پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

۶ مطلب در فروردين ۱۳۹۲ ثبت شده است

کارنامه جمع?ت س?اس? موسوم به اصلاح طلبان، از کندرو گرفته تا تندرو و غ?ره، کارنامه مثبت و آبرومند? در نظر قاطبه مردم ن?ست.  البته منکر طرفداران ا?ن جر?ان س?اس? در گوشه و کنار کشور ن?ست?م اما عملکرد فرهنگ? و فکر? دولت س?دمحمدخاتم? و تقابل آشکار برخ? اقدامات و مواضع ?اران و? با مبان? اص?ل د?ن? و اعتقاد? مردم مسلمان، در حافظه تار?خ? ملت ماندگار است.

علاوه بر ا?ن، آبرور?ز? بزرگ? که در سال ?? از خود برجا گذاشتند و فتنه گر? و اغتشاش عظ?م? که پس از انتخابات ر?است جمهور? دهم به راه انداختند ن?ز دل?ل? د?گر بر ب? م?ل? مردم به ا?ن جر?ان است.

به مراتب و در حوادث گوناگون، حما?ت ها? آشکار و پنهان دشمنان درجه ?ک کشور از برخ? گروه ها و افراد شاخص اصلاح طلب، برا? خواص و ن?ز اکثر?ت مردم هو?دا شده است. از راه انداز? شبکه ها? ماهواره ا? و ارائه تر?بون به اصلاح طلبان? همچون مهاجران?، گنج?، بهنود، سازگارا، کد?ور و ... گرفته تا حما?ت مال? و پشت?بان? معنو? تمام ع?ار از فتنه گران سال ??، مو?د ا?ن ادعا است.

امروز حت? خود اصلاح طلبان ن?ز در جا?گاه اجتماع? خود نزد مردم به د?ده ترد?د م? نگرند و برا? تنفس مصنوع? به جر?ان س?اس? خود تلاش م? کنند. (+)

با ا?ن وجود کارزار انتخابات ر?است جمهور? و همچن?ن شورا? شهر، محمل خوب? برا? ا?ن تنفس مصنوع? خواهد بود. گرچه خبرها حاک? از آن است که ا?ن جر?ان برا? انتخابات شورا? شهر برنامه ر?ز? اساس? انجام داده و تدارک و?ژه ا? د?ده اند.

اما در حوزه انتخابات ر?است جمهور? پ?ش رو، سردرگم? و است?صال اصلاح طلبان مشهود است. با توجه به مسائل? که در مقدمه ذکر شد، آنها در وهله اول در پ? گز?نه ا? هستند که از ف?لتر شورا? نگهبان عبور کند و بتواند آرا? عموم? هم داشته باشد. در نظر آنها تنها س?دمحمد خاتم? آرا? ب?شتر? دارد که تا??د شدن ا?شان هم بع?د خواهد بود.

در ا?ن شرا?ط به نظر م? رسد تنها راه کسب مقبول?ت جر?ان اصلاحات، سوء استفاده از اوضاع اقتصاد? کنون? باشد.

با رو? کار آمدن دکتر احمد? نژاد و ارائه گفتمان انقلاب? در مواجهه با جامعه ب?ن الملل و در پ?ش گرفتن د?پلماس? فعال و انقلاب?،  دشمن? ها و به تبع آن تحر?م ها ن?ز از سو? دشمنان افزا?ش ?افت. ا?ن تحر?م ها و البته ب? تدب?ر? و ب? برنامگ? دولت در سال ها? ?? و ?? شرا?ط بس?ار بد? در حوزه اقتصاد و مع?شت مردم رقم زد که باعث نارضا?ت? نسب? مردم شد.

در ا?ن شرا?ط اصلاح طلبان گران? و تورم اخ?ر را نت?جه د?پلماس? تند و انقلاب? دولت نهم و دهم نام?ده و معتقدند با کوتاه آمدن در برابر غرب م? توان شرا?ط ماد? را بهتر کرد.

بنابرا?ن شعار اصل? و نقطه مانور آنها، تنش زدا?? در مواجهه با غرب و تلاش برا? رفع تحر?م ها خواهد بود. بع?د ن?ست  که حت? گز?نه مذاکره با آمر?کا  را هم مطرح کرده و درصدد کسب آرا? مردم از ا?ن طر?ق باشند.

لذا چنانچه جبهه اصلاحات به گز?نه واحد? برا? حضور در انتخابات برسد، تنها دستاو?ز کل?د? آنها بهبود شرا?ط  اقتصاد? با تنش زدا?? ب?ن الملل? خواهد بود.

البته اتخاذ چن?ن س?است? از سو? برخ? کاند?داها? منتسب به اصولگرا?? ن?ز دور از ذهن ن?ست.

به هرحال ا?ن دستاو?ز گرچه در نظر اول توجه مردم را جلب کند، اما حضورها? مختلف مردم در صحنه ها?? چون راهپما?? ?? بهمن، سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمال?، حضور پرشور در سخنران? رهبر? در مشهد مقدس و ... نشان م? دهد عل? رغم مشکلات و تنگناها? ماد? و مع?شت?، مردم حاضر به کوتاه آمدن از آرمان ها و ارزش ها? خود ن?ستند و رو? خوش? به مباحث? چون مذاکره با آمر?کا نشان نخواهند داد.

نکته د?گر ا?نکه جر?ان ها? ارزش مدار با?د  در مقابل ا?ن حربه هوش?ار بوده و  در مورد ابهامات احتمال? روشنگر? کنند.

۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۲ ، ۱۱:۲۴
احسان عابدی

این روضه ها امروز و فردا کردنش سخت است

باید بگویم گرچه معنا کردنش سخت است

لکنت گرفته پلک تو در بین آن کوچه

این راز سربسته ست افشا کردنش سخت است

چشمی که دست سنگی آن بی حیا بسته

مقداد می دانست که وا کردنش سخت است

دستی که بین کوچه ها از پا تو را انداخت

فهمید قدّ حیدری تا کردنش سخت است

حالا که داری خواهشی ، تابوت می خواهی؟

اسباب مرگ تو !؟ مهیّا کردنش سخت است

با غسل زیر پیرهن فکر علی ع بودی

زخم نود روزه تماشا کردنش سخت است

داغ کبود کوچه ها آنقدر روشن بود

فهمید دست فتنه ، حاشا کردنش سخت است

شاعر: ?وسف رح?م?

اعظم الله اجورنا و اجورکم...

ا?ن مداح? رضا هلال? رو هم از دست ند?د (ا? وا? مادرم...)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۲ ، ۰۹:۵۹
احسان عابدی

س?دشه?دان اهل قلم

درک عالم س?دنا مرتضا? آو?ن? کار? ساده ن?ست. آو?ن? را س?د شه?دان اهل قلم خوانده اند و ا?ن لقب شا?د تنها ?ک? از وجوه وجود? س?د مرتض? را به تصو?ر بکشد.

مرتضا? آو?ن? تراز روشنفکر? و هنرمند? انقلاب اسلام? بود. در دوره ا? که روشنفکر? خلاصه شده در تفکر مدرن و ماده انگار? خلاصه م? شد، آو?ن? مقالات توسعه و مبان? تمدن غرب را م? نوشت و از فساد س?نما? سرما?ه دار? م? گفت.

روا?ت فتح او ماندگار شد و تا ?اد و خاطره دفاع مقدس باق? است، روا?ت فتح هم به عنوان سند تصو?ر? رشادت و هنرمند? بزرگمردان آسمان? هست.

اما آو?ن? بزرگ را در کتاب ها?ش بهتر م? توان شناخت. در ا?ن نوشتار معرف? اجمال? خواه?م داشت بر چند کتاب مطرح شه?د آو?ن?:

دوره سه جلد? " آ?نه جادو " مجموعه مقالات س?نما?? شه?د آو?ن? است و تنها کتاب? است که در زمان ح?ات و? و با نظارتش منتشر شده است. ا?ن مجموعه سه جلد? هم تجرب?ات آو?ن? از مستندساز? و ف?لم ساز? است و هم برداشت ها و د?دگاه ها? و? درباره ابعاد وجود? س?نما که البته با نگاه? فلسف? و عرفان? نگاشته شده است.

" توسعه و مبان? تمدن غرب " کتاب? است در باب غرب شناس? که مقوله توسعه و نسبت آن را با تفکر د?ن? و انقلاب اسلام? واکاو? م? کند. ا?ن اثر که مجموعه مقالات است در سال ها? آخر دهه 60 نوشته شده و منبع خوب? برا? شناخت مبان? تمدن غرب است.

?ک? از پر مخاطب تر?ن آثار منتشر شده از شه?د آو?ن? "حلزون ها? خانه به دوش " است. ا?ن کتاب که بر خلاف سا?ر کتاب ها کمتر تعاب?ر فلسف? و عرفان? و اصطلاحات پ?چ?ده در آن د?ده م? شود، مقابله ا? است که آو?ن? با جر?ان منورالفکر? مدع? در آن دوران داشته است. محتوا? کتاب، مقالات? است که آو?ن? در پاسخ به مقالات و ?ا در نقد د?دگاه ها و عملکرد جر?ان منورالفکر? و در ماهنامه سوره منتشر م? کرد.

به جرات م? توان ?ک? از بهتر?ن و گ?را تر?ن کتاب ها?? که در باب کربلا و واقعه عاشورا نگاشته شده را " فتح خون " مرتضا? آو?ن? نام?د. فتح خون دو جنب? است. ?ک جنبه به شرح وقا?ع و ماجراها? سال 60 و 61 هجر? م?‌پردازد و جنبه دوم که از زبان س?دشه?د آو?ن? روا?ت م?‌شود، نوع? تحل?ل عم?ق و انقلاب? از همان وقا?ع و ماجراهاست و در واقع بخش برجستة کتاب ن?ز هم?ن تحل?ل متفاوت س?د است‌.

آو?ن? در ا?ن نوشتار، کربلا را نه ?ک واقعه تار?خ? که ?ک حق?قت و آزمون بزرگ برا? هرکس? در هر دوره ا? م? داند. س?د شه?د کربلا را تکرار شدن? م? داند. فتح خون در 10 فصل نوشته شده است.
اگر مجموعه روا?ت فتح را د?ده ا?د و م? خواه?د متن گفتارها? شه?د آو?ن? را هم بخوان?د، کتاب گنج?نه آسمان? ا?ن کار را کرده است. مجموعه گفتارها? آو?ن? در مستندات روا?ت فتح به همت موسسه روا?ت فتح پ?اده شده و با عنوان گنج?نه آسمان? منتشر شده است.

از د?گر کتاب ها? منتشر شده آو?ن?، "رستاخ?ز جان " است. ا?ن کتاب ارزشمند مجموعه‌ا? است از مقالات آو?ن? با موضوع هنر، ادب?ات و فرهنگ. مقالات ا?ن کتاب در چهار بخش دسته ‌بند? شده و مباحث? چون نوروز و فرهنگ ا?ران?، هنر و ارزش ها، تاث?رات و?دئو و ... را شامل م? شود.

اما اعتقادات س?اس? و اند?شه حکومت? س?دنا آو?ن? را در کتاب " آغاز? بر ?ک پا?ان " با?د جستجو کن?د.
آغاز? بر ?ک پا?ان در چهار بخش تنظ?م شده است. بخش اول نوشته ها?? در سوگ امام خم?ن? (ره) و تب??ن جا?گاه ا?شان در« تار?خ ح?ات باطن? انسان » است. بخش دوم چند مقاله درباره مبان? حکومت د?ن? و نظام ولا?ت فق?ه ، خصوصاً‌ در تقابل س?اس? در عالم متجدد و غرب? را در بر م? گ?رد. بخش سوم کتاب به فاجعه نسل کش? مسلمانان در بوسن? و هرزه گو?ن اختصاص دارد و تشک?ل «امت متحد اسلام? » به مثابه راه? برا? مواجهه با «‌س?طره نظم نو?ن و آمر?کا?? بر جهان » پ?شنهاد شده است. و بالاخره در بخش چهارم و پا?ان? کتاب، نگارنده انقلاب اسلام? ا?ران را دلالت? تأو?ل? بر سپر? شدن عصر تمدن غرب م? داند و بشارت م? دهد که تا «آن وضع موعود که انسان در انتظار اوست فاصله ا? چندان باق? نمانده است.»

از د?گر آثار شه?د آو?ن?، سفر به سرزم?ن نور، شهر? در آسمان، فردا?? د?گر، مرکز آسمان و نس?م ح?ات است که جا? خواندن دارد.

{ ا?ن نوشتار با بهره گ?ر? اندک? از سا?ت پاتوق کتاب نوشته شده است. }

پ? نوشت......
* ا?ن ف?لم را حتما بب?ن?د: (شه?د س?د مرتض? آو?ن?)

** عروج روحان? شر?ف و بزرگوار آقا? س?دجلال ?ح?? زاده غم? بزرگ در دلمان نشاند. شاد? روحش صلوات...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۲ ، ۰۵:۱۰
احسان عابدی

چند سال? است با ورود به عرصه هر انتخابات?، بحث کل?شه شده ? اصلح نامقبول و صالح مقبول از سو? جر?انات س?اس? مطرح م? شود. کل?شه ا? که اگر با نگاه آرمانگرا?انه و تکل?ف محور? د?ده شود، به نفع اصلح حل شدن? است، اما با نگاه پراگمات?ست? و عمل گرا?انه، عقل معاش به نفع صالح مقبول را? م? دهد.

گرچه همان عقل معاش هم در حالت بدون پ?ش فرض اجازه نم? دهد در صورت وجود فرد? که صلاح?تش ب?شتر و بالاتر از د?گران است، فرد د?گر? را انتخاب کند. اما وقت? مساله با پ?ش فرض س?است و قدرت مطرح م? شود، با?د فرد? انتخاب شود که امکان تحقق هدف (دست ?اب? به قدرت) را دارد، نه کس? که بهتر است.

بنابرا?ن هم به دل?ل عقل? و هم به حکم تکل?ف د?ن?، برتر? اصلح، هرچند نامقبول، بر صالح? که مقبول هم باشد، ارجح?ت دارد.

نکته ا?نجاست که ا?ن مساله برا? مردم حل شده بود، اما برخ? جر?انات س?اس? با مطرح کردن سوال اصل نامقبول ?ا صالح مقبول، بدعت? بزرگ در نظام س?اس? و انتخابات? کشور بوجود آوردند که بس?ار? از مردم هم دچار شبهه و ترد?د شدند.

در جر?ان انتخابات ر?است جمهور? سال ??، گروه ها? س?اس? منتسب به اصولگرا?? با اعتقاد به ا?نکه صالح مقبول? که را? ب?اورد بهتر از اصلح? است که را? نداشته باشد، ?ک اشتباه استراتژ?ک مرتکب شده و با چشم خود خطا? بزرگ شان را د?دند. در حال? که به زعم آنها گز?نه د?گر? مقبول?ت ب?شتر? ب?ن مردم داشت، گز?نه ا? را? آورد که به ذهن کمتر کس? خطور م? کرد!

با ا?ن وجود، گو?ا گروه ها? اصولگرا در باور غلط خود مانده و بر آن اصرار دارند!

نمونه بارز آن ائتلاف ?+? است که صر?حاً اعلام کرده از ب?ن ? نفر موتلف، هرکدام در نظرسنج? ها مقبول?ت ب?شتر? داشته باشد، کاند?دا خواهد شد. د?گر گروه ها و ائتلاف ها?? که خود را به اصولگرا?? منتسب م? کنند ن?ز در دام مقبول?ت افتاده اند و اساس حضور در انتخابات را منوط به نظرسنج? ها کرده اند.

