پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

نکات? درباره ?ک نفر منبر?!

يكشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۱، ۰۴:۳۹ ق.ظ
اخ?را‍ً بحث انتقادها? ?ک روحان? تقر?با مشهور به نام ن...ان از دولت و احمد? نژاد مطرح شده و مثل هربار که دشمن در ?ک عمل?ات روان? ملت ما را درگ?ر مسا?ل مزخرف و پ?ش پا افتاده م? کند، سخنان ا?ن آخوند منبر? هم شده نقل محافل!
نکات? درباره ا?ن آقا که به لطف صدا و س?ما حالا برا? مراسمات کشور? دست و پا م? شکنند، در دلم بود. گفتم ?ه جا?? بگم که بعدا نگم چرا نگفتم!! البته قصد انتشار جمع? نداشتم که خدا? ناکرده مورد سوء استفاده خناسان قرار نگ?رد. ضمن ا?نکه بهتر  د?دم ?ک سر? از دوستان و خواص در جر?ان ا?ن مسائل باشد.

* در دوران دانشجو?? به دانشگاه ?زد آمد. موضوع نم? دانم چه بود. اما وقت? جمع دختر و پسرها? شوخ و شنگ را د?د بحث را برد به مسائل ازدواج  و بعد ارتباط دختر و پسر و ا? کاش طبق مواز?ن شرع? م? رفت جلو. اما فضا جور د?گر? رقم خورد...

* سال ?? هما?ش? توسط گروه مشاوران جوان ر?است جمهور? (به ر?است مشا??) برگزار شد. درست همان زمان? بود که مشا?? و احمد? نژاد مباحث کورش کب?ر و مکتب ا?ران و ... را مطرح م? کردند. سخنران افتتاح?ه مراسم هم?ن آقا? ن...?ان بود. با ا?نکه سخنران? کوتاه? داشت اما در کمال ناباور? شرکت کنندگان زد به تعر?ف و تمج?د از ا?ران باستان و البته دار?وش کب?ر و کورش کب?ر و ...!
همانجا به رفقا گفتم تا به حال سخنران? سفارش? تر از ا?ن نشن?ده بودم!!

* در زمان ح?ات مرحوم صدوق?، امام جمعه سابق ?زد، ط? اتفاق? (که ه?چوقت مشخص نشد کار چه کسان? بود!) ?ک کارتن? پشت درب خانه ا?شان آتش زدند که قسمت? از درب خانه را س?اه کرده بود!
بگذر?م که ماجرا چه بود و چه برنامه ها?? که ط? 7-8 روز مرحوم صدوق? و جر?ان اصلاح طلب حام? ا?شان برپا کردند و ... اما انگشت اتهام را به سمت بچه حزب اله? ها و اصولگرا?ان گرفتند و شروع کردند به تخر?ب!

در همان حوال? هم?ن آقا? ن...?ان آمده بود ?زد سخنران?. ?ک جا?? رفت منبر و شروع کرد به وامص?بتا که چرا عده ا? که انقلاب? گر? را فقط در ر?ش گذاشتن م? ب?نند ار ا?ن کارها م? کنند؟ مگر فقط شما در ا?ن مملکت حق زندگ? دار?د و چرا درب ب?ت شه?د صدوق? را آتش زد?د و .....!!!
حالا هنوز ه?چ چ?ز معلوم ن?ست، سر?ع قض?ه را چسباند به بچه ها? ارزش? شهر! و البته بعدا ?ک? از آقا?ان به من گفت فلان? و فلان? سفارش کرده اند که ا?ن مطالب را بگو?د!

*چند شب پ?ش برا? حضور در مراسم مداح? مهد? م?رداماد رفتم مسجد روضه محمد?ه ?زد. سخنران مراسم هم?ن آقا? ن...?ان بود. من که ه?چوقت از ا?شان خوشم نم? آمد، گذاشتم بعد از سخنران? رفتم. اما بعد از اتمام مداح? د?دم که آقا? ن...?ان تازه رفتند منبر. تعجب کردم.
درحال خارج شدن بودم که شن?دم دارد از علت تاخ?رش م? گو?د. گفت پروازش تاخ?ر خورده. در فرودگاه ?ک شخص? تا بنده را د?د شروع کرد به فحش دادن به صاحب مملکت که شما علت تاخ?ر هست?د. بنده گفتم من خودم هم مثل شما هستم. ارتباط? با صاحب مملکت ندارم. ... خلاصه مملکت ما از ا?ن مشکلات ز?اد دارد. معلوم هم ن?ست ک? م?خواهد درست شود و زد به جاده تخر?ب دولت ....
عل? ا?حال به ا?ن نت?جه رس?ده ام که ا?شان ?ک سخنران سفارش? هستند که متاسفانه رعا?ت تقوا را هم در خ?ل? موارد ندارند.

در جر?ان باش?د.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۱۰/۲۴
احسان عابدی

نظرات  (۱۴)

۲۴ دی ۹۱ ، ۱۷:۰۷ مصطف? قاسم?
سلام
خواندم
چ? بگم
من که ز?اد نم?شناسمش
۲۵ دی ۹۱ ، ۰۵:۲۱ آ? شلوغ - دانشجو? س?اس? دانشگاه تبر?ز
با سلام
تحل?ل جالب انتخابات ر?است جمهور? ا?ران را در آ? شلوغ بخوان?د.با ت?تر :

با تشو?ق "پسر شجاع" ا?ن "آقا? دکتر" به پاستور م? رود !!!
مطلب خاصی گذاشتی.خودت هم کمی تا قسمتی ابری، با تردید قضاوت کردی
منبر سفارشی، دولتی، حکومتی یا منبر آقازاده ها، پولدارها و سرمایه داران...
خداوند ختم به خیر فرماید
حقوق بشر به سبک آمر?کا
http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=13&lid=7484
۲۶ دی ۹۱ ، ۰۶:۳۱ عل? صفدر?
حالا ا?نقدر هم خاص نبود که رمزدارش کرده بوذ?!
سلام عل?کم
برادر روشن شدم البته قبلا هم ?ک? از دوستان در مورد ا?شون ?ه چ?زا?? گفته بودند.
سلام. کتاب انسان 250 ساله فقط ب?انات ن?ست. بلکه اکثر کتاب به قلم خود مقام معظم رهبر? است که قبل انقلاب و در اوا?ل انقلاب نوشته اند و در اخت?ار مرکز صهبا قرار گرفته است.


سلام.ممنون
سلام اقا احسان.اتفاقا د?دم رفته م?بد کل? عل?ه دولت صحبت کرده .دق?ق نم? شناسمش ول? بخش? از حرفات رو قبلا شن?ده بودم .درموردش. جات خال? امشب پ?ش مصطف? بود?م .


سلام
خدا حفظش کنه.خ?ل? ازش خوشم م?اد.
۳۰ دی ۹۱ ، ۱۶:۴۴ آ? شلوغ دانشجو? س?اس? دانشگاه تبر?ز
با سلام مطلب? با عنوان ز?ر را در آ? شلوغ بخوان?د.

آر? به کور? چشم بعض? ها ، پدرِ من از همه گردن کلفت تر است
۰۱ بهمن ۹۱ ، ۰۹:۲۴ عبدالغفار?
سلام.
خداقوت.
استفاده کر?م.
گرچه که اخ?را، جا دادن برخ? مطالب در ذهنمان، بس? دشوار شده!!!
۰۲ بهمن ۹۱ ، ۰۶:۴۲ آ? شلوغ - دانشجو? س?اس? دانشگاه تبر?ز
با سلام مطلب? با عنوان ز?ر را در آ? شلوغ بخوان?د.

آر? به کور? چشم بعض? ها ، پدرِ من از همه گردن کلفت تر است
سلام
مخالف نظرت هستم.من که هر بار برنامه ا?شان را م?ب?نم کل? چ?ز ?اد م?گ?رم. دوم ا?نکه برخ? ها مثل آقا? پناه?ان فقط بچه حزب اله? ها رو جذب م?کنه. ول? ا?شان همه طور جوان? را!! پس حق بده اگر بعضا کم? خودش رو مثلا آپد?ت نشون بده !
سوم) م?ب?نم که اونقدر محافظه کار شد? که حت? با مستعار نو?س? هم رمز براش گذاشت?!!! کجاست اون احسان عابد? دوران دانشجو??؟!


سلام
علت رمزگذار? ا?ن بود که نم? خواستم درفضا? عموم? مطرح کننده ا?ن بحث باشم. ضمنا اگر اشتباه کرده باشم، تعداد کمتر? را به اشتباه انداخته ام و ....
۰۸ اسفند ۹۱ ، ۰۵:۴۶ محمد فروغ? نژاد
سلام عابد?
مطلبت جالب بود اما با?د دقت کرد که ....
خ?ل? ها ازصحبت ها? ا?شان در تلو?ز?ون و... استفاده م? کنند به قول دوستمون به روز صحبت م? کنه.
نبا?د نظر د?گران را درباره کس? بد کن?م...

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی