پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

۴ مطلب در فروردين ۱۳۹۱ ثبت شده است

 به گزارش رزمندگان شمال، مادر گرانقدر شه?د ابن ?ام?ن رمضان نژاد فر?دونکنار? تعر?ف م? کند: « هم?شه آرزو?م ا?ن بود که پسرم را داماد بب?نم. وقت? جنازه ? ابن ?ام?ن را آوردند، گفتم سفره عقد بچ?نم. »
آن روز احساس کردم که حور?ان بهشت? در اتاق عقد حضور دارند و برا? پسرم که با ?ک? از آنها وصلت کرده از خوشحال? دف م? زنند. زمان? که داشتم به دست و پا? ابن ?ام?ن حنا م? بستم انگار کس? به من گفت: «حور?ان، حنا را از دست و پا? داماد م? ربا?ند
 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۱ ، ۰۴:۲۰
احسان عابدی
 به گزارش رزمندگان شمال، مادر گرانقدر شهید ابن یامین رمضان نژاد فریدونکناری تعریف می کند: « همیشه آرزویم این بود که پسرم را داماد ببینم. وقتی جنازه ی ابن یامین را آوردند، گفتم سفره عقد بچینم. »
آن روز احساس کردم که حوریان بهشتی در اتاق عقد حضور دارند و برای پسرم که با یکی از آنها وصلت کرده از خوشحالی دف می زنند. زمانی که داشتم به دست و پای ابن یامین حنا می بستم انگار کسی به من گفت: «حوریان، حنا را از دست و پای داماد می ربایند
 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۱ ، ۰۴:۲۰
احسان عابدی
تول?د مل?؛ حما?ت از کار و سرما?ه ا?ران?
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۱ ، ۰۴:۰۳
احسان عابدی
تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۱ ، ۰۴:۰۳
احسان عابدی