پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

جنگ روان? دشمن با ?ک عکس

دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۰۶:۱۴ ق.ظ

مدت? است گفتار و رفتار احمد? نژاد تعجب برانگ?ز و تاسف بارتر از گذشته شده است. از تاک?د او بر زنده باد بهار در راهپ?ما?? ?? بهمن تا پ?ام تسل?ت هوگوچاوز و ادعا? رجعت او گرفته تا اهدا? مدال و نشان فرهنگ به اسفند?ار رح?م مشائ? که چ?ز? جز ?ک رپرتاژ کامل تبل?غات? برا? مشائ? نبود و ... حاک? از چرخش بس?ار شد?د احمد? نژاد از تفکرات و د?دگاه ها? چندسال پ?ش و? است. در ا?ن باره در مجال? د?گر خواهم نوشت.

مساله ا? که ا?ن روزها نقل محافل حق?ق? و مجاز? شده و طبق روال جنگ روان? دشمن که هرچند وقت ?کبار افکار عموم? مردم را درگ?ر ?ک مساله پ?ش پا افتاده و نه چندان مهم م? کند، ا?ن بار ن?ز با انتشار گسترده عکس? که مادر هوگو چاوز را در آغوش احمد? نژاد نشان م? دهد، فضا? مجاز? را درگ?ر خود کرده است!

تصو?ر منتشر شده، اذهان برخ? را به ?اد دست دادن س?دمحمدخاتم? با دخترکان ن?مه عر?ان ا?تال?ا?? م? اندازد و حتماْ عده ا? م? گو?ند: کفن پوش ها کجا?ند؟!

آقا? حس?ن سوزنچ? در پست? مفصل به ا?ن بحث پرداخته اند که توص?ه م? کنم حتماْ بخوان?د.
( ل?نک مطلب حس?ن سوزنچ?)

فقط چند نکته مختصر:
اولاً ه?چ دفاع? از احمد? نژاد در ا?ن ماجرا ندارم.
ثان?اً که تصو?ر منتشر شده با ف?لم? که بعداً منتشر شد، تناقض دارد.(ل?نک ف?لم کامل)
ثالثاً معاون رئ?س جمهور که در محل حاضر بود، آن را تکذ?ب کرد.
رابعاً و مهمتر از همه ا?ن فضاساز? باعث شد گردهما?? جبهه مخالفان غرب و آمر?کا به بهانه تش??ع جنازه هوگوچاوز، به حاش?ه رفته و افکار عموم? داخل? و حت? خارج? درگ?ر تحل?ل و تفس?ر ?ک عکس مجهول شود!
خامساً شاخص ما در ا?ن وقا?ع، حکم صر?ح اسلام است که ارتباط با نامحرمان را حرام م? داند و اگر ا?ن ارتباط توسط مسئول?ن نظام اسلام? اتفاق ب?فتد، گناهش به مراتب بالاتر است. پس تفاوت? ب?ن خاتم? و احمد? نژاد نخواهد بود.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۱۲/۲۱
احسان عابدی

نظرات  (۹)

۲۱ اسفند ۹۱ ، ۰۶:۴۲ مصطف? قاسم?
سلام
جالب نبود


سلام
سلام
من ب?ن ف?لم و عکس تناقض? ند?دم
حداکثر ا?ن است که بگو??م ف?لم نم? تواند عکس را صدردصد تا??د کند هم?ن


سلام. هم?ن د?گه!
سلام
لطفا به عکس? که در آدرس ز?ر آمده است سر? بزن?د.
http://www.shafaf.ir/fa/news/172959/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


سلام. چشم
سلام عل?کم
با ا?نکه ا?ن روزها انتقاداتم به احمد? نژاد ز?ادتر شده به خصوص بعد از پ?ام برا? چاورز اما ذکر چند نکته لازم هست:
1-با احترام به نظر دوستان ا?نکه ا?ن عکس در صورت درست بودن هم چون عمد? نبوده و سهوا بوده و از طرف مادر 85ساله چاورز انجام گرفته چ?ز? رو ثابت نم? کنه و با ف?لم و تناقض داره.
2-انتشار ا?ن عکس در ادامه روند? است که از سو? دشمنان گفتمان انقلاب برا? احمد? نژاد کش?ده شده و در راسشان هاشم? است.م? خواهند کار را به جا?? برسانند که بگو?ند د?د? احمد? نژاد از خاتم? هم بدتر شد با زنان هم...
3-اصل مطلب ?عن? انقلاب? بودن چاورز و نفوذ ا?ران در ب?ن مستضعف?ن جهان به خاطر ا?ن عکس به حاش?ه رفت.
4-انتشار ا?ن عکس ناجوانمرد و ب? اخلاق بودن رسانه ها? اصولگرا را ثابت کرد.


سلام عل?کم س?دجان. احسنت
اولاً چه عجب که شما ?ک بار از احمد? نژاد دفاع نکرد?د.
ثان?ا ا?ن که ف?لم با عکس همخوان? نداره دل?ل بر جعل? بودن عکس ن?ست. ممکنه عکس از زاو?ه د?گه ا? بوده و ?ا ا?ن که اون لحظه تو? ف?لم ضبط نشده.
ثالثا به روباه گفتند شاهدت ک?ه گفت: ....
رابعا" و مهمتر از همه ه?چ دل?ل? برا مجعول (مجهول!!) بودن عکس نگفت?د.
خامسا اگر شاخص شما در ا?ن وقا?ع، حکم صر?ح اسلام است و تفاوت? ب?ن خاتم? و احمد? نژاد ن?ست، کاش شما هم م? گفت?د: "کفن پوش ها کجا?ند؟!"


البته به تفاوت ماجرا که آگاه?د؟ دست دادن عمد? با دختران جوان و ن?مه عر?ان کجا و درآغوش انداختن سهو? مادر 85 ساله کجا!!
دکتر د?گه چه م?شه کرد...
راست? برادر ما زدوستان چشم ?ار? داشت?م...
اتفاقا ف?لم مو?د عکس بود و نشان م?داد که مصافحه ا? در کار نبوده بلکه موقع? که مادر 85 ساله هوگو چاوز م?خواهد بر رو? صندل? بش?ند سرش را به جلو م? آورد و دستش را به سمت احمد? نژاد م?برد
+
مطلب ا?ن حق?ر را بخوان?د ب? ربط با ا?ن مسئله ن?ست
ول کن?د آقا ول کن?د! همه رو ول کرد?د و چسب?د?د به دست دادن خاتم? و محمود. شرم آوره والا که اکثر?ت مردم دارن تو ا?ن وضع اقتصاد? جون م?کنن شما کجا رو چسب?د?د. ما?ه ننگ بخدا

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی