پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

زینب کبرى‌ یک نمونه‌ى برجسته‌ى تاریخ است که عظمت حضور یک زن را در یکى از مهمترین مسائل تاریخ نشان می‌دهد. اینکه گفته می شود در عاشورا، در حادثه‌ى کربلا، خون بر شمشیر پیروز شد - که واقعاً پیروز شد - عامل این پیروزى، حضرت زینب بود؛ والّا خون در کربلا تمام شد.

حادثه‌ى نظامى با شکست ظاهرى نیروهاى حق در عرصه‌ى عاشورا به پایان رسید؛ اما آن چیزى که موجب شد این شکست نظامىِ ظاهرى، تبدیل به یک پیروزى قطعىِ دائمى شود، عبارت بود از منش زینب کبرى‌. نقشى که حضرت زینب بر عهده گرفت؛ این خیلى چیز مهمى است. این حادثه نشان داد که زن در حاشیه‌ى تاریخ نیست؛ زن در متن حوادث مهم تاریخى قرار دارد.

قرآن هم در موارد متعددى به این نکته ناطق است؛ لیکن این مربوط به تاریخ نزدیک است، مربوط به امم گذشته نیست؛ یک حادثه‌ى زنده و ملموس است که انسان زینب کبرى‌ را مشاهده می کند که با یک عظمت خیره‌کننده و درخشنده‌اى در عرصه ظاهر می شود؛ کارى می کند که دشمنى که به حسب ظاهر در کارزار نظامى پیروز شده است و مخالفین خود را قلع و قمع کرده است و بر تخت پیروزى تکیه زده است، در مقر قدرت خود، در کاخ ریاست خود، تحقیر و ذلیل شود؛ داغ ننگ ابدى را به پیشانى او می زند و پیروزى او را تبدیل می کند به یک شکست؛ این کارِ زینب کبرى‌ است. زینب (سلام اللَّه علیها) نشان داد که می توان حجب و عفاف زنانه را تبدیل کرد به عزت مجاهدانه، به یک جهاد بزرگ.

امام خامنه ا? ( ??/??/???? )

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۱ ، ۰۵:۴۳
احسان عابدی

م? خواستم درباره حال و روز ا?ن روزها? احمد? نژاد بنو?سم. رجان?وز? ها زحمت را کم کردند...

رجان?وز: جناب آقای دکتر احمدی نژاد! سلام.

عکس‌ها?? که از جشن ( استقبال از نوروز )با حضور شما منتشر شد، بهانه خوب? شد تا ناگفته هایی را که در این حدود چهار سال مجال طرحش فراهم نشده بود را بیرون بریزیم و خ?ل? خودمان? با شما، با رئ?س‌جمهور? که انتخابش کرد?م تا آرمان‌ها? حضرت روح‌الله را زنده کند و سربازی بی ادعا و توقع باشد برای رهبر انقلاب،‌ سخن بگوییم.

دکتر جان!
خنده های مکرر شما و همراهانتان در جشنی به بهانه استقبال از نوروز و با هدف اعطای نشان فرهنگ به یار و همنشین این سال های شما سوژه ای وسوسه انگیز برای عکاسان رسانه های خبری بود، سوژه ای که بلافاصله به عکس های پرتعداد در رسانه های مختلف مبدل شد.
ما نیز این خنده ها را دیدیم و یقین کردیم که این خنده ها نه به عدالت طلب? کار دارد، نه ربط? به مبارزه با ال?گارش? قدرت وثروت و نه ربط? گفتمان سوم ت?ر. ا?ن خنده‌ها به غفلت و م?ل ماندن به قدرت ب?شتر شباهت دارد تا عدالت طلب?.
بخند دکتر، بخند... بخند اما بدان آنچه مبنا? سوم ت?ر بود و گفتمانش را شکل م?‌داد، قاموس امام بود که در دوران هاشم? و خاتم? به محاق رفت و این سوم ت?ر بود که آنرا اح?ا کرد. در آن قاموس، خرج‌ها? م?ل?ارد? برا? دعوت از رقصندگان رنگارنگ و آنگاه رد?ف کردن ه?ات دولت برا? تماشا? هنرنما?? آن‌ها و قهقهه مستانه سردادن، ارزش که نبود ه?چ، لکه ننگ بود.
وقت? مردم? که در گذشته با ?ک س?ل? صورتشان را تا مدت‌ها سرخ نگه م?‌داشتند، ا?ن روز‌ها و شب‌ها? منته? به‌‌‌ همان نوروز? که تو و محبوبت به استقبالش رفته‌ا?د، با?د با چند و ?ا چند?ن س?ل? صورت آبرودار? را سرخ نگهدارند، نم?‌توانیم به خود بقبولانیم که انسان? عدالت‌‎طلب و با درد و غصه محروم?ن، مهم‌تر?ن دغدغه‌اش استقبال از نوروز و نصب نشان فرهنگ به نما?ندگ? از ملت ا?ران! بر س?نه محبوب باشد.
 
دکترجان!
خوش رقصی رقصندگان در برابر رئ?س‌جمهور? اسلام? ا?ران به اسم زنده کردن آداب و رسوم ا?ران? و بزرگداشت ملت ا?ران و فرهنگ تار?خ? آنان، پ?شکش شما و مرد بهار? هم?شه همراه‌تان. لطف کن?د به فکر درد و ن?از واقع? امروز مردم باش?د. به جا? جشن نوروز و وقت گذران? در آن، جلسه تنظ?م بازار تشک?ل بده?د. به جا? جشن درخت زندگ? و کف و سوت زدن برا چند باز?گر، ستاد مبارزه با فساد تشک?ل بده?د و شخصا بر آن نظارت کن?د. به جا? اشک ر?ختن برا? اهدا? نشان به اسفند?ار مشا??، به م?ان مردم برو?د و از مشکلات امروز آن‌ها باخبر شو?د. به جا? برگزار? هما?ش‌ها? م?ل?ارد? در جز?ره ک?ش و دعوت از خوانندگان پاپ، بر سر سفره مردم برو?د و از اوضاع و احوال مع?شت آنان کسب اطلاع کن?د، دل ما برای آن رئیس جمهور مردمی،‌ ساده زیست و دلسوز برای محرومان که شب و روزش را سفر به این روستا و آن منطقه محروم یکی کرده بود، تنگ شده است، رئیس جمهوری که دیگر آنگونه نیست و این روزها اولویتش استقبال از نوروز و کاشت درخت صلح و همایش جوانان در کیش وقشم است.
بغض کردن و اشک ر?ختن برا? اهدا? نشان درجه ?ک فرهنگ به فرد? که هر کار? کرده باشد، انصافا جز اهدا? وام‌ها? چند ده م?ل?ون? به باز?گران برا? برگزار? نما?شگاه‌ها و گالر?‌ها? سطح پا??ن، ه?چ فعال?ت? در عرصه فرهنگ و هنر ا?ن مملکت و ا?ن سرزم?ن و مردمان ا?ن کشور نداشته است، با کدام دل?ل و حجت شرع? و عقل? صورت م?‌گ?رد؟ برگزار? مراسم‌ م?ل?ارد? برا? تقد?ر از فرد? که در خوشب?نانه‌تر?ن حالت ?ک مد?ر اجرا?? در کشور است مانند هزاران مد?ر د?گر، آن هم در ا?ن اوضاع اقتصاد? که مردم از خودشان نجابت به خرج م?‌دهند و برا? ا?ستادگ? بر پا? آرمان‌ها?شان، هز?نه تحر?م و فشارها? اقتصاد? را به جان م?‌خرند، کجا? گفتمان عدالت قرار م?‌گ?رد؟ کجاست آن احمد?‌نژاد? که رو? ز?لو? ?ک کلبه روستا?? م?‌نشست و برا? وضع?ت نامناسب زندگ? مردم اشک م?‌ر?خت؟
چه اتفاق? افتاده که محمود احمد?‌نژاد که زمان? به دنبال رس?دگ? به وضع?ت بهداشت? در فلان روستا? دورافتاده در دور‌تر?ن مناطق محروم ا?ران بود، اکنون به جا?? رس?ده که برا? بقا در قدرت، دست به دامان فلان دخترک باز?گر و فلان پ?رمرد مل?‌گرا شده است؟ اشک ر?ختن برا? محروم?ت ملت بزرگوار ا?ران کجا و اشک ر?ختن برا? اسفند?ار مشا?? در ?ک مراسم تشر?فات? پرهز?نه کجا؟ واقعا ا?ن،‌‌ همان احمد?‌نژاد است؟
 
آقا? رئ?س‌جمهور!
ا?ن‌ها نشانه است؛ نشانه از ا?نکه شما و اولو?ت‌ها?تان عوض شده‌ا?د. اولو?ت شما چ?ز د?گر? شده است، ا?ن را از تعط?ل? سفرها? ن?م بند استانیتان در ا?ن اواخر هم م?‌شد فهم?د، از کت و شلوار ترو تم?زی که جا? کاپشن دوست داشتن? احمد?‌نژاد را گرفت و از حضور هفتگ?‌ در جشن‌ها? هنرمندان و خوانندگان و رقصندگان. تو عوض شده‌ا?!؟ نمی دانیم، اما این را خوب می دانیم که احمدی نژاد جشن های اینچنینی،‌ احمدی نژاد سوم تیر نیست، احمدی نژاد امروز، نسبتی با گفتمانی که در سوم تیر خودش آنرا احیا کرد ندارد.
نمی دانیم عوض شده ای یا نه، اما ا?ن را خوب م?‌دانیم که ا?ن قهقهه پر از غفلت، قهقه‌ا? از سر درد و عدالت طلب? ن?ست؛ قهقه‌ا? است با طعم تلاش برای بقا در قدرت، آنهم به هر ق?مت...
۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۱ ، ۰۸:۱۷
احسان عابدی

مدت? است گفتار و رفتار احمد? نژاد تعجب برانگ?ز و تاسف بارتر از گذشته شده است. از تاک?د او بر زنده باد بهار در راهپ?ما?? ?? بهمن تا پ?ام تسل?ت هوگوچاوز و ادعا? رجعت او گرفته تا اهدا? مدال و نشان فرهنگ به اسفند?ار رح?م مشائ? که چ?ز? جز ?ک رپرتاژ کامل تبل?غات? برا? مشائ? نبود و ... حاک? از چرخش بس?ار شد?د احمد? نژاد از تفکرات و د?دگاه ها? چندسال پ?ش و? است. در ا?ن باره در مجال? د?گر خواهم نوشت.

مساله ا? که ا?ن روزها نقل محافل حق?ق? و مجاز? شده و طبق روال جنگ روان? دشمن که هرچند وقت ?کبار افکار عموم? مردم را درگ?ر ?ک مساله پ?ش پا افتاده و نه چندان مهم م? کند، ا?ن بار ن?ز با انتشار گسترده عکس? که مادر هوگو چاوز را در آغوش احمد? نژاد نشان م? دهد، فضا? مجاز? را درگ?ر خود کرده است!

تصو?ر منتشر شده، اذهان برخ? را به ?اد دست دادن س?دمحمدخاتم? با دخترکان ن?مه عر?ان ا?تال?ا?? م? اندازد و حتماْ عده ا? م? گو?ند: کفن پوش ها کجا?ند؟!

آقا? حس?ن سوزنچ? در پست? مفصل به ا?ن بحث پرداخته اند که توص?ه م? کنم حتماْ بخوان?د.
( ل?نک مطلب حس?ن سوزنچ?)

فقط چند نکته مختصر:
اولاً ه?چ دفاع? از احمد? نژاد در ا?ن ماجرا ندارم.
ثان?اً که تصو?ر منتشر شده با ف?لم? که بعداً منتشر شد، تناقض دارد.(ل?نک ف?لم کامل)
ثالثاً معاون رئ?س جمهور که در محل حاضر بود، آن را تکذ?ب کرد.
رابعاً و مهمتر از همه ا?ن فضاساز? باعث شد گردهما?? جبهه مخالفان غرب و آمر?کا به بهانه تش??ع جنازه هوگوچاوز، به حاش?ه رفته و افکار عموم? داخل? و حت? خارج? درگ?ر تحل?ل و تفس?ر ?ک عکس مجهول شود!
خامساً شاخص ما در ا?ن وقا?ع، حکم صر?ح اسلام است که ارتباط با نامحرمان را حرام م? داند و اگر ا?ن ارتباط توسط مسئول?ن نظام اسلام? اتفاق ب?فتد، گناهش به مراتب بالاتر است. پس تفاوت? ب?ن خاتم? و احمد? نژاد نخواهد بود.

۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۱ ، ۰۶:۱۴
احسان عابدی

محمدرضا تابش در مصاحبه ا? گفته است: اگر انتخابات رقابت? و عادلانه باشد، به نظر من اصولگرا?ان در انتخابات به پ?روز? نخواهند رس?د.(+)

گرچه آلزا?مرها? س?اس? اصلاح طلبان مدت? است به امر? عاد? تبدل?ل شده است، ل?کن بد ن?ست چند نکته به ا?شان ?ادآور? گردد:

?) در سال ???? در جر?ان انتخابات ر?است جمهور?، آقا?ان مصطف? مع?ن، محسن مهرعل?زاده و اکبر هاشم? رفسنجان? به عنوان نامزدها? جبهه اصلاحات در انتخابات شرکت کردند. از طرف اصولگرا?ان که به وحدت نرس?ده بودند هم چند گز?نه نامزد شدند و در کنار آنها محمود احمد? نژاد بدون حما?ت احزاب و با اتکا به بدنه مردم? ?ک? از نامزدها? انتخابات بود.

در ا?ن انتخابات که شک? در رقابت? بودن آن به نظر نم? رسد، ? گز?نه به دور دوم رفتند. ?ک? اکبر هاشم? رفسنجان? که با برند هاشم? ???? و از حما?ت تام و تمام جبهه اصلاحات برخوردار بود و ?ک? محمود احمد? نژاد که همچنان با اتکا به ستادها? مردم? حاضر بود.

در حال? که هنوز حال و هوا? اصلاحات بر کشور حاکم بود و تقر?باْ تمام کاند?داها با شعارها? اصلاح طلبانه آمده بودند، و با حضور هاشم? رفسنجان? (که وزنه سنگ?ن اصلاحات به شمار م? رفت و م? رود) مردم گز?نه دوم را انتخاب کردند.

?) در سال ???? در جر?ان انتخابات ر?است جمهور?، آقا?ان م?رحس?ن موسو? و ش?خ مهد? کروب? (که بعدها معلوم شد از حما?ت مال? و معنو? غرب برخوردار بودند) به عنوان کاند?داها? اصلاح طلبان و محمود احمد? نژاد به عنوان کاند?دا? اصولگرا?ان به م?دان آمدند.

در ا?ن رقابت نفس گ?ر، عل? رغم تمام حما?ت ها? رسانه ا? اپوز?س?ون خارج نش?ن و حما?ت ها? مال? داخل? و خارج? از موسو? و کروب?، مردم با را? ب? نظ?ر ?? م?ل?ون? خود به احمد? نژاد، نشان دادند که حنا? اصلاح طلب? د?گر برا? آنها رنگ? ندارد!

?) در سال ???? در جر?ان انتخابات مجلس شورا? اسلام?، در چند حوزه انتخاب?ه افراد شاخص جر?ان اصلاح طلب مانند مصطف? کواکب?ان، دار?وش قنبر? ، قدرت‌الله عل?خان? و ... مورد اقبال مردم قرار نگرفتند و از قطار بهارستان پ?اده شدند.

آقا? تابش! ا?نها فقط موارد? است که رو?گردان? مردم از اصلاح طلبان و تفکر اصلاح طلب? را در چند اخ?ر انتخابات ثابت م? کند. اگر م? ب?ن?د اختلافات? در ب?ن اصولگرا?ان هست و ?ا از جدا?? احمد? نژاد از اصولگرا?ان سرمست شده ا?د، دل?ل? بر اقبال مردم به جر?ان شما نخواهد بود.

ع?ار انواع و اقسام جر?انات س?اس? برا? مردم مشخص شده است. اگر خود در?افته ا?د که مردم به جر?ان شما را? نم? دهند، مشکل را گردن رقابت? نبودن انتخابات ن?نداز?د! فرار رو به جلو هم?شه هم کارگشا ن?ست!

شما در ا?ن شهر بخت خو?ش را آزموده ا?د، به قول حضرت حافظ:

ب?رون کش?د با?د از ا?ن ورطه رخت خو?ش

۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۱ ، ۰۸:۳۱
احسان عابدی

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۱ ، ۱۶:۱۴
احسان عابدی

* م?رحس?ن موسو?/ خرداد ??/ مناظره با احمد? نژاد: " من در مورد آ?نده کشور با ا?ن مد?ر?ت حاکم در کشور احساس خطر کردم و در صحنه حاضر شدم. "

** محمدرضا عارف/ اسفند ??/د?دار با جمع? از دانشجو?ان: " در شرا?ط فعل? احساس خطر کردم. احساس کردم شرا?ط کشور در بخش‎ها? مختلف با چالش ها?? رو به رو است. فکر م?‌کنم برگشت به قانون و ساختارها? قانون? راه حل مشکلاتمان است."

۱۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۱ ، ۰۴:۱۷
احسان عابدی

هفته نامه پنجره در هر شماره خود سراغ ?ک? از شخص?ت ها? مطرح در عرصه فرهنگ و دانش م? رود و ام?د مهد? نژاد، سوالات? کوتاه را از ا?شان م? پرسد.
شماره 158 ا?ن نشر?ه (24 د?) گفتگو با ?وسفعل? م?رشکاک است. بعض? پاسخ ها? نغز استاد را م? نو?سم. هم خنده دارد و هم گر?ه!


- شغل؟
- ه?چ کاره
- همه مشاغل? که تا امرزو داشته ا?د؟
- کارگر، نقاش ساختمان، لوله کش، س?مان کار، رزمنده، ژورنال?ست، ب?کار
- در کودک? فکر م? کرد?د چه کاره شو?د؟
- د?وانه تر از آن بودم که به چه کاره شدن فکر کنم.
- آخر?ن ح?وان? که کشت?د؟
- ?ک سوسک بود در دستشو??! در عصر ما کشتن? که به خاطرش آدم را تحت تعق?ب قرار ندهند تنها هم?ن مقدار است.
- وقت? عصبان? م? شو?د چکار م? کن?د؟
- س?گار م? کشم
- وقت? خوشحال م? شو?د؟
- س?گار م? کشم!
- دوست دار?د بدان?د ک? م? م?ر?د؟
- هر شب دعا م? کنم که ?ا ام?رالمومن?ن امشب د?گر قال قض?ه را بکن! اما فردا صبح م? ب?نم که ب?دارم.
- دوست دار?د چند سال عمر کن?د؟
- دوست دارم ا?ن مساحبه آخر?ن مصاحبه عمرم باشد.
- ز?باتر?ن دروغ? که شن?ده ا?د؟
- آزاد?، عدالت، برابر?... اهل س?است مدام دروغ م? گو?ند و ?ک? از ?ک? ز?باتر
- کوه، در?ا ?ا کو?ر؟
- ه?چکدام. گور!!
- استقلال ?ا پرسپول?س؟
- فوتبال ع?ن لغو است و ن?ه?ل?ست? تر?ن کار جهان
- اگر ?ک پاک کن جادو?? داشت?د کدام بخش از زندگ? تان را پاک م? کرد?د؟
- همه اش را!
- کوتاه درباره تلو?ز?ون؟
- خردجال
- مجسمه آزاد?؟
- ابوالهول مدرن?ته
- هنر اسلام?؟
- خداب?امرز!
- کاغذکاه?؟
- از سف?دش بهتر است.
- صلوات شمار؟
- ذکر تکنولوژ?ک!
- کارت عابربانک؟
- چ? هست؟
- اگر ناب?نا شو?د چه م? کن?د؟
- الان که ب?نا هستم مثلا چه کار م? کنم؟!
- اگر به ده سال زندان محکوم شو?د؟
- تقاضا م? کنم ب?شترش کنند!
- اگر جا? رستم بود?د در رزم سهراب؟
- از سهراب تعهد م? گرفتم که نخواهد مادرش را بانو? ا?ران کند، بعد خود را به او معرف? م? کردم!
- اگر بدان?د 24 ساعت ب?شتر زنده ن?ست?د؟
- فوراً خود را به شوش دان?ال م? رسانم و مقدمات کفن و دفن را فراهم م? کنم.
- و ...


م?لاد ?ازدهم?ن پ?شوا، پدر بزرگوار حضرت صاحب، امام حسن عسکر?( عل?ه السلام ) مبارک
۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۱ ، ۰۳:۳۰
احسان عابدی