پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

۱۴ مطلب در تیر ۱۳۹۱ ثبت شده است

باز هم رمضان د?گر? م? آ?د تا در زلال باران سحر? تن آلوده خود را از س?اه? معص?ت و ناسپاس? شستشو ده?م.

اما غم داغ? که از رفتار غ?رانسان? با برادران و خواهران مسلمانم در م?انمار در حال رقم خوردن است? چ?ز? جز بغض فروخورده برا?م نم? گذارد...

طبق آمارها تاکنون ب?ش از ?? هزار نفر از مسلم?ن مظلوم م?انمار به طرز وحش?انه کشته { شه?د } شده و به ب?ش از ???? نفر از زنان شان ....

آه ... خدا?ا! کجا?ند آن کثافت ها?? که عربده حقوق بشر? شان ماتحت خر را جر داده است؟!

چرا چشمان رذالت آم?ز خود را بر ا?ن جنا?ات ا?ن سگ ها? هار بسته ا?د؟

چرا لال شده ا?د؟

ا?نجا که د?گر غزه ن?ست؟! ا?نجا که منافع اسرائ?ل? ها? خون آشام در م?ان ن?ست؟!

لعنت خدا بر شما! مگر ا?ن طفل ب? گناه چه زخم? به شما زده بود؟

تف بر سرو رو?تان که افسارتان را دست ش?طان داده ا?د و سگ استخوان به دهان نفس پل?دتان شده ا?د.

آنها که با انواع و اقسام کتب و کلاس و ... تبل?غ بودا م? کنند و بودا را مذهب عشق و کوفت و زهرمار معرف? م? کنند چشمان کور خود را باز کنند و توبه کنند از ا?ن همه اراج?ف و خزعبلات!

اگر عشق و محبت بودا ا?ن است? پس تف بر مرام و مذهبش!

 

۲۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۱ ، ۰۳:۰۴
احسان عابدی

باز هم رمضان دیگری می آید تا در زلال باران سحری تن آلوده خود را از سیاهی معصیت و ناسپاسی شستشو دهیم.

اما غم داغی که از رفتار غیرانسانی با برادران و خواهران مسلمانم در میانمار در حال رقم خوردن است٬ چیزی جز بغض فروخورده برایم نمی گذارد...

طبق آمارها تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر از مسلمین مظلوم میانمار به طرز وحشیانه کشته { شهید } شده و به بیش از ۵۰۰۰ نفر از زنان شان ....

آه ... خدایا! کجایند آن کثافت هایی که عربده حقوق بشری شان ماتحت خر را جر داده است؟!

چرا چشمان رذالت آمیز خود را بر این جنایات این سگ های هار بسته اید؟

چرا لال شده اید؟

اینجا که دیگر غزه نیست؟! اینجا که منافع اسرائیلی های خون آشام در میان نیست؟!

لعنت خدا بر شما! مگر این طفل بی گناه چه زخمی به شما زده بود؟

تف بر سرو رویتان که افسارتان را دست شیطان داده اید و سگ استخوان به دهان نفس پلیدتان شده اید.

آنها که با انواع و اقسام کتب و کلاس و ... تبلیغ بودا می کنند و بودا را مذهب عشق و کوفت و زهرمار معرفی می کنند چشمان کور خود را باز کنند و توبه کنند از این همه اراجیف و خزعبلات!

اگر عشق و محبت بودا این است٬ پس تف بر مرام و مذهبش!

 

۲۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۱ ، ۰۳:۰۴
احسان عابدی

مرغ? که روز? ک?لو?? ???? تومان بود رو حالا با?د بر? ? ساعت و ن?م تو? صف? که ?? تا مرد و ?? تا زن ا?ستادند? وقتت رو نابود کن? تا با منت ق?مت تنظ?م بازار ک?ل?و?? ???? تومان بخر?! اونم هر نفر ? تا !!

مملکته دار?م؟!

اونوقت م?گن چرا مردم اپوز?س?ون م? شن! خداوک?ل? د?روز از بس بد و ب?راه از مردم درباره نظام و دولت شن?دم و از بس وجنات زمان شاه را به رخ مان کش?دند دچار سرگ?جه شدم!

کوتاه? و ب?خ?ال? مسئول?ن دولت? و نظارت? در ا?ن گران? ها اظهرمن الشمس است. ?? هزارتن کنجاله مرغ گم م?شه? ه?چکس هم خبر? ازش نداره!! مردم هم ... فرض م? شوند!

حالا مرغ ?ه موردشه. انواع و اقسام گرون? ها رو تو ا?ن مدت چش?دند مردم ب?چاره.

?ه عده خناس هم که چشم شون به آب خورده? شناگر? ?ادشون اومده و ب?ن مردم مدام از تاث?ر تحر?م ها م? گن و ا?نکه د?گه وقتشه کوتاه ب?ا??م!

 توص?ه م? کنم حتما ا?ن سخنران? آ?ت الله قره? رو بخون?د. بخش آخر با عنوان آغاز فتنه اکبر

ل?نک سخنران? آ?ت الله قره? - آغاز فتنه اکبر


 تلک شقشق?ه هدرت ...

۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۱ ، ۰۳:۱۸
احسان عابدی

مرغی که روزی کیلویی ۳۰۰۰ تومان بود رو حالا باید بری ۱ ساعت و نیم توی صفی که ۶۰ تا مرد و ۷۰ تا زن ایستادند٬ وقتت رو نابود کنی تا با منت قیمت تنظیم بازار کیلیویی ۴۷۰۰ تومان بخری! اونم هر نفر ۲ تا !!

مملکته داریم؟!

اونوقت میگن چرا مردم اپوزیسیون می شن! خداوکیلی دیروز از بس بد و بیراه از مردم درباره نظام و دولت شنیدم و از بس وجنات زمان شاه را به رخ مان کشیدند دچار سرگیجه شدم!

کوتاهی و بیخیالی مسئولین دولتی و نظارتی در این گرانی ها اظهرمن الشمس است. ۵۰ هزارتن کنجاله مرغ گم میشه٬ هیچکس هم خبری ازش نداره!! مردم هم ... فرض می شوند!

حالا مرغ یه موردشه. انواع و اقسام گرونی ها رو تو این مدت چشیدند مردم بیچاره.

یه عده خناس هم که چشم شون به آب خورده٬ شناگری یادشون اومده و بین مردم مدام از تاثیر تحریم ها می گن و اینکه دیگه وقتشه کوتاه بیاییم!

 توصیه می کنم حتما این سخنرانی آیت الله قرهی رو بخونید. بخش آخر با عنوان آغاز فتنه اکبر

لینک سخنرانی آیت الله قرهی - آغاز فتنه اکبر


 تلک شقشقیه هدرت ...

۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۱ ، ۰۳:۱۸
احسان عابدی
هزار و س?صد و اند? از ق?ام تو م? گذرد؛

از آن روز? که بر سر بشر?ت فر?اد زد? " ه?هات من الذله "

امروز هنوز پژواک صدا? تو در گوش ماست؛ در گوش تار?خ؛ در گوش بشر?ت؛

آر? ا?ن صدا? توست که از گوشه و کنار م? آ?د ... ه?هات من الذله ...

ق?امت تا ق?امت برجاست؛ حس?ن جان!

 

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۱ ، ۰۲:۳۲
احسان عابدی
هزار و سیصد و اندی از قیام تو می گذرد؛

از آن روزی که بر سر بشریت فریاد زدی " هیهات من الذله "

امروز هنوز پژواک صدای تو در گوش ماست؛ در گوش تاریخ؛ در گوش بشریت؛

آری این صدای توست که از گوشه و کنار می آید ... هیهات من الذله ...

قیامت تا قیامت برجاست؛ حسین جان!

 

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۱ ، ۰۲:۳۲
احسان عابدی
۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۱ ، ۰۸:۱۹
احسان عابدی
۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۱ ، ۰۸:۱۹
احسان عابدی

معنا? انتظار فرج? نشستن و دلخوش کردن به مفهوم انتظار ن?ست.

انسان منتظر مانند ?ک سرباز مجاهد در راه استقرار عدالت و نزد?ک شدن به هدف والا? ظهور حرکت و تلاش م? کند و با ا?جاد و حفظ آمادگ? ها? همه جانبه فرد? و اجتماع?? زم?نه را برا? ظهور دست قدرتمند و ملکوت? امام عصر فراهم م? سازد.

" امام خامنه ا?"

م?لاد موفورالسرور حضرت قائم (عجل الله تعال? فرجه الشر?ف) بر همه مبارک

۱۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۱ ، ۰۱:۴۶
احسان عابدی

معنای انتظار فرج٬ نشستن و دلخوش کردن به مفهوم انتظار نیست.

انسان منتظر مانند یک سرباز مجاهد در راه استقرار عدالت و نزدیک شدن به هدف والای ظهور حرکت و تلاش می کند و با ایجاد و حفظ آمادگی های همه جانبه فردی و اجتماعی٬ زمینه را برای ظهور دست قدرتمند و ملکوتی امام عصر فراهم می سازد.

" امام خامنه ای"

میلاد موفورالسرور حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بر همه مبارک

۱۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۱ ، ۰۱:۴۶
احسان عابدی