پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

۱۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۰ ثبت شده است

سرانجام جلسه سوال از ر??س جمهور هم برگزار شد تا تابو? بزرگ? که مدت هاست بر سر جامعه سا?ه انداخته و مردم را ب?چاره کرده بود، بشکند!!!!!!

جلسه ا? که ماه هاست برخ? نما?ندگان مجلس هشتم خود را برا? ترت?ب دادنش به آب و آتش م? زدند تا حضرت تابو را بشکنند برگزار شد.

البته آنطور که حداقل من پ?ش ب?ن? م? کردم نشد. پ?ش ب?ن? حق?ر ا?ن بود که احمد? نژاد? که چند ماه است فشارها و فحش ها و توه?ن ها را تحمل کرده حالا فرصت? پ?دا م? کند تا پته خ?ل? از نما?ندگان را رو? آب بر?زد و دوباره تشنج تازه ا? به هم?ن بهانه در کشور ا?جاد شود.

اما مثل ا?نکه خ?ل? خو?شتن دار? کرد. البته برخ? پاسخ ها? احمد? نژاد ب? معنا و گنگ بود. مثلا ا?نکه در مورد جا?گاه مجلس مطلب? را با استدلال مطرح کردم و شما هم با استدلال جواب بده?د، ?ا ا?نکه درمورد خانه نش?ن?: ا?ن وصله‌ها به دولت نمی‌چسبد اما زندگی من نشان می‌دهد که با عمل، بیان درست و منطقی از ولایت دفاع کنم و ... اصلا پاسخ به سوال نبود، پاک کردن صورت مساله بود.

درمورد سوال حجاب و عفاف هم م? توانست پاسخ قو? تر? بدهد.

بزرگتر?ن ع?ب پاسخگو?? احمد? نژاد هم نوع ادب?ات و بخصوص اصرار بر شوخ? کردن بود. درباره مدرک گرفتن با شاس? هم گرچه واقع?ت? تلخ است { و بنده بشدت حال کردم!!} اما مطرح کردنش در صحن علن? مجلس اصلا کار جالب? نبود و اتفاقا هم?ن مساله پ?راهن عثمان داغد?دگان از پاسخ ها? احمد? نژاد خواهد شد!

نکته د?گر، سکوت آن دسته از نما?ندگان? است به دور دوم انتخابات رفته اند و به احتمال ز?اد برا? از دست ندادن را? خود، فعلا سکوت را بر  فحاش? ترج?ح م? دهند! و البته آنها?? که را? ن?اورده اند ش?پور توه?ن و فحاش? را عل?ه ر??س جمهور راه خواهند انداخت.

در کل امروز نما?ش? ب? محتوا پخش شد که بزرگتر?ن متضررش مردم? هستند که علاوه بر تحمل بداخلاق? ها? چندماهه هردو طرف، وقت? را که نما?ندگان و مسئول?ن و بخصوص شخص ر??س جمهور با?د برا? رس?دگ? به امور مملکت در ا?ام نزد?ک به ع?دنوروز صرف م? کردند، صرف ته?ه و تدارک ا?ن نما?ش کردند تا باز هم مثل هم?شه قربان? بداخلاق? ها و س?است باز? ها? حلقه ا? از س?اس?ون ناآگاه، مردم باشند.

۲۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۰ ، ۱۰:۲۱
احسان عابدی

سرانجام جلسه سوال از رییس جمهور هم برگزار شد تا تابوی بزرگی که مدت هاست بر سر جامعه سایه انداخته و مردم را بیچاره کرده بود، بشکند!!!!!!

جلسه ای که ماه هاست برخی نمایندگان مجلس هشتم خود را برای ترتیب دادنش به آب و آتش می زدند تا حضرت تابو را بشکنند برگزار شد.

البته آنطور که حداقل من پیش بینی می کردم نشد. پیش بینی حقیر این بود که احمدی نژادی که چند ماه است فشارها و فحش ها و توهین ها را تحمل کرده حالا فرصتی پیدا می کند تا پته خیلی از نمایندگان را روی آب بریزد و دوباره تشنج تازه ای به همین بهانه در کشور ایجاد شود.

اما مثل اینکه خیلی خویشتن داری کرد. البته برخی پاسخ های احمدی نژاد بی معنا و گنگ بود. مثلا اینکه در مورد جایگاه مجلس مطلبی را با استدلال مطرح کردم و شما هم با استدلال جواب بدهید، یا اینکه درمورد خانه نشینی: این وصله‌ها به دولت نمی‌چسبد اما زندگی من نشان می‌دهد که با عمل، بیان درست و منطقی از ولایت دفاع کنم و ... اصلا پاسخ به سوال نبود، پاک کردن صورت مساله بود.

درمورد سوال حجاب و عفاف هم می توانست پاسخ قوی تری بدهد.

بزرگترین عیب پاسخگویی احمدی نژاد هم نوع ادبیات و بخصوص اصرار بر شوخی کردن بود. درباره مدرک گرفتن با شاسی هم گرچه واقعیتی تلخ است { و بنده بشدت حال کردم!!} اما مطرح کردنش در صحن علنی مجلس اصلا کار جالبی نبود و اتفاقا همین مساله پیراهن عثمان داغدیدگان از پاسخ های احمدی نژاد خواهد شد!

نکته دیگر، سکوت آن دسته از نمایندگانی است به دور دوم انتخابات رفته اند و به احتمال زیاد برای از دست ندادن رای خود، فعلا سکوت را بر  فحاشی ترجیح می دهند! و البته آنهایی که رای نیاورده اند شیپور توهین و فحاشی را علیه رییس جمهور راه خواهند انداخت.

در کل امروز نمایشی بی محتوا پخش شد که بزرگترین متضررش مردمی هستند که علاوه بر تحمل بداخلاقی های چندماهه هردو طرف، وقتی را که نمایندگان و مسئولین و بخصوص شخص رییس جمهور باید برای رسیدگی به امور مملکت در ایام نزدیک به عیدنوروز صرف می کردند، صرف تهیه و تدارک این نمایش کردند تا باز هم مثل همیشه قربانی بداخلاقی ها و سیاست بازی های حلقه ای از سیاسیون ناآگاه، مردم باشند.

۲۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۰ ، ۱۰:۲۱
احسان عابدی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۰ ، ۰۳:۵۶
احسان عابدی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۰ ، ۰۳:۵۶
احسان عابدی
را? دادن س?دمحمدخاتم? در دماوند تهران خ?ل? ها را غافلگ?ر کرد و البته خ?ل? ها را سوزاند!

سا?ت بالاتر?ن در ل?نک? نوشت:

 

چندتا از نظرات بالاتر?ن? ها را محض خنده براتون م?ذارم:

- شرم بر هواداران و مدافع?ن ش?اد خندان!! ننگ بر ش?ادان عوامفر?ب? که با گذشتن از خون ندا ها و سهراب ها برا? بازگشت به قدرت به ج.ا مشروع?ت دادند!!!

- چقدر حقیرند خاتمی چیان،وگرنه خاتمی که خود تنها یک ملای شیاد است

- من بس?ار خوشحالم که دست اصلاح طلب ها به مرور زمان باز شد، ول? ح?ف اون ها که برا? آزاد? کشته شدن و اسمشون رو جمهور? اسلام? دزد?د

-

-من م?خوام بدونم به ک? را? داده؟
- این خبرصد در صد دروغست .مگه میشه ما اینهمه تو بالاترین جون بکنیم لینک بدیم که اصلاح طلب ها انتخابات رو تحریم کردند بعد سردستشون بیاد با کمال پر روی? را? بده؟ باور نکنید ملّت
حت? اگه خود خاتم? هم مجبور به اقرار شد که بگه رأ? داده به هیچ وجه باور نکنید اینها همه توطئه است.کار استکبار جهان? است ،کار ساندیس خاران است.کار بسیجیان است.دلخوش به این مقدار نباشید.آب و برق مجّان? میکنیم.اوتوبوس را مجّان? میکنیم .اصلا همه تان را مجّان? میکنیم.
ها? همشهریان ساده بالاترین?.
- خاتم?! خاتم?! را? تو زجر و عذاب منه ... بو? عبا? تو از دل ب?رون برفته.
اشکم به چشمم، دلم شکسته ... مس?ح تو د?گه پتک بر سرش شکسته
LOL
-
عکس? از ا?ن ش?اد در حال را? دادن هست؟
- خاتم? شرمت باد
  خاتم? ننگت باد
- خاتم? پرستان عز?ز متاسفم که باز س?د ب? وجودتان سراپا?تان را قهوه ا? کرد .

حضرات اصلاح طلب و مخالف نظام با?د ا?ن رفتارها را بب?نند و بب?نند که دل شان را به چه کسان? خوش کرده اند! به راحت? ا?نهمه فحش و ناسزا به خاتم? م? دهند که چرا را? داده!

البته فحش ها? بدتر? ن?ز هست که از انتشارشان صرف نظر م? کنم.

۲۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۰ ، ۱۸:۳۷
احسان عابدی
رای دادن سیدمحمدخاتمی در دماوند تهران خیلی ها را غافلگیر کرد و البته خیلی ها را سوزاند!

سایت بالاترین در لینکی نوشت:

 

چندتا از نظرات بالاترینی ها را محض خنده براتون میذارم:

- شرم بر هواداران و مدافعین شیاد خندان!! ننگ بر شیادان عوامفریبی که با گذشتن از خون ندا ها و سهراب ها برای بازگشت به قدرت به ج.ا مشروعیت دادند!!!

- چقدر حقیرند خاتمی چیان،وگرنه خاتمی که خود تنها یک ملای شیاد است

- من بسیار خوشحالم که دست اصلاح طلب ها به مرور زمان باز شد، ولی حیف اون ها که برای آزادی کشته شدن و اسمشون رو جمهوری اسلامی دزدید

-

-من میخوام بدونم به کی رای داده؟
- این خبرصد در صد دروغست .مگه میشه ما اینهمه تو بالاترین جون بکنیم لینک بدیم که اصلاح طلب ها انتخابات رو تحریم کردند بعد سردستشون بیاد با کمال پر رویی رای بده؟ باور نکنید ملّت
حتی اگه خود خاتمی هم مجبور به اقرار شد که بگه رأی داده به هیچ وجه باور نکنید اینها همه توطئه است.کار استکبار جهانی است ،کار ساندیس خاران است.کار بسیجیان است.دلخوش به این مقدار نباشید.آب و برق مجّانی میکنیم.اوتوبوس را مجّانی میکنیم .اصلا همه تان را مجّانی میکنیم.
های همشهریان ساده بالاترینی.
- خاتمی! خاتمی! رای تو زجر و عذاب منه ... بوی عبای تو از دل بیرون برفته.
اشکم به چشمم، دلم شکسته ... مسیح تو دیگه پتک بر سرش شکسته
LOL
-
عکسی از این شیاد در حال رای دادن هست؟
- خاتمی شرمت باد
  خاتمی ننگت باد
- خاتمی پرستان عزیز متاسفم که باز سید بی وجودتان سراپایتان را قهوه ای کرد .

حضرات اصلاح طلب و مخالف نظام باید این رفتارها را ببینند و ببینند که دل شان را به چه کسانی خوش کرده اند! به راحتی اینهمه فحش و ناسزا به خاتمی می دهند که چرا رای داده!

البته فحش های بدتری نیز هست که از انتشارشان صرف نظر می کنم.

۲۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۰ ، ۱۸:۳۷
احسان عابدی
طبق آمار و اطلاعات? ملت دوباره گل کاشته اند.

آقا فرمودند و ما هم س?ل? محکم تر را نواخت?م. نوش جان نتان?اهو و اوباما

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۰ ، ۰۵:۴۵
احسان عابدی
طبق آمار و اطلاعات٬ ملت دوباره گل کاشته اند.

آقا فرمودند و ما هم سیلی محکم تر را نواختیم. نوش جان نتانیاهو و اوباما

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۰ ، ۰۵:۴۵
احسان عابدی

در حوزه انتخاب?ه ?زد و صدوق شرا?ط خاص? حکمفرماست.

تعدد نامزدها? اصولگرا، انتصاب ا?ن و اون به جر?ان انحراف?، عدم ورود آشکار اصلاح طلبان در حما?ت از نامزد خاص، حضور ? سردار همرزم به عنوان رقبا? اصل? و ...

. گز?نه ها? مطرح صالح جوکار، محمدمهد? فق?ه، وز?ر? هامانه و حجت الاسلام وز?ر? هستند.

با ?-? تا?? از نامزدها شخصاْ صحبت داشته ام اما ه?چکدام را مثل محمدصالح جوکار در سطح نما?ندگ? مجلس ند?دم.

رزومه قو? و در سطح کشور? دارد. البته وز?ر? هامانه منصب وزارت داشته اما تمام سوابقش فقط در حوزه نفت و وزارت نفت است.

صالح جوکار کارآمد? خودش را در عرصه ها? فرهنگ? مخصوصاْ در سمت ر?است سازمان بس?ج دانش آموز? کشور نشان داده است. موسس چند مجتمع آموزش? بوده که الان برکاتش بارز است. در زم?نه بودجه و برنامه ر?ز? قو? است. از نظر ب?نش و بص?رت س?اس? ن?ز مطمئن تر?ن گز?نه در ب?ن سا?ر?ن است و متاسفانه ا?ن نکته ا? است که  سا?ر نامزدها در آن لنگ م? زنند.

نکته مهم ا?نکه جزو ل?ست ?? نفره مسئول?ن تحر?م شده از سو? اتحاد?ه اروپا هستند.

در ا?ن مدت? که حق?ر با ا?شان ارتباط داشتم، فوق العاده ساده ز?ست و خاک? د?دمشان.

ضمنا گز?نه جبهه پا?دار? انقلاب اسلام? ن?ز هستند.

مخلص کلام ا?نکه با تمام اطم?نان به محمدصالح جوکار را? م?دهم.

jokar

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۰ ، ۰۸:۳۹
احسان عابدی

در حوزه انتخابیه یزد و صدوق شرایط خاصی حکمفرماست.

تعدد نامزدهای اصولگرا، انتصاب این و اون به جریان انحرافی، عدم ورود آشکار اصلاح طلبان در حمایت از نامزد خاص، حضور ۲ سردار همرزم به عنوان رقبای اصلی و ...

. گزینه های مطرح صالح جوکار، محمدمهدی فقیه، وزیری هامانه و حجت الاسلام وزیری هستند.

با ۳-۴ تایی از نامزدها شخصاْ صحبت داشته ام اما هیچکدام را مثل محمدصالح جوکار در سطح نمایندگی مجلس ندیدم.

رزومه قوی و در سطح کشوری دارد. البته وزیری هامانه منصب وزارت داشته اما تمام سوابقش فقط در حوزه نفت و وزارت نفت است.

صالح جوکار کارآمدی خودش را در عرصه های فرهنگی مخصوصاْ در سمت ریاست سازمان بسیج دانش آموزی کشور نشان داده است. موسس چند مجتمع آموزشی بوده که الان برکاتش بارز است. در زمینه بودجه و برنامه ریزی قوی است. از نظر بینش و بصیرت سیاسی نیز مطمئن ترین گزینه در بین سایرین است و متاسفانه این نکته ای است که  سایر نامزدها در آن لنگ می زنند.

نکته مهم اینکه جزو لیست ۲۹ نفره مسئولین تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا هستند.

در این مدتی که حقیر با ایشان ارتباط داشتم، فوق العاده ساده زیست و خاکی دیدمشان.

ضمنا گزینه جبهه پایداری انقلاب اسلامی نیز هستند.

مخلص کلام اینکه با تمام اطمینان به محمدصالح جوکار رای میدهم.

jokar

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۰ ، ۰۸:۳۹
احسان عابدی