پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

عشق حس?ن است چه ها م? کند/اضطراب ر??س س?ا!

شنبه, ۳ تیر ۱۳۹۱، ۰۳:۴۰ ق.ظ

در ا?ن وانفسا? نبرد نفس گ?ر حق و باطل که تمام اسلام در برابر تمام کفر ا?ستاده تا عاشورا? د?گر? تکرار نشود و حس?ن زمان به مسلخ نرود؛ و در ا?ن ا?ام شاد? و سرور عشاق الحس?ن(عل?ه السلام) در م?لاد ? ارباب عشق و احساس، مطلب ز?ر به دل م? نش?ند...

" ر?چارد هلمز؛ از روسا? سابق و خطرناک سازمان جاسوس? آمر?کا "س?ا"، در دهه ???? شمس? به عنوان سف?ر آمر?کا و همراه همسر انگل?س? اش، س?نت?ا، به ا?ران سفر م? کند.

هلمز با همسرش سفر? به مشهدمقدس م? رود تا از بارگاه امام هشتم، عل? بن موس? الرضا(عل?ه السلام) د?دن کند.

م? گو?ند آنجا به محض د?دن خ?ل عظ?م زائران امام هشتم ?که خورده و با حالت اضطراب م? گو?د:

" تلاش برا? سوق دادن چن?ن مردم? به سمت غرب، که اگرچه عرق از سر و رو? شان م? ر?زد اما برا? رساندن دست خود به ضر?ح امام رضا چنان اشت?اق? دارند، کار آسان? ن?ست! "

حرمت اونقدر ز?باست ...

- نه آقا? هلمز! نه که کار آسان? ن?ست، کار غ?رممکن? است! حداقل ا?ن س? وسه سال ا?ن را نشان داده است. تا عشق حس?ن بن عل?(عل?هما السلام) در خون و گوشت و پوست ا?ن مردم است، زه? خ?ال باطل!


پ? نوشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* اع?اد شعبان?ه بر همه مبارک
* برا? اطلاع ب?شتر درباره ر?چارد هلمز ا?نجا کل?ک کن?د.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۴/۰۳
احسان عابدی

نظرات  (۹)

سلام
ا?ن اع?اد بر شما مبارک
نبا?د خ?ل? سطح? نگاه کرد؟رفتن ما به سمت غرب و زندگ? غرب? غ?ر ممکن است؟اا?نقدر شاهد دار?م که نه تنها ممکن بلکه در حال انجام است که حوصله ب?انش ن?ست.
اول با?د غرب را بشناس?.شما غرب را تنها به س?استش تحو?ل نکن.آثار رضا داور? اردکان?، مددپور و کچو?ان را بخوان. کمکت م? کنند.ا?ضا ?ک مقاله از ?ک معلوم الحال به نام صناعت و قنا...


سلام/ به قول همان استاد داور? اردکان?: ما غربزده شا?د بشو?م اما ه?چوقت غرب? نم? شو?م!
درسته ما دانش مان به گرد پا? شما نم?رسه اما غرب را حال?مونه دادا
سلام احسان
خ?ل? جالب بود.
عکستم جالب تر بود
اع?اد مبارک
اخت?ار دار?د.ما هم حرف بزرگترها را زده ا?م البته با اجازه ا?شان.
نام ?ک? از کتابها? ا?شان را اگر دقت بفرما??د «ما و راه دشوار تجدد» است نه ما و نرس?دن به تجدد.
غربزدگ? افتش از غرب? شدن ب?شتر است.


مقاله ا? در کتاب فلسفه و انسان معاصر دارند که دق?قا عنوان م? کنند غرب? شدن با غربزده شدن چه تفاوت? دارد ا?نکه مثلا ژاپن غرب? شد ول? ما غربزده!
شما که بهتر از ما مختصات غرب و غرب? شدن را م? دان?د برادر!؟
ضمنا غرب کلا افت است!
سلام حاج احسان
غرب گرایی...
و غرب زدگی...
و زندگی غربی...
و غربی شده...
و غرب خورده...
و غرب مونده...
و غرب رفته ...
و غرب...
همه و همه بهانه ای شده تا اونایی که وظیفه شون رو درست انجام ندادن، پشت این حرفا پنهان بشن... چون خود شناسی ای نداشتن که غرب شناسی داشته باشن.


سلام. احسنت! بعض? دوستان معتقدند با?د غرب رو شناخت، درسته اما اولو?ت با شناخت خود و ساحت تفکر خو?شتن است نه غرب شناس?!
۰۳ تیر ۹۱ ، ۱۸:۱۱ مصطف? فاسم?
سلام
اع?اد مبارک


سلام. بر شما هم
ل?نک شد?
در ضمن ز?اد بهت سر م? زنم تحت نظر?!!!
۰۴ تیر ۹۱ ، ۱۰:۰۴ عبدالغفار?
سلام
اگر بخواه?م هنر ?ا به تعب?ربنده ب? هنر? غرب رو بررس? کن?م با?د در نظر داشته باش?م که انسانها کلا 1) ?ا با?د اداره شوند2)?ا با?د هدا?ت شوند .اگر دقت کن?م م?ب?ن?م که هر جا?? که خواست?م انسان را اداره کن?م به بن بست خورد?م و به سرعت موضع گ?ر? انسانها رو د?د?م. چ?ز? که غرب اون رو به اسم هنر برا? خودش نامگذار? کرده!!!ا?ن است که 1)انسان را ?ک پد?ده نشان دهد 2)انسان را در زندان خو?شتن نشان دهد3)وحالا ?ک انسان? با دو مشخصه ? بالا را اداره کند که باز هم به نظرم اگر چه در دو مرحله ? اول موفق بوده اما همواره در مرحله ? سوم شکست خورده !!
ودر ا?نجا شما م?ب?ن?د که اگردرقبال د?دن تصاو?رعشق و اشت?اق مردم نسبت به ائمه،غرب?ها چن?ن حرف? را م?زنند به ا?ن نکته اشاره دارد که مثلا ما در مورد امام حس?ن (ع)دار?م که:"ان الحس?ن مصباح الهد?..."حس?ن (ع)چراغ هدا?ت مردم است!!نه چراغ اداره کردن مردم!!
دکتر حسن عباس? ا?ن مطالب را در سخنران? "هنر در غرب"خ?ل? ز?با تحل?ل و تب??ن کرده.
نه تنها غرب بلکه هردولت و ملت و فرهنگ? که بخواهد از انسان چن?ن تصو?ر? بسازد ?ق?نا در ?ک مرحله اش شکست خواهد خورد...
وحالا بسوزند غرب?ها که با هنرشان!!?ا ب? هنر? اشان!! نخواهند توانست ما را غرب? کنند.ا?ن را ?ادشان باشد...


سلام. استفاده کرد?م.
1. سلام روله
2. ?ا امام رضا ، جد?داً ناقلا شد? ما م?ام در خونت در رو وا نم? کن? ها ، نگ? سرش ش?ره مال?دما ... چاکر?م امام رضا
3. بهرام? ! بش?ن انقدر سر صدا نکن ، زن گرفت? هم آدم نشد? ، به ام?د بچه دار شدنت بلکه ?ه کم آدم بش?
4. اع?اد مبارک بچه ? قطّاب
5.


سلام ر??س
اع?اد بر شما هم مبارک
سلام خوب?د؟؟؟
ممنون از وبلاگتون
www.tabeyar.blogfa.com
بلاگ بنده هست خوشحال م?شم سر بزن?د!

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی