پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

لذت ?ک چا?? 4 نفره!

يكشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۱، ۰۴:۳۲ ق.ظ

سرانجام پس از مدت ها چشم انتظار?، مهر دولت به ما هم رس?د!

به لطف و فضل الاه? شب ع?دسع?دغد?ر، اول?ن شب? بود که ز?رسقف خانه خودم صبح کردم. لذت? داشت آقا لذت?!

برا? ما پابرهنگان هم?ن مسکن ?? متر? دن?ا?? است! خدا خ?ر دهاد به طراح طرح مسکن مهر که حق?قتاْ شعف? در دل بس?ار? امثال من به پا کرده است. البته ناگفته نماند که به دلا?ل عد?ده ا? مردم ب?چاره خون دل ها خوردند تا خود را به ز?ر سقف مهرشان برسانند اما ش?ر?ن? اش در تحمل همان سخت? ها است و ن?ز سخت? قسط سنگ?ن ??? هزار تومن? اش تا ?? سال د?گر!!

به هرحال...

خدا را شاکرم و به دوستان و ?اران گذشته و حال مژده م? دهم چنانچه متاهل وار به ?زد تشر?ف فرما شد?د ما در خدمت?م. { عل? الخصوص مصطفا قاسم? گل کاران? که بالاخره خودش را قاط? مرغ و خروس ها کرد!! }

 فقط هم متاهل ها به همراه خانواده محترم!!

ا?نم تصو?ر? از اول?ن چا?? خانوادگ? ما در منزل جد?د، تقد?م به شما:

چ?ه؟! چا?? ? نفره است خب!

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۸/۱۴
احسان عابدی

نظرات  (۲۸)

سلام
عیدت مبارک
داداش
توهین به حضرت محمد کردند
رفتید و خشم خود را نشان دادید
خوشا به غیرت ات
از دهه شصت تاالان دارند به حضرت نوح توهین میکنن
10 سال داریم داد میزنیم
الان
از داخل و خارج ما را مسخره میکنن
اگر حرف ما حق است
هر مسلمان باید از حق دفاع کند
*پیشنهاد
بیایید اسناد ما را ببینید
از در صورت علاقه و وظیفه هر مسلمان
در وبلاگ تان مطرح کنید
تا مقابله ای باشد با دشمنان
یاعلی.


سلام. جداَ مساله ا? که ا?شان مطرح کرده اند قابل تامل و تاسف آور است. خدا لعنت کند باعث و بان? را
سلام برادر
انشاالله مبارک باشه
انشالله خونه آخرتت 840000000000000 متر باشه
لازم نبود انقد تاک?د کن? ما ?زد ب?ا?م اون طرفا پ?دامون نم?شه
خودمون م?دون?م مجرم در حال تعق?ب هست?م


سلام حاج کاظم عز?ز
مخلص?م داداش. ا?شالا حور? هاش هم 840000000000 تا باشند.
شما حق?قتا مجرم هست?د. تا وقت? به س?د سبحان اقتدا نکرد? ا?ن طرفا پ?دات نشه
حالا ا?ن چا?? ها دق?قا کدومش برا ک?ه؟


احسنت! سوال خوب? بود:

من + ع?ال + عل? آقا (آب?) + آقا رضا (صورت?)
۱۴ آبان ۹۱ ، ۰۹:۱۵ مصطف? قاسم?
سلام بر آقا احسان عزیز
شما لطف دارید
امیدوارم چایی 4نفره ات با حضور نوه نتیجه هات بشه 44تا
اینروزها واقعا دعایشان کن


سلام مصطفا? ماه داماد
ا?رادت باد برادر! شما دعا کن?د از پس ا?ن 2 تا بر ب?ا?م. 24 تا مال شما!!!
سلام
اول خونه مبارکه
دوم باز هم خونه مبارکه
سوم تا هزار تا خونه مبارکه به مولا تو این اوضاع و احوال
اشک شوق در چشمان بچه های منابع جاری گشت که یکی از پابرهنگان سر و سامانی گرفت بس جانانه
بسیار خوشحال شدم احسان جان
خدا نگهدار تو و دو قلوهای افسانه ای باشه
چایی هم نوش جانت
سعی سبز بخور بهتره سلامتی میاره، البته گرونه و قسط خونه کم میاری، ولش کن
راستی سیصد تومان با این ارزش پولی دو سال دیگه هیچی نیست خیالت راحت


سلام احسان خان. مخلص?م داداش. لطف دار?د. انشا’الله طلسم بچه ها? منابع رو شکسته باشم!! تا گردهما?? بعد? همه خونه دار شده باشند. هم?ن چا?? س?اهش گ?رمون ب?اد سبزش پ?شکش!
البته اگه هم?نجور? نهاد به فکر حقوق و مزا?ا? ما باشه که حله احسان خان!!
خدا وک?ل ?ک ساعت با جمع? به ا?ن جمله ات خند?د?م
"برا? ما پابرهنگان هم?ن مسکن ?? متر? دن?ا?? است! " مرد پابرهنه ? حساب? چ? فکر کرد?؟


بعله... شما که کلا دنبال سوژه برا خنده و مسخره باز? م? گرد?د!! مرد حساب? 84 متر رو در مق?اس ?زد و شهرستان حساب کن نه تهرون که 40 متر?ش به منزله ?ک قصر سلطنت? است!
۱۴ آبان ۹۱ ، ۱۱:۳۹ زائر باران
سلام
خوب الحمدالله که صاحب خونه هم شد?ن...خ?ل? خ?ل? عکس قشنگ? و دوست داشتن? بود....خدا واستون حفظشون کنه ا?ن دو قلو ها رو...
پس ماها?? که ازدواج دانشجو?? کرد?م خ?ل? نگران شغل آ?نده و خونه و ... نباش?م د?گه!!؟؟


سلام. متشکرم. شما توکل داشته باش?د و بدون توقع، به والله خدا م? رساند ز هر جا که هست.
ام?دوار باش?د.
مبارکه
ما هم به دنبال ?ک سقف?م برا? چا?? 3 نفره البته!


متشکرم آقا رضا
جور م?شه ان شا’الله. دولت بعد?...
وااااااااااااا?!آخ جان !مدتها بود از خواندن ه?چ پست? ا?نقدر لذت نبرده بودم....خوب وضع همه هم?نطوره...ما هم با خانواده برنامه منظم نذر ون?از دار?م ... واقعا قسطها از آسمون م?رسه هر وقتم م?رسه ما به شکرانه ?ه صدقه کلان م?د?م بمعن? اعلام وصول م?باشد


پس با?د با هم فر?اد بزن?م:
نترس?د نترس?د ما همه با هم هست?م ...!
تبر?ک دوست عز?ز. مخصوصا ا?نکه همشهر? هم هست?. ول? احساسات ناس?ونال?ست? ما ?زد? ها ز?اد تعر?ف? نداره. ام?دوارم چا?? ها? زندگ?ت به خوش طعم? ?ک زندگ? ساده و خوب باشه...
آهنگ وبلاگت هم ز?باست .ناخوداگاه صفحه رو نبستم تا وقت? کارم تو ا?نترنت تموم بشه. ?ا عل?...


لطف دار?د برادر
سلام
دعا کنید چای دو نفره ما هم 4-5 تایی به بالا بشه.
یا علی


سلام
ان شا’الله...
مبارک باشه یکی از سعادتهای این دنیا خونه خوبست امیدوارم خانه آخرتمان هم پر از مهر باشد
مبارک باشد.خداکند از آن مسکنها? زپرت? که ساخته شده نباشد و تا آخر قسطش به خرج ن?فتد.


ام?ن؟! متشکرم. فعلا که 3 روز دوام آورده!!
مبارکه برادر
اشک تو چشام جمع شده...... خوش بحالت که شب ع?د غد?ر به برکت نام مولا ?ه ع?د? گرفت?..... ا?شالله برا? شما و خانواده گلتون با برکت باشه..... با ا?نکه نم?شناسمتون ول? از شاد? شما احساس شاد? م?کنم.....
?ا عل?


زنده باش? برادر. ?ازهرا
سلام.چرا تبع?ض قائل م?ش?؟ ?ک? آب? ?ک? صورت?
ع?د شما مبارک+ خانه نو


سلام. تبع?ض ن?ست بابا! م? خوا?م جابجا نشه!!
متشکرم
سلام. هر چند که گفت? ما را خونت راهمون نم? د?، اما باز هم مبارک باشه.


سلام. متاسفم مسعودخان!! سلامت باش?د. شوما هم بهتره به فکر باش?د از قاسم? عقب افتاد?دا؟!
سلام
احسان جون مبارک باشه انشالله چا?? هشت نفره م?ل کن?د اما ا?ن ب?ن ?ک سئوال در ذهنم ا?جاد شد داداش چرا چا?? نبات نکنه توهم گرفتار هشت? ا? بابا ناراحت نباش ......


سلام پردل!
ارادتمندم. سلامت باش?د. ان شاالله. چا?? نبات که جز’ لا?نحل زندگ? ?زد? هاست! ما هنوژ گرفتار نشد?م
۱۵ آبان ۹۱ ، ۰۶:۵۲ عبدالغفار?
سلام و خداقوت.
مبارک باشد برا?تان.ان شاا...که مسکن? باشد پر از :ارامش,برکت,صم?م?ت و محبت.

(پس ا?نطور که فرمود?ن ورود به خانه اتان واسه ? ما حداقل تا هفت هشت ده سال د?گه ممنوع خواهد بود؟!!!!!!!!!!!!چه شروط سنگ?ن? دارد ا?ن ورود!!!!!!!!)

پس حداقل عل? اقا و اقا رضا رو ب?ار?د خوابگاه بب?ن?مشون که دلمون...
التماس دعا.


سلام. زنده باش?د. لطف دار?د. البته ا?ن شروط گو?ا در مورد رفقا? بنده است، ما جرات ندار?م درباره دوستان ع?ال تصم?م گ?ر? کن?م!!
۱۵ آبان ۹۱ ، ۰۹:۴۳ زائر باران
سلام
اون که فرمود?د صد در صد...خدا رو شکر تا ا?نجا که برکت ها? ز?اد? د?د?م...


سلام. ا?ن هنوز از نتا?ج سحر است....
واقعا در ازدواج برکات? نهفته است
مبارکه اخوی به قول حافظ:
مقام امن و می بی غش و رفیق شفیق
گرت مدام میسر شود زهی توفیق
مقام امن همون خونه اته می بیغش هم جایی اته رفیق شفیق هم خودمم دیگه کجا دنبالش میگردی؟!!


مخلص?م س?دجان
شما اگه رف?ق شف?ق بود?د که ن?مه راه ولمون نم? کرد?د!!
خ?ل? قشنگ بود بخصوص عکسش. D: واقعا لذت بردم.
۱۵ آبان ۹۱ ، ۲۰:۳۸ س?است خارج?
با مطلب:
سئوال از رئ?س جمهور فرصت است نه تهد?د؟؟
به روز هستم...
////////////////////////////////////////////
دانلود فا?ل صوت? بررس? "برقرار? ارتباط با امر?کا" " روز جهان? ش?طان"..
در دانشکده وزارت خارجه...
http://foreign-policy.blogfa.com/
سلام
م?خاستم بگم تو 84 متر با?د پادشاه? کن?، نه پابرهنگ? که د?دم مجدالد?ن ?ه چ?زا?? گفته و تو هم خوب از پس جوابش دراومد?. برا? ما که خوب شد، اتفاقا خ?ل? دوست داشتم ?ه موقع برم ?زد بچرم، که الحمدالله جور شد. البته تهرون که جا? گشت و گذار نداره ول? اگه شما هم ب?ا? ش?راز، پدرخانمم در خدمتنند!! تازه عل?رضا رحمان? هم هست.
خلاصه دعا کنم زودتر ?ه ماش?ن بخرم، حتما ?زدو م?ام. راست? ?ه ش?شه هم برا? "مشکات" ما کنار بذار. البته اون د?گه "نان 2" م?خوره، با?د ش?رخشک مخصوصش را هم ته?ه کن?.


سلام احمدجان. حتما ب?ا در خدمت?م. البته ?ا قبل از د? ب?ا ?ا فرورد?ن و ارد?بهشت.
ا?شالا ماش?نت جور بشه ما ش?شه ش?ر مشکات خانم شما رو جور م?کن?م. فقط بچه ها? ما اس ام آ م? خورند. نان و مان ندار?م!!
مبارکه احسان جان...


ارادت...
۱۶ آبان ۹۱ ، ۲۱:۱۰ زائر باران
سلام
((ا?نجا برا? چند لحظه تعط?ل است!))
به روزم...
سلام خوب? شفته ? من

هم خ?ل? خوشحال شدم هم خ?ل? دلم گرفت...

پ?ر شدم دنبال ?ه خونه اجاره ا?!!! در تهران

مبارک باشه ا? شالله
دعا کن


سلام عل?رضا
دلگ?ر نباش داداش! تازه از راه رس?د? م?خوا? همه چ?ز هم آماده باشه؟! ما که م? ب?ن? 3 سال اوضاع شما رو داشت?م...
ب?ا از ا?ن طرفا
سلام
آقا مبارکه.حس م?کنم خ?ل? زحمت کش?د? تا به ا?ن خونه رس?د?.حالا فهم?دم که وقت? آرزو کردم خونه ات بسوزه ،خونه ات نسوخت ،جا? د?گر? سوخت
......منظورم دلت بود!!!!
از شوخ? گذشته ام?دوارم روز به روز زندگ?تون برکت پ?دا کنه و ز?ر ا?ن سقف آدم ها?? ترب?ت شوند که بار? را از دوش انقلاب اسلام? بردارند...


سلام حامدجان. حست خ?ل? خوبه. البته ا?ن دوتا بچه هنوز ماه?ت انقلاب اسلام? رو نپذ?رفتنه اند. با نگاه فوکو تحل?ل م? کنند. کار مشکل? دارم...
دعا بفرما??ن
پا برهنگان ر?گ? به کفش ندارند،،، اما شا?د سنگ ها به دل داشته باشند!!!

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی