پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

خبر? خواندم مبن? بر بررس? تشک?ل شورا? عال? انتخابات مرکب از نما?ندگان سه قوه که با امضا? ?? نما?نده مطرح شده است.(+)

ماده ?? قانون اساس? م? گو?د: "شورا? نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبر?، ر?است جمهور?، مجلس شورا? اسلام? و مراجعه به آراء عموم? و همه‏پرس? را بر عهده دارد."

تنها مرجع ناظر بر انتخابات در کشور، شورا? نگهبان است که تاکنون و پس از برگزار? ب?ش از ?? انتخابات پس از انقلاب، در ه?چ مورد? تخلف ا?ن نهاد در امر نظارت بر انتخابات اثبات نگرد?ده است.

البته در انتخابات سال ?? و در فتنه برنامه ر?ز? شده دشمن، اتهامات? عل?ه صحت و سلامت انتخابات ر?است جمهور? مطرح شد که ه?چوقت محکم، مستدل، قانون? و اثبات نگرد?د.

محتوای مناظره های انتخاباتی ،عدم صدور کارت برای تعدادی از ناظرین موسو? و آقای کروبی، استفاده از کامپیوتر و شیوه آنلاین در اعلام نتایج آرا هر صندوق به ستاد مرکزی، کمبود تعرفه در برخ? تعرفه ها، ماجرا? داماد? لرستان و ... از جمله دلا?ل موسو? و همفکران شان برا? تقلب در انتخابات ?? بود که ه?چکدام نه منطق? بود و نه محکمه پسند!

لذا حافظه ملت ا?ران، ضعف? در نظارت بر انتخابات ها به ?اد ندارد. حال چگونه و با چه استدلال? نما?ندگان مجلس طرح تشک?ل شورا? عال? انتخابات را با هدف نظارت بر انتخابات مطرح م? کنند؟!

البته شا?د قانون انتخابات ن?از به برخ? اصلاحات داشته باشد اما نه در سطح نظارت و کاهش شأن نظارت? شورا? نگهبان! ضمن ا?نکه ا?ن مساله به قانون اساس? بر م? گردد و احتمالاْ ن?از به اصلاح قانون اساس? داشته باشد.

اگر دغدغه و ذهن?ت طراحان ا?ن طرح، واهمه از حملات اصلاح طلبان  و اهال? فتنه به صحت انتخابات پ?ش رو باشد که چ?ز? جز پذ?رفتن اتهامات گذشته و کوتاه آمدن در برابر ادعاها و مطالبات نامشروع و غ?رقانون? آنها ن?ست و چن?ن چ?ز? شان?ت و پا?بند? نما?ندگان را ز?ر سوال م? برد.

و اگر تشک?ک در صحت انتخابات مساله خود ا?ن نما?ندگان باشد، با?د در صلاح?ت آنها که خود از هم?ن طر?ق وارد مجلس شده اند، شک کرد.

نکته د?گر ا?نکه ا?ن مساله در آستانه انتخابات ر?است جمهور? چه معنا?? دارد؟

هنوز ?ادمان نرفته که ? ماه مانده به انتخابات ر?است جمهور? ?? جرقه ها? فتنه با تشک?ک هاشم? رفسنجان? در صحت انتخابات زده شد و کم کم شعله ها?ش آشوب و اغتشاش به راه انداخت.

نما?ندگان محترم مجلس حق دارند طبق وظا?ف خود پ?گ?ر اصلاح و رفع نواقص قانون باشند، اما به نظر م? رسد چن?ن طرح و موضوع? در شرا?ط کنون? م? تواند آتو?? به دست دشمنان و منافقان بدهد تا زم?نه ساز فتنه ها? س?اس? بعد? شود.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۸/۰۲
احسان عابدی

نظرات  (۱۴)

سلام برادر
البته ظاهرا ا?ن شورا قراره جا? دولتو بگ?ره نه شورا? نگهبان


سلام حاج کاظم
ا?ن شورا قراره هم جنبه اجرا?? داشته باشه هم نظارت?!
نظارت با بچه های منابع باشه حله
مشکلی نیست شما خودش رو ناراحت نکن


خب ... پس حله!
سلام.هدف تشک?ک در انتخابات است


سلام. متشکرم از اظهار فضل تان
نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر
در مسائل سیاسی با حاج کاظم در نیفت یه پا چرچیله برا خودش!
ما درافتادیم ترور شدیم
نکن این کارو شجاعت هم حدی داره


مخلص?م س?دجان. حاج کاظم چرچ?ل باشه ?ا ه?تلر ?ا موسول?ن?، حت? احمد? نژاد هم باشه ما دوستش دار?م. ما ک? باش?م با حاج کاظم در ب?فت?م س?د!
سلام
انتخابات دست دولت نباشد بهتر است برادر
اگر هم شان نظارت? شورا? نگهبان کم شود ?ا مخالف قانون اساس? باشد قطعا شورا? نگهبان رد م?کند !


السلام آقا? دکتر!! از ا?ن طرفا؟! منور فرمود?د.
امور اجرائ? کشور دست قوه مجر?ه است. پس چه نهاد د?گر? م? توان برا? ا?ن کار در نظر گرفت؟ ه?چ قوه و ارگان? مانند دولت در کل کشور ا?نچن?ن ن?رو و سازمانده? ندارد. ان شا’الله رد م?شود
سلسله مباحث دکتر رائف? پور در خصوص نشانه ها? وجود حضرت پ?امبر در تورات و انج?ل
http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=7181
گروه تخصص? عکاسان آ??ن? تقد?م م?کند، کار? از نسل سوم امت حزب الله!
فرصت د?دار در:
http://ghabha.ir/
دوستان تو برخ? از باز?ها? را?انه ا? به حضرت پ?امبر (ص) توه?ن م?شه، ?ه مستند شبکه نصر کار کرده که ل?نکش رو براتون م?ذارم که بب?ن?د.
http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=7164
۰۸ آبان ۹۱ ، ۰۸:۵۶ مصطف? قاسم?
سلام احسان عز?ز


سلام
سلام بابا...
مطلبت طولان? بود نخوندم ول? هر چ? بگ? قبولت دارم
ها? ملت? که ا?ن مطلبو م?خون?ن شفته من تحل?لاش تکه حرف اضاف? هم نزن?د

چخبر؟
پدر سوخته هات چطورن؟

ارادت مند احسان فرج? لامسسب
?اد اون صبح? که وسط ح?ات خوابگاه روحان?ون با اون ق?افه و پتو تو دست وا?ساده بودم..............


سلام عل?رضا. چطور مطور?؟ پدرسوخته ها هم خوبند. مشتاق د?دار عموشفته اند!!
?اد اون روز لعنت? بخ?ر واقعا... مفلوک بدبخت اواره!!
ه?چ?. مشهد که نتونست?م ب?ا??م. ا?شالا بهار باهم دسته جمع? (4 نفره!)
ا?رادت باد ا?براه?م!!
سلام، ?? درصد واردات ا?ران قاچاق?‌ وارد م?شود. دولت نرخ مال?ات برا? واردات را تا ?? درصد بالا برده، نت?جتأ برادران بس?ج?‌ عز?ز که در کار واردات قاچاق?‌ هستند وضعشان خ?ل? بهتر خواهد شد. حت? ?ک لحظه افسوس نم?‌خورم چرا د?گر بس?ج?‌ ن?ستم.
پاسخ:
پاسخ: سلام. چ? م?گ?؟!؟!
سلام همه را برق م?گ?ره ما را چراغ نفت?‌. هند?‌ها هم ما را هند? گ?ر آوردند. ما نفت م?د?م ا?نها روپ?ه. مگه کس?‌ تو دن?ا روپ?ه را هم قبول داره؟ همه ا?ن بد بخت?ها به خاطر بمب اتم. ببخش?د بدبخت?ها? مردم منظورم بود. حاج? آقاها و آقا? عظم? و ?ا دکتر محمود و خانواده‌اش معن? بدبخت? را نم?‌دانند.
سلام همه را برق م?گ?ره ما را چراغ نفت?‌. هند?‌ها هم ما را هند? گ?ر آوردند. ما نفت م?د?م ا?نها روپ?ه. مگه کس?‌ تو دن?ا روپ?ه را هم قبول داره؟ همه ا?ن بد بخت?ها به خاطر بمب اتم. ببخش?د بدبخت?ها? مردم منظورم بود. حاج? آقاها و آقا? عظم? و ?ا دکتر محمود و خانواده‌اش معن? بدبخت? را نم?‌دانند.
پاسخ:
پاسخ: سلام. چ? م?گ? تو ؟!
سلام، چند روز پ?ش روز خل?ج فارس بود. وزارت امور خارجه آمر?کا نه تنها به مردم ا?ران تبر?ک گفت بلکه در تارنما? خود به قشنگ?‌ نشان داد خل?ج، خل?ج فارس بوده، هست و خواهد بود. باز هم ا?ن آمر?کا? ها. ب?ا?ند ا?ران خودم براشون چلو کباب م?‌پزم. من دوره جنگ ? سال در خل?ج فارس ن?رو در?ا?? بودم.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی