عملکرد سیاه سیاسی فرهنگی دولت اصلاحات را فراموش کرد؟! آیا نقشه براندازی 18 تیر 78 فراموش می شود؟! آیا آن همه توطئه فرهنگی و رسانه ای علیه ارزش ها و آرمان های دینی و انقلابی قابل فراموشی اند؟!
آیا واقعا « همه » دلشان برای کشور و اصل نظام می سوزد؟ موسوی دلش می سوزد یا کروبی؟ یا خود شما که آتش بیار فتنه 88 بودید؟ مگر آن همه توصیه و امر رهبر معظم انقلاب (که همان اصل نظام است) به گوش شما و اعوان وانصارتان فرو رفت؟
اگر دلسوزی برای نظام و کشور، از جنس سال 88 است، همان بهتر که سوز دل تان را برای خود نگه دارید. این نظام نیازی به اشک تمساح ندارد!
راستی از کدام « کدورت» حرف می زنید؟! همان کدورت زیر سوال بردن کیان نظام اسلامی؟ یا قانون گریزی و قانون شکنی ها؟ یا اغتشاش و آشوب های خیابانی؟ یا آتش زدن اموال بیت المال و سلب آسایش چند ماهه از مردم؟ ... بگذریم.

در ادامه از امنیتی شدن اوضاع کشور گله کرده و گفته اند: « الان گلوگاه ها و فیلترهایی که بر سر راه کتاب، فیلمنامه و … هست هنرمند و نویسنده را در تنگنا قرار می دهد. تازه اگر هم از این ها بگذرد معلوم نیست که با فشارهای بعدی بتواند با امنیت کارش را بکند... »
ای کاش همین طور بود که ایشان گفته اند! وضعیت بی در و پیکر مجوز دادن به انواع و اقسام کتاب های ضاله و مستهجن و نیز فیلم های اروتیک و خلاف ارزش های دینی در وزارت ارشاد، قابل توضیح نیست. روالی که از همان دوره دولت اصلاحات آغاز شده و متاسفانه همچنان ادامه دارد.
چگونه و با چه روئی آقای خاتمی چنین ادعایی کرده اند؛ الله اعلم!
در ادامه همین ادعا گفته است:
« خوب است مسؤولان قضایی، امنیتی، فرهنگی و دانشگاهی به مطالب رهبری در جمع دانشجویان در مورد آزادی یا ملاک ضدیت با ولایت و … رجوع کنند و همین را اجراء کنند و مد نظر قرار دهند، خیلی از ناروایی ها و مشکلات در این حوزه ها حل خواهد شد. »
گرچه مردم به سوءاستفاده گزینشی برخی افراد و گروه ها از بیانات رهبر معظم انقلاب عادت کرده اند، اما درباره شخصی چون خاتمی این اقدام تعجب برانگیز و بلکه خنده دار است!

خاتمی


چطور کسی که عدم پایبندی و اعتقادش به اوامر و بیانات رهبری، نه در حال حاضر، بلکه در همان دوران ریاست جمهوری عیان است، مسئولین را به این نکته از بیانات معظم له توصیه می کند؟ رهبر معظم انقلاب جدای از توصیه های عمومی، نکاتی خطاب به شما و امثال شما ( در دوران ریاست جمهوری مستقیم و در فتنه 88 غیرمستقیم) داشته اند، حال از میان آن همه رهنمود و توصیه، به این نکته (که البته بیشتر درباره خودی های منتقد قابل تعمیم است) توجه کرده اید؟!
دیگر نکته قابل تامل در سخنان وی اینجاست که می گوید: « اگر جوان ما از جمهوری اسلامی زده شود مایه تأسف است، اما کم کم احساس می شود که بسیاری از جوانان از اسلام و ایران هم دارند زده می شوند و ایرانی بودن و مسلمان بودن و شرقی بودن هم در بخش هایی از جامعه مورد تردید قرار گرفته است. »
آقای خاتمی! اولاً که وضعیت فعلی اقبال جوانان به اسلام و کشورمان ایران به مراتب بهتر از دوره مسئولیت شماست.
ثانیاً اگر این مقدار اسلام گریزی یا ایران گریزی ای هم در کار باشد، ثمره فعالیت های شوالیه های ناتوی فرهنگی در دولت شماست. آیا عبدالکریم سروش جوانی بود که در این زمان از اسلام و ایران زده شد؟! آیا اکبر گنجی هم یکی دیگر از جوانانی است که از اسلام و ایران زده شده است؟! مهاجرانی ها، بهنودها، سازگاراها، علوی تبارها و صدها نفر دیگر از این افراد که سوگلی دولت شما بودند و حالا در آغوش اربابان آمریکایی و اسرائیلی خود خوش رقصی می کنند را چه کسی از اسلام و ایران زده کرد؟! مگر همین عبدالکریم سروش نبود که در لوای حمایت های دولت شما دم از پلورالیسم دینی زد و اساس حقانیت دین مبین اسلام را انکار کرد؟! مگر در روزنامه های زمان شما ننوشتند که حرکت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) خشونت آمیز بوده و زیارت عاشورا مروج خشونت و انتقام گیری است؟! عجیب است که آن روزها غمخوار دوری جوانان از دین و دین مداری نبودید و حالا واسفا سر می دهید!
تمام سخنان آقای خاتمی قابل محاجه و پاسخ دادن است، لیکن مردم فهیم ما با حافظه تاریخی خود به خوبی از عملکرد گذشته و نیات حال حاضر ایشان در ایراد اینگونه صحبت هایی اطلاع داشته و فریب اک های تمساح را نخواهند خورد.

۱۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۱ ، ۰۳:۲۸
احسان عابدی

ا?ن عکس مربوط به سال 1918 است. ا?ن مکان کمپ اسرا? جنگ? به نام Schneidemühl م? باشد. امپراطور? روس?ه اسرا? جنگ? خود را به ا?نجا آورده و زندان?ان مسلمان در ا?ن کمپ هر روز در سرما? فضا? ب?رون کمپ مشغول عبادت م? شدند و نوع عبادت آنها برا? سا?ر زندان?ان غ?ر مسلمان آنقدر جالب به نظر م? رس?ده است که هنگام نماز خواندن آنها را از درون کلبه ها? گرم نظاره م? کردند. در جنگ جهان? اول ا?ن کمپ تنها مختص به اسرا? روس بوده که بعدا اسرا? کشورها? د?گر ن?ز مانند استرال?ا به ا?ن سا?ت انتقال داده م? شدند.

* اقتباس از وبلاگ آزاده سرافراز? سید ناصر حسینی پور? نو?سنده کتاب پا?? که جاماند.(+)

** از د?دن ا?ن خبر شوکه شدم! خدا?ا رحم کن!

** شب ها? قدر التماس دعا? و?ژه دارم...

۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۱ ، ۰۳:۵۷
احسان عابدی

این عکس مربوط به سال 1918 است. این مکان کمپ اسرای جنگی به نام Schneidemühl می باشد. امپراطوری روسیه اسرای جنگی خود را به اینجا آورده و زندانیان مسلمان در این کمپ هر روز در سرمای فضای بیرون کمپ مشغول عبادت می شدند و نوع عبادت آنها برای سایر زندانیان غیر مسلمان آنقدر جالب به نظر می رسیده است که هنگام نماز خواندن آنها را از درون کلبه های گرم نظاره می کردند. در جنگ جهانی اول این کمپ تنها مختص به اسرای روس بوده که بعدا اسرای کشورهای دیگر نیز مانند استرالیا به این سایت انتقال داده می شدند.

* اقتباس از وبلاگ آزاده سرافراز٬ سید ناصر حسینی پور٬ نویسنده کتاب پایی که جاماند.(+)

** از دیدن این خبر شوکه شدم! خدایا رحم کن!

** شب های قدر التماس دعای ویژه دارم...

۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۱ ، ۰۳:۵۷
احسان عابدی

ا?ن روزها با هر دوست و آشنا?? مواجه م? شوم، م? پرسد: به نظرت بشاراسد سقوط م? کند؟!

تحل?ل شخص? ام ا?ن است که بشاراسد در سور?ه خواهد ماند و ناکام? غرب و عرب در ساقط کردنش تداوم خواهد داشت. به چند دل?ل:

?- برخلاف کشورها? ل?ب? و مصر و ?من و بحر?ن و ... معارض?ن دولت سور?ه، مردم? ن?ستند. گروه? از اپوز?س?ون قد?م? هستند که به محض د?دن آب گل آلود، هوس ماه? گ?ر? دارند و بو? کباب به مشامشان رس?ده است. غافل از آنکه ا?ن بو? کباب ن?ست! خر داغ م? کنند! ضمن ا?نکه با مشخص شدن هو?ت چندتن از معارض?ن کشته شده، مل?ت غ?ر سور? آنها ن?ز افشا شده است.

?- سور?ه کشور? با اقوام و مذاهب مختلف است. بشار اسد در طول حکومتش به خوب? توانسته اتحاد? مل? ب?ن تمام اقوام برقرار کند. تا جا?? که ?ک? دو وز?ر و? هم گو?ا مس?ح? بوده اند. لذا حما?ت اقوام مختلف از دولت، مانع بزرگ? بر سر راه معارض?ن م? باشد. تجمعات پرشور مردم در حما?ت از بشار اسد هم مب?ن ا?ن ادعاست.

?- اقدامات اصلاح گرا?انه اسد در قانون اساس? و حکومت سور?ه توانست نظر اقشار خاکستر? سور?ه را جلب کند. پس اگر عده ا? جدا? از همراه? با ترور?ست ها، مخالف بشار اسد بودند، حالا حداقل مخالفت شان رو به کاست? گرا??ده است.

?- تحل?ل حسن عباس? با عنوان " شمش?ر داموکلس " قابل توجه است. اگر حماقت حمله نظام? به سور?ه به سر غرب بزند، قطعاً سور?ه هم از خ?ر اسرائ?ل نم? گذرد! کس? که چ?ز? برا? از دست دادن نداشته باشد، هرکار? از دستش بر م? آ?د. لذا به نظر م? رسد اول?ن پاسخ بشار اسد در قبال حمله نظام?، موشک باران اسرائ?ل خواهد بود. البته تکاپو? غرب و عرب برا? حمله نظام? ن?ز مشکوک است!

?- مخالفت سرسخت روس?ه با غرب برسر موضوع سور?ه جد? است. روس?ه هم?شه به دنبال منافعش بوده و هست. آنچه که آنها را از دخالت خارج? در سور?ه م? ترساند، نزد?ک? هرچه ب?شتر آمر?کا به روس?ه و همان ماجرا? هم?شگ? سپر موشک? است. ضمن ا?نکه مداخلات غرب? ها در امور داخل? کشورها روس?ه را نگران کشورها? همسا?ه خود کرده است. به هرحال ا?ن تو بم?ر? روس ها از آن تو بم?ر? ها ن?ست!

?- بحث امن?ت سور?ه برا? جمهور? اسلام? ا?ران خ?ل? مهم است. قطعا در قبال سور?ه ا?ران بدون تحرک نخواهد بود. .........!

با ا?ن دلا?ل و چند دل?ل د?گر به نظرم سرنوشت بشار اسد چ?ز? به غ?ر از سرنوشت صدام و بن عل? و مبارک خواهد بود. به فضل اله? مستکبر?ن غرب? و عرب? در سقوط ?ک? از حام?ان مقاومت در منطقه و ?ک? از دشمنان رژ?م صه?ون?ست? ناکام خواهند ماند.


پ?ــــــــــــــــــــــــ? نوشتــــــــــــــــــــــ

* ا?ن مطلب به معن? تا??د تمام و کمال رژ?م بشار اسد در سور?ه ن?ست. تحل?ل? است درباره اوضاع اخ?ر آن کشور.

* ?? رمضان روز وفات بانو? بزرگ اسلام? حضرت خد?جه کبر? (سلام الله عل?ه) و سالگرد شهادت سرپرست دانشمند استان ?زد? ?ار و همراه د?ر?ن امام? شه?د آ?ت الله صدوق? است. نثار روحشان صلوات

* ف?لتر شدن وبلاگ حامد فتاح? (آرمانشهر) و چند وبلاگ د?گر واقعا شرم آور است. به ه?چ وجه رو?ه ا?ن دوستان را تا??د نم? کنم اما تلاش مسئول?ن ف?لتر?نگ در رد?اب? و ف?لتر وبلاگ ها? نه چندان پربازد?د احمد? نژاد? قابل تامل است!! در حال? که ده ها سا?ت و وبلاگ در حال هتاک? به دولت و ر??س جمهور هستند، مقابله با ا?ن چند وبلاگ نو?س جوان ب? عدالت? است.

۱۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۱ ، ۰۵:۱۵
احسان عابدی

این روزها با هر دوست و آشنایی مواجه می شوم، می پرسد: به نظرت بشاراسد سقوط می کند؟!

تحلیل شخصی ام این است که بشاراسد در سوریه خواهد ماند و ناکامی غرب و عرب در ساقط کردنش تداوم خواهد داشت. به چند دلیل:

۱- برخلاف کشورهای لیبی و مصر و یمن و بحرین و ... معارضین دولت سوریه، مردمی نیستند. گروهی از اپوزیسیون قدیمی هستند که به محض دیدن آب گل آلود، هوس ماهی گیری دارند و بوی کباب به مشامشان رسیده است. غافل از آنکه این بوی کباب نیست! خر داغ می کنند! ضمن اینکه با مشخص شدن هویت چندتن از معارضین کشته شده، ملیت غیر سوری آنها نیز افشا شده است.

۲- سوریه کشوری با اقوام و مذاهب مختلف است. بشار اسد در طول حکومتش به خوبی توانسته اتحادی ملی بین تمام اقوام برقرار کند. تا جایی که یکی دو وزیر وی هم گویا مسیحی بوده اند. لذا حمایت اقوام مختلف از دولت، مانع بزرگی بر سر راه معارضین می باشد. تجمعات پرشور مردم در حمایت از بشار اسد هم مبین این ادعاست.

۳- اقدامات اصلاح گرایانه اسد در قانون اساسی و حکومت سوریه توانست نظر اقشار خاکستری سوریه را جلب کند. پس اگر عده ای جدای از همراهی با تروریست ها، مخالف بشار اسد بودند، حالا حداقل مخالفت شان رو به کاستی گراییده است.

۴- تحلیل حسن عباسی با عنوان " شمشیر داموکلس " قابل توجه است. اگر حماقت حمله نظامی به سوریه به سر غرب بزند، قطعاً سوریه هم از خیر اسرائیل نمی گذرد! کسی که چیزی برای از دست دادن نداشته باشد، هرکاری از دستش بر می آید. لذا به نظر می رسد اولین پاسخ بشار اسد در قبال حمله نظامی، موشک باران اسرائیل خواهد بود. البته تکاپوی غرب و عرب برای حمله نظامی نیز مشکوک است!

۵- مخالفت سرسخت روسیه با غرب برسر موضوع سوریه جدی است. روسیه همیشه به دنبال منافعش بوده و هست. آنچه که آنها را از دخالت خارجی در سوریه می ترساند، نزدیکی هرچه بیشتر آمریکا به روسیه و همان ماجرای همیشگی سپر موشکی است. ضمن اینکه مداخلات غربی ها در امور داخلی کشورها روسیه را نگران کشورهای همسایه خود کرده است. به هرحال این تو بمیری روس ها از آن تو بمیری ها نیست!

۶- بحث امنیت سوریه برای جمهوری اسلامی ایران خیلی مهم است. قطعا در قبال سوریه ایران بدون تحرک نخواهد بود. .........!

با این دلایل و چند دلیل دیگر به نظرم سرنوشت بشار اسد چیزی به غیر از سرنوشت صدام و بن علی و مبارک خواهد بود. به فضل الهی مستکبرین غربی و عربی در سقوط یکی از حامیان مقاومت در منطقه و یکی از دشمنان رژیم صهیونیستی ناکام خواهند ماند.


پیــــــــــــــــــــــــی نوشتــــــــــــــــــــــ

* این مطلب به معنی تایید تمام و کمال رژیم بشار اسد در سوریه نیست. تحلیلی است درباره اوضاع اخیر آن کشور.

* ۱۰ رمضان روز وفات بانوی بزرگ اسلام٬ حضرت خدیجه کبری (سلام الله علیه) و سالگرد شهادت سرپرست دانشمند استان یزد٬ یار و همراه دیرین امام٬ شهید آیت الله صدوقی است. نثار روحشان صلوات

* فیلتر شدن وبلاگ حامد فتاحی (آرمانشهر) و چند وبلاگ دیگر واقعا شرم آور است. به هیچ وجه رویه این دوستان را تایید نمی کنم اما تلاش مسئولین فیلترینگ در ردیابی و فیلتر وبلاگ های نه چندان پربازدید احمدی نژادی قابل تامل است!! در حالی که ده ها سایت و وبلاگ در حال هتاکی به دولت و رییس جمهور هستند، مقابله با این چند وبلاگ نویس جوان بی عدالتی است.

۱۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۱ ، ۰۵:۱۵
احسان عابدی