پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

اصلح نامقبول ?ا صالح مقبول؟!

يكشنبه, ۱۱ فروردين ۱۳۹۲، ۰۴:۰۸ ق.ظ

چند سال? است با ورود به عرصه هر انتخابات?، بحث کل?شه شده ? اصلح نامقبول و صالح مقبول از سو? جر?انات س?اس? مطرح م? شود. کل?شه ا? که اگر با نگاه آرمانگرا?انه و تکل?ف محور? د?ده شود، به نفع اصلح حل شدن? است، اما با نگاه پراگمات?ست? و عمل گرا?انه، عقل معاش به نفع صالح مقبول را? م? دهد.

گرچه همان عقل معاش هم در حالت بدون پ?ش فرض اجازه نم? دهد در صورت وجود فرد? که صلاح?تش ب?شتر و بالاتر از د?گران است، فرد د?گر? را انتخاب کند. اما وقت? مساله با پ?ش فرض س?است و قدرت مطرح م? شود، با?د فرد? انتخاب شود که امکان تحقق هدف (دست ?اب? به قدرت) را دارد، نه کس? که بهتر است.

بنابرا?ن هم به دل?ل عقل? و هم به حکم تکل?ف د?ن?، برتر? اصلح، هرچند نامقبول، بر صالح? که مقبول هم باشد، ارجح?ت دارد.

نکته ا?نجاست که ا?ن مساله برا? مردم حل شده بود، اما برخ? جر?انات س?اس? با مطرح کردن سوال اصل نامقبول ?ا صالح مقبول، بدعت? بزرگ در نظام س?اس? و انتخابات? کشور بوجود آوردند که بس?ار? از مردم هم دچار شبهه و ترد?د شدند.

در جر?ان انتخابات ر?است جمهور? سال ??، گروه ها? س?اس? منتسب به اصولگرا?? با اعتقاد به ا?نکه صالح مقبول? که را? ب?اورد بهتر از اصلح? است که را? نداشته باشد، ?ک اشتباه استراتژ?ک مرتکب شده و با چشم خود خطا? بزرگ شان را د?دند. در حال? که به زعم آنها گز?نه د?گر? مقبول?ت ب?شتر? ب?ن مردم داشت، گز?نه ا? را? آورد که به ذهن کمتر کس? خطور م? کرد!

با ا?ن وجود، گو?ا گروه ها? اصولگرا در باور غلط خود مانده و بر آن اصرار دارند!

نمونه بارز آن ائتلاف ?+? است که صر?حاً اعلام کرده از ب?ن ? نفر موتلف، هرکدام در نظرسنج? ها مقبول?ت ب?شتر? داشته باشد، کاند?دا خواهد شد. د?گر گروه ها و ائتلاف ها?? که خود را به اصولگرا?? منتسب م? کنند ن?ز در دام مقبول?ت افتاده اند و اساس حضور در انتخابات را منوط به نظرسنج? ها کرده اند.

ا?ن مساله در ب?ن گروه ها? اصلاح طلب کمرنگ تر است. چرا که آنها علاوه بر معضل مقبول?ت، به گز?نه ا? م? اند?شند که بتواند از ف?لتر قانون و شورا? نگهبان عبور کند. به زعم آنها مقبول تر?ن گز?نه در جبهه اصلاحات کس? جز س?دمحمد خاتم? ن?ست، اما در احتمال تا??د و? از سو? شورا? نگهبان سخت در ترد?د اند.

در انتخابات پ?ش رو، شعور و عقل س?اس? مردم کامل تر شده و قطعاً در انتخاب اصلح موفق تر خواهند بود. ا?ن وظ?فه گروه ها و جر?انات س?اس? است که برا? مطرح کردن کاند?دا? مورد نظر خود، برتر? و صلاح?ت بالا? و? برا? اداره کشور را در نظر داشته باشند نه م?زان را? آور? او را!

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۱/۱۱
احسان عابدی

نظرات  (۸)

حالا فرض کن?د سال 88 هست و شما به ا?ن نت?جه رس?د?د که احمد? نژاد گز?نه اصلح ن?ست و مثلا محسن رضا?? گز?نه اصلح هست، در ع?ن حال مطمئن هم هست?د که رأ? نم?اره. حالا حاضر?د رأ?تون را به رضا?? (در ا?نجا اصلح غ?ر مقبول) بد?د در حال? که شد?دا احتمال م?د?د ممکنه با ا?ن کار م?ر حس?ن موسو? رأ? ب?اره؟


ربط? نداره. تکل?ف ما انتخاب اصلح است. اتفاقا اشتباه هم?ن جاست!!
سلام احسان خان
ارادتمند.البته ا?ن طور ن?ست که حرف ا?نها رو? مردم تاث?ر نداشته باشه. بالاخره ?ه عده دنبال ا?نن که ک? را? م?اره!
التماس دعا


سلام س?دجان. قبول دارم. اتفاقا وظ?فه جر?انات است که برا? مردم شبهه درست نکنند
۱۴ فروردين ۹۲ ، ۱۳:۱۹ وبلاگ رهبر عشق
با عرض سلام و تسل?ت
آدرس وب "رهبر عشق" به www.molay.ir تغ??ر ?افت.
از شما بزرگوار درخواست م?شود،در صورت امکان ل?نک وبلاگ را به دامنه ذکر شده تغ??ر ده?د.
با تشکر
موفق و سربلند باش?د
....
ا?ن پ?ام توسط نرم افزار و به صورت گروه? ارسال شده است.
در صورت اسپم بودن از شما عذر خواه? م?کنم.
چه عجب از اصولگرا?ان هم انتقاد کرد? برادر؟!


انتقاد از اشتباهات اصولگرا و غ?ر اصولگرا ندارد. شما سر? به سا?ر مطالب ما بزن
ب?ن ا?ن اقا?ان موتلف فرض است که همه شان صلاح?ت لازم را دارند لذا مقبول?ت را شرط گذاشته اند. در ع?ن حال خبط شما ا?نجاست که ر??س جمهور را ?ک فرد اصلح م? دان?د.
من با ائتلاف ها موافقم چرا که باعث ت?م شدن صالح ها و اصلح شدن ?ک گروه کار? م? شود
احمد? نژاد اصلح نتوانست اصلح بماند چون خواست تنها باشد
پس گروه ها و ائتلاف ها? صالح را اصلح با?د فرض کرد ان شاالله


به همان نسبت که نم? توان به اصلح ماندن مثل احمد? نژاد? اطم?نان داشت، به اصلح ماندن ائتلاف ها هم نم? توان مطمئن بود.
۱۹ فروردين ۹۲ ، ۰۵:۱۶ محمد حسن نجف?
سلام
حالا ب?ا از زاو?ه د?گر? نگاه کن?م !
از زاو?ه د?د عده ا? ?ک? اصلح است و از د?د د?گر? اصلح فرد دوم ! عده اول فکر م?کنند عده دوم به اصلح را? نداده و به صالح را داده اند وبرعکس
2- مقبول?ت با اصلح بودن منافات دارد؟ ?عن? تشخ?ص اصلح به عهده ک?ست؟ اگر اکثر ?ک جامعه د?ن? ?ک? را قبول داشتند و عده ا? د?گر نداشتند تکل?ف اکثر?ت مومن که اتفاقا خ?ل? بهتر از عده ا? موسوم به خواص م?فهمند! چ?ست ؟
امام خامنه ا? رو? صحبتش هم?شه با مردم است به نظرم امام خامنه ا? خ?ل? بهتر از خواص م?فهمد و به مردم اعتماد دارد ! پس اگر مردم ?ک? را ب?شتر قبول دارند حتما اصلح است
?ک مثال م?زنم ! پدر من چهار کلاس سواد دارد من هم ?عن? حد اقل 5 برابر او درس خوانده ام ( به قول ?زد?ها ارواح خ?کم ) در جر?ان اتخابات ر?است جمهور? 76 او به ر? شهر? را? داد و من به توص?ه خواص به ناطق و مردم ! به نظر شما کدام بهتر عمل کر?دند ! پدر ظاهرا عوام من ?ا خواص


سلام دکترجان/ اول بگم که بحث من ازبحث شما جداست! منظور من نحوه تصم?م گ?ر? و نوع نگاه جر?انات س?اس? به انتخاب کاند?داست نه نحوه انتخاب اصلح توسط مردم. درباره ب?انات شما هم به نظرم انتخاب اصلح تکل?ف? است که برعهده هر شخص? است.و برا? ا?ن انتخاب با?د استدلال خدا پسند داشت باشد چرا که قطعا با?د پاسخگو? انتخاب و را? خود باشد.
البته شا?د بگوئ? اکثر?ت آن وقت به خاتم? را? داده اند که از نظر ما نه صالح است نه اصلح ! که به نظرم مردم ا?نجا نه به صالح نه به اصلح را? داده اند ! مردم ا?نجا دفع ضرر کردند و نگذاشتند دوباره راست سنت? حاکم شود ! دوباره هم اگر راست سنت? بخواهد وارد م?دان شود هم?ن کار را م?کنند ! مردم ما کارشان خ?ل? درست تر از ا?ن حرفهاست که بخواه?م ب?ن آنها خط بکش?م و بگو??م خواص با?د به آنها ?اد بدهند
تار?خ ا?ن سالها نشان داده مردم خواصتر از هر خواص? هستند که ما امروز به آنها خواص م?گوئ?م فردا م?گوئ? خواص ب? بص?رت


من هم معتقدم که در اکثر موارد عوام بهتر از خواص تشخ?ص م? دهند. فتنه سال 88 ا?ن را ثابت کرد! درمورد انتخاب آن زمان هم شخصا معتقدم مردم درست تشخ?ص دادند. گرچه خاتم? امانت دار را? مردم نبود. حق?ر هم اشره کردم که مردم برا?شان حل شده است و ا?ن بدعت? است که جر?انات س?اس? درست کردند.
س?د مرتض? آو?ن?
http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=8366

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی