پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

۱۰ مطلب در آبان ۱۳۹۱ ثبت شده است

1. در ا?ن روز عب?داللّه‏ بن ز?اد، شخص? بنام "شبث بن ربع?"10 را به همراه ?ک هزار نفر به طرف کربلا گس?ل داد.11
2. عب?داللّه‏ بن ز?اد در ا?ن روز دستور داد تا شخص? بنام "زجر بن ق?س" بر سر راه کربلا با?ستد و هر کس? را که قصد ?ار? امام حس?ن عل?ه‏السلام داشته و بخواهد به سپاه امام عل?ه‏السلام ملحق شود، به قتل برساند. همراهان ا?ن مرد 500 نفر بودند.12
3. در ا?ن روز با توجه به تمام محدود?تها?? که برا? نپ?وستن کس? به سپاه امام حس?ن عل?ه‏السلام صورت گرفت، مرد? به نام "عامر بن اب? سلامه" خود را به امام عل?ه‏السلام رساند و سرانجام در کربلا در روز عاشورا به شهادت رس?د.??

11. عوالم العلوم، ج17، ص237.
12. مقتل الحس?ن(مقرّم)، ص199.
13. همان.


زم?ـن غـــزه رنگ?ـن است از خــون کبــوتــرهـا

به رو? دست هــا مـانده است پ?کـرهـا? اصغرها

صدا?  ضجــه زن ها? کــودک مــرده م? آ?ـد

?ق?ن در خاک و خون افتاده مروار?ــد و گوهــرهـا

م?ان نعـره د?ـــوان و هـــل مــن نــاصر مظلوم

نم? دانـم چــرا خـوابند  ?ــوسف را بـــرادرهـــا

نبــرد? نــابـرابـر مشت بـــا شمش?رهـا?ـ? ت?ـز

در ا?ن دن?ا? نامـرد? و ا?ـن از پشت خنجــرهــا

فضـا? کـور دن?ـا غـزه را و?ـــرانــه  م? خـواهد

فلسط?ن هست و مـا هست?ـم و سنگرها و سنگرها

من از ش?خ و عـرب ها?? که  م? تـرسند  ب?ـزارم

فـــدا? نــام  حــزب الله و  آن م?ـر غضنفـرهـا

همـان روز? که ملت ها به پا خ?زند نزد?ک  است

بـه آتـش م? کشنــد آن روز  بن?ــاد ستمگــرها

سکــوت مــرگبــار حــاکمان  ظلــم  مـ? م?رد

شب? و?ران شـود کاخ ستمکـاران و  کــافــرهــا

(محمود ملک ثابت)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۱ ، ۰۳:۴۶
احسان عابدی
فتوا? شر?ح قاض? به قتل امام حس?ن عل?ه السلام

در ا?ن روز از سال 61 ه.ق ابن ز?اد با استناد به فتوا?? که از شر?ح قاض? گرفته بود، در مسجد کوفه خطبه خواند و مردم را به کشتن امام حس?ن عل?ه السلام تحر?ص کرد.(1)

1.الوقا?ع الحوادث:ج2ص124.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۱ ، ۰۳:۵۷
احسان عابدی
محرم امسال هم کربلا?? د?گر در غزه به پاست. ?ز?د?ان خونخوار باز هم هوا? دست انداز? به مسلم?ن دارند اما ا?ن بار با حملات گذشته فرق دارد. فرق? اساس?!

ا?ن بار جوانان غ?ور فلسط?ن? جا? جا? خاک اشغال شده خود در اسرائ?ل را با موشک ها? حاج حسن تهران? سوراخ سوراخ کرده اند. ا?ن بار غاصبان کافر دنبال سوراخ موش? برا? پناه م? گردند.(+)

برد موشک ها? حاج حسن به قلب تل آو?و رس?ده است. م? دانم حاج حسن که ا?ن روزها در حس?ن?ه اهل ب?ت و در جمع بهشت?ان مشغول روضه خوان? هست?. م? دانم که م? ب?ن? موشک ها?ت حالا خواب را از چشمان رذل نتان?اهو و گرگ ها? فرمانبرش ربوده است.

دست و پنجه تان طلا بچه ها? غزه که روسف?دمان کرد?د. شن?ده ا?م اسرائ?ل? ها درخواست آتش بس داده اند.(+) نم? دانند فقط شروع جنگ با آنها بوده است، پا?انش در دست بچه ها? غزه است.

همان ها که روز? با سنگ و قلاب سنگ به جنگ تن به تن تانک ها? سنگ?ن و فوق سنگ?ن صه?ون?ست ها م? رفتند، حالا دست شان پر از موشک ها? " فجر " حاج حسن تهران? مقدم است تا دن?ا را بر سر از خدا ب? خبران خراب کنند.

محرم هم?شه ?ک درس برا? ما داشته است:  " ه?هات من الذله "

مقاوم باش?د که آقا?م س?دعل? وعده داده است: " سوف تحرر "

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۱ ، ۰۷:۵۵
احسان عابدی

1.نامه امام حس?ن عل?ه السلام برا? اهل کوفه

در ا?ن روز امام حس?ن عل?ه السلام برا? بزرگان کوفه نامه ا? نوشتند و آن را به ق?س بن مسهّر ص?داو? دادند که به کوفه برساند.مأمور?ن ب?ن راه ق?س را گرفتند،و پس از آنکه او بر ضد ?ز?د وابن ز?اد سخن گفت، او را به شهادت رساندند.(1)

2.ورود عمر بن سعد به کربلا

در ا?ن روز عمر بن سعد با با شش ?ا نه هزار سوار برا? قتل پسر پ?امبر صل? الله عل?ه وآله وسلم وارد کربلا شد و در مقابل آن حضرت لشکر گاه ساخت و خ?مه برافروخت. ورود ابن سعد به کربلا در روز چهارم هم نقل شده است.(2)

1.قلائد النحور:ج محرم وصفر،ص41.

2.قلائد النحور:ج محرم وصفر،ص40.از مد?نه تا مد?نه :343. معال? السبط?ن:ج1ص301. ف?ض العلام:ص143.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۱ ، ۰۳:۴۱
احسان عابدی

بنابر مشهور در ا?ن روز در سال 61 حضرت اباعبدالله الحس?ن س?د الشهداء عل?ه السلام با اهل ب?ت و اصحابشان وارد کربلا? معل? شدند.(1)

در آنجا اسب حضرت حرکت نکرد.امام پرس?دند:نام ا?ن زم?ن چ?ست؟ گفتند: "غاضر?ه"

نام د?گرش را پرس?دند گفتند: "شاطئ الفرات"

اسم د?گر? هم دارد؟ گفتند: "کربلا" هم م? گو?ند.

در ا?ن هنگام حضرت آه? کش?دند و گر?ه شد?د? نمودند و فرمودند: " اللهم ان? أعوذ بک من الکرب و البلاء."به خدا قسم زم?ن کربلا هم?ن است.به خدا قسم ا?نجا مردان ما را م? کشند! بخدا قسم ا?نجا زنان و کودکان مارا به اس?ر? م? برند! بخدا قسم ا?نجا پرده حرمت ما در?ده م? شود.ا? جوان مردان ، فرود آ??د که محل قبرها? ما ا?نجاست...."(2)

1. ارشاد:ج2ص84.قلائد النحور :جمحرم وصفر،ص24. الوقا?ع و الحوادث :ج2ص89. مناقب ابن شهر آشوب :ج4ص105. جلاء الع?ون :379. معال? السبط?ن:ج1ص285.

2. از مد?نه تا مد?نه :ص236. ف?ض العلام :ص142.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۱ ، ۰۴:۲۵
احسان عابدی

من ســـ?ــــــنه چــــاک نــــاله ?ا ز?نب توام

بر ســـ?نـــــه م? زنم که بـــمــ?رم برا?ـتان

۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۱ ، ۰۳:۵۰
احسان عابدی

شب ها ز مِ? گران چه برخواهد خواست؟

                                                          و ز مست? هر زمان چه برخواهد خواست؟

شه مست و جهان خراب و دشمن پس و پ?ش

                                                          پ?داست کز?ن م?ان چه بر خواهد خواست!؟

عطاملک جو?ن? در تار?خ جهانگشا? خود، خطاب به شاهان و سلاط?ن ا?ران? در زمان حمله مغولان م? گو?د که در اوج حمله لشکر?ان چنگ?زخان، به م?گسار? و باده نوش? م? پرداختند.

{البته با?د در نظر داشت ا?ن در شرا?ط? بوده که سلطان محمد خوارزمشاه و پسرش جلال الد?ن کار خود را تمام شده م? دانستند. به قول خودمان: بالاتر از س?اه? رنگ? نم? د?دند.}

غرض ا?نکه الان شرا?ط جهان خراب است و دشمنان ما در پس و پ?ش!

کاف? است ما و مسئول?ن ما "مست" شو?م که آنوقت: پ?داست کز?ن م?ان چه بر خواهد خواست...

حضرات سران قوا! دولت?ان و نما?ندگان مجلس! هوش?ار باش?د. الان وقت تسو?ه حساب و لج و لجباز? ن?ست. بگذار?د برا? بعد خواهشاْ !

۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۱ ، ۰۷:۴۴
احسان عابدی

سرانجام پس از مدت ها چشم انتظار?، مهر دولت به ما هم رس?د!

به لطف و فضل الاه? شب ع?دسع?دغد?ر، اول?ن شب? بود که ز?رسقف خانه خودم صبح کردم. لذت? داشت آقا لذت?!

برا? ما پابرهنگان هم?ن مسکن ?? متر? دن?ا?? است! خدا خ?ر دهاد به طراح طرح مسکن مهر که حق?قتاْ شعف? در دل بس?ار? امثال من به پا کرده است. البته ناگفته نماند که به دلا?ل عد?ده ا? مردم ب?چاره خون دل ها خوردند تا خود را به ز?ر سقف مهرشان برسانند اما ش?ر?ن? اش در تحمل همان سخت? ها است و ن?ز سخت? قسط سنگ?ن ??? هزار تومن? اش تا ?? سال د?گر!!

به هرحال...

خدا را شاکرم و به دوستان و ?اران گذشته و حال مژده م? دهم چنانچه متاهل وار به ?زد تشر?ف فرما شد?د ما در خدمت?م. { عل? الخصوص مصطفا قاسم? گل کاران? که بالاخره خودش را قاط? مرغ و خروس ها کرد!! }

 فقط هم متاهل ها به همراه خانواده محترم!!

ا?نم تصو?ر? از اول?ن چا?? خانوادگ? ما در منزل جد?د، تقد?م به شما:

چ?ه؟! چا?? ? نفره است خب!

۲۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۱ ، ۰۴:۳۲
احسان عابدی
کمک کردن بعض? ها هم ا?نجور? است ...

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۱ ، ۱۱:۱۱
احسان عابدی

خبر? خواندم مبن? بر بررس? تشک?ل شورا? عال? انتخابات مرکب از نما?ندگان سه قوه که با امضا? ?? نما?نده مطرح شده است.(+)

ماده ?? قانون اساس? م? گو?د: "شورا? نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبر?، ر?است جمهور?، مجلس شورا? اسلام? و مراجعه به آراء عموم? و همه‏پرس? را بر عهده دارد."

تنها مرجع ناظر بر انتخابات در کشور، شورا? نگهبان است که تاکنون و پس از برگزار? ب?ش از ?? انتخابات پس از انقلاب، در ه?چ مورد? تخلف ا?ن نهاد در امر نظارت بر انتخابات اثبات نگرد?ده است.

البته در انتخابات سال ?? و در فتنه برنامه ر?ز? شده دشمن، اتهامات? عل?ه صحت و سلامت انتخابات ر?است جمهور? مطرح شد که ه?چوقت محکم، مستدل، قانون? و اثبات نگرد?د.

محتوای مناظره های انتخاباتی ،عدم صدور کارت برای تعدادی از ناظرین موسو? و آقای کروبی، استفاده از کامپیوتر و شیوه آنلاین در اعلام نتایج آرا هر صندوق به ستاد مرکزی، کمبود تعرفه در برخ? تعرفه ها، ماجرا? داماد? لرستان و ... از جمله دلا?ل موسو? و همفکران شان برا? تقلب در انتخابات ?? بود که ه?چکدام نه منطق? بود و نه محکمه پسند!

لذا حافظه ملت ا?ران، ضعف? در نظارت بر انتخابات ها به ?اد ندارد. حال چگونه و با چه استدلال? نما?ندگان مجلس طرح تشک?ل شورا? عال? انتخابات را با هدف نظارت بر انتخابات مطرح م? کنند؟!

البته شا?د قانون انتخابات ن?از به برخ? اصلاحات داشته باشد اما نه در سطح نظارت و کاهش شأن نظارت? شورا? نگهبان! ضمن ا?نکه ا?ن مساله به قانون اساس? بر م? گردد و احتمالاْ ن?از به اصلاح قانون اساس? داشته باشد.

اگر دغدغه و ذهن?ت طراحان ا?ن طرح، واهمه از حملات اصلاح طلبان  و اهال? فتنه به صحت انتخابات پ?ش رو باشد که چ?ز? جز پذ?رفتن اتهامات گذشته و کوتاه آمدن در برابر ادعاها و مطالبات نامشروع و غ?رقانون? آنها ن?ست و چن?ن چ?ز? شان?ت و پا?بند? نما?ندگان را ز?ر سوال م? برد.

و اگر تشک?ک در صحت انتخابات مساله خود ا?ن نما?ندگان باشد، با?د در صلاح?ت آنها که خود از هم?ن طر?ق وارد مجلس شده اند، شک کرد.

نکته د?گر ا?نکه ا?ن مساله در آستانه انتخابات ر?است جمهور? چه معنا?? دارد؟

هنوز ?ادمان نرفته که ? ماه مانده به انتخابات ر?است جمهور? ?? جرقه ها? فتنه با تشک?ک هاشم? رفسنجان? در صحت انتخابات زده شد و کم کم شعله ها?ش آشوب و اغتشاش به راه انداخت.

نما?ندگان محترم مجلس حق دارند طبق وظا?ف خود پ?گ?ر اصلاح و رفع نواقص قانون باشند، اما به نظر م? رسد چن?ن طرح و موضوع? در شرا?ط کنون? م? تواند آتو?? به دست دشمنان و منافقان بدهد تا زم?نه ساز فتنه ها? س?اس? بعد? شود.

۱۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۹۱ ، ۰۸:۰۶
احسان عابدی