ا?ن مساله در ب?ن گروه ها? اصلاح طلب کمرنگ تر است. چرا که آنها علاوه بر معضل مقبول?ت، به گز?نه ا? م? اند?شند که بتواند از ف?لتر قانون و شورا? نگهبان عبور کند. به زعم آنها مقبول تر?ن گز?نه در جبهه اصلاحات کس? جز س?دمحمد خاتم? ن?ست، اما در احتمال تا??د و? از سو? شورا? نگهبان سخت در ترد?د اند.

در انتخابات پ?ش رو، شعور و عقل س?اس? مردم کامل تر شده و قطعاً در انتخاب اصلح موفق تر خواهند بود. ا?ن وظ?فه گروه ها و جر?انات س?اس? است که برا? مطرح کردن کاند?دا? مورد نظر خود، برتر? و صلاح?ت بالا? و? برا? اداره کشور را در نظر داشته باشند نه م?زان را? آور? او را!

۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۲ ، ۰۴:۰۸
احسان عابدی

سال ???? با تمام خوش? ها و ناخوش? ها?ش به پا?ان رس?د. الحمدلله برا? حق?ر سال ?? ?ک? از پربارتر?ن سال ها? عمرم تاکنون محسوب م? شود که پدر شدن بزرگتر?ن لطف خداوند در ا?ن سال بود.

سال ???? سال س?اس? مهم? برا? کشورمان است. شا?د بعد از جنگ تحم?ل?، نظام مان به اندازه  ا?ن چندماه مورد دشمن? و توطئه قرار نگرفته باشد. مخصوصا که از فتنه سال ?? سخت زخم خورده است. واقعاً فشار اقتصاد? ناجوانمردانه و شد?د? بر مردم تحم?ل شده است. از طرف? دشمن عزم خود را جزم کرده تا به هر شکل ممکن اراده مردم را برا? حضور در صحنه انتخابات ر?است جمهور? کمرنگ کند.

و به هم?ن دل?ل است که امام خامنه ا? در نامگذار? سال، حماسه اقتصاد? را در کنار حماسه س?اس? د?ده اند. اگر برا? مردم حل نشود که گرفتار? ها? اقتصاد? و ماد?، نت?جه طب?ع? پا?دار? و ا?ستادگ? آنها در عرصه س?است است، دشمن به هدف خود خواهد رس?د.

در کنار مسائل داخل?، نقشه ها? استکبار برا? سور?ه، عراق، ترک?ه و ... هم برا? ا?ران مهم است. غرب? ها با کمک عرب? ها همت عج?ب? بر شکستن کمر بشار اسد و سور?ه گذاشته اند. فتنه ها? جد?د و تفرقه افکنانه ا? هم در عراق بوجود آورده اند. در ا?ن ب?ن ترک?ه هم که سودا? تسلط بر منطقه را در سر م? پروراند، خود را باز?چه دول غرب? کرده است.

خلاصه ا?نکه امسال سال رو?ارو?? جد? و ملموس ا?ران و غرب خواهد بود.

مهمتر?ن اتفاق سال هم انتخابات ر?است جمهور? ?ازدهم است. فکر م? کنم زمان قلم زن? درباره ا?ن رو?داد شروع شده است. انشاءالله در ا?ن باره ب?شتر خواهم نوشت.


ضمناً دوره زندان فائزه ? هاشم? تمام و از زندان آزاد شد!
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۲ ، ۰۷:۵۱
احسان عابدی
ع?د امسال پر از بو? گل ?اس شده است
و پر از خاطره ? گندم و دستاس شده است
همه ? دشت گواهند که با بو? بهار
عطر ?ک خانه ? آتش زده احساس شده است...
چ?نش سفره ? امسال تفاوت دارد
س?ن هر سفره، سلام? ست که بر ?اس شده است
روضه ? چادر خاک? همه جا پ?چ?ده
س?ب ها طعم خوش کوثر و اخلاص شده است...
ابر، در ه?أت ?ک مستمِع مداح? ست
بس که م? گر?د و دل نازک و حساس شده است
جان گل ها? جهان پ?شکش ?اس? که
زخم? س?ل? باد و ستم داس شده است...
۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۹۲ ، ۰۷:۰۰
احسان عابدی