پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

تنها دستاو?ز اصلاح طلبان در انتخابات پ?ش رو

دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۲، ۱۱:۲۴ ق.ظ

کارنامه جمع?ت س?اس? موسوم به اصلاح طلبان، از کندرو گرفته تا تندرو و غ?ره، کارنامه مثبت و آبرومند? در نظر قاطبه مردم ن?ست.  البته منکر طرفداران ا?ن جر?ان س?اس? در گوشه و کنار کشور ن?ست?م اما عملکرد فرهنگ? و فکر? دولت س?دمحمدخاتم? و تقابل آشکار برخ? اقدامات و مواضع ?اران و? با مبان? اص?ل د?ن? و اعتقاد? مردم مسلمان، در حافظه تار?خ? ملت ماندگار است.

علاوه بر ا?ن، آبرور?ز? بزرگ? که در سال ?? از خود برجا گذاشتند و فتنه گر? و اغتشاش عظ?م? که پس از انتخابات ر?است جمهور? دهم به راه انداختند ن?ز دل?ل? د?گر بر ب? م?ل? مردم به ا?ن جر?ان است.

به مراتب و در حوادث گوناگون، حما?ت ها? آشکار و پنهان دشمنان درجه ?ک کشور از برخ? گروه ها و افراد شاخص اصلاح طلب، برا? خواص و ن?ز اکثر?ت مردم هو?دا شده است. از راه انداز? شبکه ها? ماهواره ا? و ارائه تر?بون به اصلاح طلبان? همچون مهاجران?، گنج?، بهنود، سازگارا، کد?ور و ... گرفته تا حما?ت مال? و پشت?بان? معنو? تمام ع?ار از فتنه گران سال ??، مو?د ا?ن ادعا است.

امروز حت? خود اصلاح طلبان ن?ز در جا?گاه اجتماع? خود نزد مردم به د?ده ترد?د م? نگرند و برا? تنفس مصنوع? به جر?ان س?اس? خود تلاش م? کنند. (+)

با ا?ن وجود کارزار انتخابات ر?است جمهور? و همچن?ن شورا? شهر، محمل خوب? برا? ا?ن تنفس مصنوع? خواهد بود. گرچه خبرها حاک? از آن است که ا?ن جر?ان برا? انتخابات شورا? شهر برنامه ر?ز? اساس? انجام داده و تدارک و?ژه ا? د?ده اند.

اما در حوزه انتخابات ر?است جمهور? پ?ش رو، سردرگم? و است?صال اصلاح طلبان مشهود است. با توجه به مسائل? که در مقدمه ذکر شد، آنها در وهله اول در پ? گز?نه ا? هستند که از ف?لتر شورا? نگهبان عبور کند و بتواند آرا? عموم? هم داشته باشد. در نظر آنها تنها س?دمحمد خاتم? آرا? ب?شتر? دارد که تا??د شدن ا?شان هم بع?د خواهد بود.

در ا?ن شرا?ط به نظر م? رسد تنها راه کسب مقبول?ت جر?ان اصلاحات، سوء استفاده از اوضاع اقتصاد? کنون? باشد.

با رو? کار آمدن دکتر احمد? نژاد و ارائه گفتمان انقلاب? در مواجهه با جامعه ب?ن الملل و در پ?ش گرفتن د?پلماس? فعال و انقلاب?،  دشمن? ها و به تبع آن تحر?م ها ن?ز از سو? دشمنان افزا?ش ?افت. ا?ن تحر?م ها و البته ب? تدب?ر? و ب? برنامگ? دولت در سال ها? ?? و ?? شرا?ط بس?ار بد? در حوزه اقتصاد و مع?شت مردم رقم زد که باعث نارضا?ت? نسب? مردم شد.

در ا?ن شرا?ط اصلاح طلبان گران? و تورم اخ?ر را نت?جه د?پلماس? تند و انقلاب? دولت نهم و دهم نام?ده و معتقدند با کوتاه آمدن در برابر غرب م? توان شرا?ط ماد? را بهتر کرد.

بنابرا?ن شعار اصل? و نقطه مانور آنها، تنش زدا?? در مواجهه با غرب و تلاش برا? رفع تحر?م ها خواهد بود. بع?د ن?ست  که حت? گز?نه مذاکره با آمر?کا  را هم مطرح کرده و درصدد کسب آرا? مردم از ا?ن طر?ق باشند.

لذا چنانچه جبهه اصلاحات به گز?نه واحد? برا? حضور در انتخابات برسد، تنها دستاو?ز کل?د? آنها بهبود شرا?ط  اقتصاد? با تنش زدا?? ب?ن الملل? خواهد بود.

البته اتخاذ چن?ن س?است? از سو? برخ? کاند?داها? منتسب به اصولگرا?? ن?ز دور از ذهن ن?ست.

به هرحال ا?ن دستاو?ز گرچه در نظر اول توجه مردم را جلب کند، اما حضورها? مختلف مردم در صحنه ها?? چون راهپما?? ?? بهمن، سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمال?، حضور پرشور در سخنران? رهبر? در مشهد مقدس و ... نشان م? دهد عل? رغم مشکلات و تنگناها? ماد? و مع?شت?، مردم حاضر به کوتاه آمدن از آرمان ها و ارزش ها? خود ن?ستند و رو? خوش? به مباحث? چون مذاکره با آمر?کا نشان نخواهند داد.

نکته د?گر ا?نکه جر?ان ها? ارزش مدار با?د  در مقابل ا?ن حربه هوش?ار بوده و  در مورد ابهامات احتمال? روشنگر? کنند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۱/۲۶
احسان عابدی

نظرات  (۹)

نظر شه?د آو?ن? درباره حزب الله
http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=15&lid=6859
پاسخ به ?ک شبهه کل?شه ا?

آ?ا ما منحرف شده­ا?م؟

?ک? از تهمتها?? که در سالها? اخ?ر و خصوصاً در دوره دولت دهم به دکتر احمد? نژاد و حام?انش به کرّات زده م? شود، «منحرف بودن» و «منحرف شدن» است که لازم است در ا?ن خصوص برخ? حقا?ق پاسخ داده شود. ا?ن اتهام از سو? دو جر?ان مختلف به دکتر و حام?انش زده م? شود که البته هر?ک به ن?ت و غرض خاص? ا?ن اتهام را مطرح م? کنند: جر?ان نخست? که اتهام «منحرف بودن» را مطرح م? کند، جر?ان رق?ب دکتر در انتخابات سوم ت?ر 84 است که با محور?ت هاشم? و خاتم? از روزها? اول دولت نهم به اتهام زن? به دولت مشغول بوده اند. جر?ان د?گر? که اتهام «منحرف شدن» را مطرح م? کند جر?ان? است که هرچند در 84 و ابتدا? دولت نهم در کنار دکتر بود اما به تدر?ج از او فاصله گرفت و بعد از آن که نتوانست ژرفا? تصم?م دکتر در معاون اول? مهندس مشا?? را فهم کند، رو به رو? او قرار گرفته و اکنون ن?ز ا?ن تهام را به او مطرح م? کنند. از آنجا?? که معمولا هوادارن دکتر به گروه اول چندان اعتنا?? نم? کنند به اتهام اول نپرداخته و جوانب اتهام دوم را بررس? م? کن?م:


sabzebahari.blogfa.com
" کارنامه اصلاح طلبان کارنامه مثبت و آبرومند? در نظر قاطبه مردم ن?ست. .."ا?ن قاطبه مردم که شما ها از آنها حرف م? زن?د ک? هستند لابد جن وپر? هستند که فقط شما ها م? تون?د بب?ن?د .....مرد حساب? خودت خوب م? دون? که اگر شرا?ط برابر? فراهم بشود مردم ب?شتر به ک? گرا?ش دارند ا?ن را د?گه خنگ تر?ن دوستانتون هم فهم?دند .با ا?ن دولت ب? سرو سامانتان که 8سال مملکت را با ا?ن همه درآمد ارز? به نابود? کشانده واقعا خ?ل? پرو?? م? خواهد که دم از مملکت دار? م? زن?د .وقاحت هم حد? داره ، برو?د فعلا استغفار کن?د وکمتر آفتاب? شو?د.
پاسخ:
پاسخ: عز?زم سال 88 ?ادت رفته به ک? را? دادند قاطبه مردم؟
سلام
خ?ل? نگاه شما غ?ر منصفانه و همراه را بغض است.و ا?ن افت? در تحل?ل است.مقام معظم رهبر? هم فرمودند دولتها? قبل? هم نقاط ضعف و قوت? داشتند که البته اگر ا?شان هم نم? فرمودند از بس بد?ه? است که رد کردن نداشت اما ا?نکه شما ا?نگونه قضاوت م? کن?د عج?ب است.
برادرانه عرض م? کنم که سن من و شما در ان زمان کم بوده و نبا?د بر مبنا? انچه ان زمان م? گفت?م و برداشت م? کرد?م نظر بده?م.
س?است خارج? خاتم? در مقابل غرب ضع?ف بود اما ارتباط ما با همسا?ه ها بس?ار بهتر از حالا بود.وضع?ت اقتصاد? ما بس?ار بهتر از حالا بود.رشد اقتصاد? ما بس?ار ب?شتر از حالا بود.از لحاظ خدمت به انقلاب - ولو ا?نکه از رو? ن?ت پاک اطراف?ان خاتم? نباشد و تنها به دل?ل فضا? باز س?اس? باشد - و رشد ن?روها? انقلاب? و بس?ج دانشجو?? که به باور من بازو? توانمند نظام اسلام? است رابا الان مقا?سه کن?د.وضع?ت فرهنگ? ما با الان فرق? نداشت اما مسئولان اخلاق داشتند.البته همه ا?نها مربوط به دوره متاخر خاتم? است نه دوره اول او.
گفتن? ز?اد است و بحث با کل?ات پ?ش نم? رود ا?ن قدر از باب تذکر بود و اگر قبول ندار?د مطرح بفرما??د.
پاسخ:
پاسخ: سلام. تازه خ?ل? سع? کردم منصفانه بنو?سم!!
سلام
با مطلب انتخاب اصلح به روز هستم احسان جون
?ا عل?
پاسخ:
پاسخ: سلام محسن جون
عل? ?ارت دادا
۰۴ ارديبهشت ۹۲ ، ۰۶:۲۳ پا?گاه خبر? ول? امر
سلام
مطلب شما در پا?گاه خبر? "ول? امر" به عنوان ?ادداشت درج گرد?د .
موفق باش?د .
پاسخ:
پاسخ: سلام
?اعل?
۰۶ ارديبهشت ۹۲ ، ۲۰:۱۲ ........................................
دوست محترم واقعا که خ?ل? رو دار?د با ا?ن مملکت دار?تون برو خجالت بکش هنوز از رو نرفت?د
سلام، ?? درصد واردات ا?ران قاچاق?‌ وارد م?شود. دولت نرخ مال?ات برا? واردات را تا ?? درصد بالا برده، نت?جتأ برادران بس?ج?‌ عز?ز که در کار واردات قاچاق?‌ هستند وضعشان خ?ل? بهتر خواهد شد. حت? ?ک لحظه افسوس نم?‌خورم چرا د?گر بس?ج?‌ ن?ستم.
سلام همه را برق م?گ?ره ما را چراغ نفت?‌. هند?‌ها هم ما را هند? گ?ر آوردند. ما نفت م?د?م ا?نها روپ?ه. مگه کس?‌ تو دن?ا روپ?ه را هم قبول داره؟ همه ا?ن بد بخت?ها به خاطر بمب اتم. ببخش?د بدبخت?ها? مردم منظورم بود. حاج? آقاها و آقا? عظم? و ?ا دکتر محمود و خانواده‌اش معن? بدبخت? را نم?‌دانند.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی