پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

خاطرات من از زندان/1

سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۰۲:۳۹ ق.ظ

هم?شه دوست داشتم سر از وضع?ت زندگ? زندان?ان در زندان در ب?اورم. ام?دوارم قسمت ه?چکس نشود اما توف?ق? بود که حق?ر زندان را درک کنم!
البته شکر خدا اهل خلاف و بزه ن?ستم. بازد?د از کتابخانه زندان دل?ل? شد بر 1 ساعت و ن?م حضور بنده در زندان تا از نزد?ک شرا?ط زندان?ان را درک کنم.

زندان 15 بند دارد. هر بند مخصوص ط?ف خاص? از زندان?ان است. از همراهم پرس?دم که زندان? س?اس? هم ا?نجا دار?د؟ گفت: ?ک? از بندها مخصوص س?اس? هاست که البته 15 نفر ب?شتر ن?ستند و آنها هم از کردها? عضو کومله و دموکرات و پژاک هستند.
نکته تو ذوق زن ا?ن بود که چند?ن بنر و قاب عکس از ر??س سازمان زندان ها? کشور (اسماع?ل?) به همراه جمله و افاضه ا? از ا?شان به در و د?وار زندان نصب شده بود! البته تا م? شد ارتفاعش را بالا گرفته بودند تا مورد عنا?ت زندان?ان واقع نشود. حالا جا? سوال است که زندان?ان چه علاقه و اشت?اق? برا? ز?ارت هر روزه و هرلحظه ا?ن آقا دارند و اصلاً چه تاث?ر? در رفتار و روح?ه آنها دارد که ب?ش از 10 عکس و جمله از ا?شان در مح?ط زندان به چشم بخورد؟؟!!

نکات قابل توجه? به چشمم خورد. ورود? زندان با کلاس ها? آموزش? و?ژه نوسوادان و ابتدا?? و راهنما?? مواجه شدم. گو?ا نهضت سوادآموز? و آموزش و پرورش به زندان?ان آموزش د?ده مدرک تحص?ل? م? دهد.

جالب تر ا?نکه دانشکده علم? - کاربرد? هم داشتند و جالب تر تر ا?نکه فقط در رشته حقوق قضا?? دانشجو م? پذ?رفت!!
فضا و مح?ط داخل? زندان خ?ل? با سل?قه و البته پرخرج طراح? و ساخته شده که البته از ن?رو? را?گان زندان?ان هم در انواع مراحل طراح? و ساخت هنر? مح?ط بهره برده شده است.
در ابتدا? امر متوجه شدم که رفتار زندانبانان و مسئول?ن با زندان?ان بس?ار حسنه است. از رفت و آمد راحت و ادب زاندان?ان در برخورد با مسئول?ن فرهنگ? و زندانبانان م? شد متوجه ا?ن نکته شد.

اول از گلخانه د?دن کرد?م. انواع و اقسام گل و گ?اه در ?ک مح?ط ?? متر? جمع شده بود تا آنها?? که دست? در گل و گ?اه دارند، ب?کار نباشند.

انتها? گلخانه اتاق? بود که چند نوع ابزار و آلات موس?ق? (ک?بورد، گ?تار، و?ولون، سه تار و ...) موجود و در اخت?ار کسان? بود که دست? در نوازندگ? داشتند. مرد ?? ساله ا? درحال نواختن گ?تار بود و شعر? هم همراهش م? خواند. جرمش حمل موادمخدر بود.
از بخش دارالقرآن د?دن کردم. مح?ط جذاب و با سل?قه ا? ساخته بودند. حداقل 10 آکوار?وم با انواع ماه?ان ز?با در اطراف دارالقرآن تعب?ه کرده بودند که شاداب? خاص? به دارالقرآن م? داد. روحان? موجه? هم جمع? از زندان?ان را به ترت?ب نشانده و مشغول آموزش احکام بود.
انتها? دارالقرآن ?ک کتابخانه د?ج?تال بود! 10 س?ستم با نظم خاص? در اخت?ار افراد بود. دسترس? به ا?نترنت امکان نداشت اما در ?ک سرور مرکز? نرم افزار? نصب کرده بودند که در موضوعات مذهب?، ادب?ات، تار?خ?، رمان و داستان، پزشک? و ... تعداد? کتاب الکترون?ک? داشت. وجود مجموعه داستان ها? کافکا و گلش?ر? و م?زان بالا? استفاده از آنها برا?م جالب بود.
مسئول ا?ن کتابخانه جوان? خوش مشرب و آراسته به نام آرم?ن بود و معلوم بود که اهل دانش و اطلاعات است. نظرات و پ?شنهادات خوب? هم درباره کتاب ها و امکانات ب?شتر برا? کتابخانه اش م? داد. آه از نهادم برآمد وقت? شن?دم حکمش اعدام است به جرم موادمخدر!!

ادامه دارد...

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۶/۲۱
احسان عابدی

نظرات  (۷)

د?دن فضاها? جد?د دا?ره معرفت را گسترده م? کند


دا?ره معرفت ما را که خ?ل? گستراند...
این جور که توصیف کردی برادر یزدی، جرمی مرتکب شویم و به زندان افکنده شویم خیر دنیا و آخرت را برده ایم


?ا عل? برادر ...
فکر کرد? وبلاگت را صدا? امر?کا ز?ر نظر دارد ا?نقدر جک نوشت?؟؟؟؟


اللهم اشف ....
داشم !! ب?ب?ن ...
ما رو د?د?
ما ?ه پامون تو مواد و ?ه پامون تو خلاف شهر? و ?ه پامون تو س?اس? م?اس? باز? ها ست ...
داشم !! ب?ب?ن ...
ما پا ز?اد دار?م ...
ما کل ?وم حکممون اعدامه ...
ول? چ? ... کتابم دوس دار?م
چرا ... چون ?ه طوط? دار?م که کاغذ ماغذ دوس داره واسش م? گ?ر?م ...
افتاد ... ?ا بندازم واست داشم ...
گفت? طوط? ... حالش چطوره؟! ?ا حالت چطوره؟...
سلام احسان خودم
پشت ا?ن پست نکته ا? نهفته هست


سلام. جد? م?گ? مصطف?؟!
سلام عل?کم
خداقوت
واقعاً برام جالب بود حالا واقعا ً ا?نطور? هست ?ا جلو شما ا?نطور بوده؟


سلام عل?کم
د?دنش کار شاق? ن?ست س?د! ?ه خلاف کوچولو م?خواد!
سلام عل?کم
راست? مش احسان برادر مهاباد چه م? کرد? استقبال از س?امند رحمان؟
استقبال از ا?نا واقعا صفا داره به فوتبال? ها شرف دارن
برادر دلم برات تنگ شده جد? م?گم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی