پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

شرط و شروط مردم برا? بازگشت فتنه گران

شنبه, ۹ دی ۱۳۹۱، ۰۴:۴۴ ق.ظ

تقد?م به ? د? ??/ روز? که در تار?خ م? ماند

حکومت د?ن? ممزوج با فتنه هاست. فرق? نم? کند حکومت رسول الله (صل? الله عل?ه و آله) در مد?نه باشد، حکومت ام?رالمومن?ن(عل?ه السلام) در کوفه باشد ?ا انقلاب خم?ن? در ا?ران.

فتنه ها غربال? برا? تصف?ه ناخالص? ها هستند. در کوران فتنه است که منافق?ن امت شناخته و مردم آبد?ده م? شوند.

نظام جمهور? اسلام? ا?ران در طول عمر 33  ساله خود، انواع فتنه ها و توطئه ها را تجربه کرده و با درا?ت رهبران و هوش?ار? مردم هر?ک را ناکام گذارده است. ?ک? از بزرگتر?ن ا?ن فتنه ها، حوادث سال 1388 بود. پروژه سنگ?ن? که در خارج طراح? و پشت?بان? شد و عده ا? در داخل، خواسته ?ا ناخواسته، باز?گران و مهره ها? پ?ش برنده آن شدند.

فتنه عظ?م 88 ابعاد بس?ار پ?چ?ده و معماگونه ا? دارد و آنچه تاکنون درباره آن تحل?ل شده، هنوز نتوانسته به رمزگشا?? از برنامه ر?ز? ها و بازنما?? عمق حقا?ق آن برا? مردم بپردازد.

?ک? از ابعاد ا?ن فتنه، جر?ان ها و عوامل دخ?ل در آن و نوع برخورد نظام و مردم با آنهاست. ا?ن جر?ان ها و عوامل را م? توان تقس?م بند? کرد:

- آنها که خود فتنه گر بودند و نقش اول ا?ن سنار?و را بر عهده داشتند

- آنها که با بوجود آمدن فتنه، به صف حام?ان آن پ?وستند و با مواضع خود بر آتشش دامن م? زدند

- آنها که با سکوت و ?ا مواضع مبهم خود، خود را کنار کش?ده و تلاش? برا? رفع فتنه نکردند.

با توجه به نزد?ک? به ا?ام انتخابات ر?است جمهور?، بس?ار? از ا?ن جر?ان ها و گروه ها درصدد حضور فعال در ا?ن عرصه هستند. لذا سوالات? از ا?ن دست مطرح م? گردد که آ?ا فتنه گران تاوان رفتارها? ناشا?ست خود را داده اند؟ آ?ا با توجه به عملکرد آنها م? توان اجازه حضور دوباره در صحنه س?است را به ا?شان داد؟ نحوه مواجهه مردم با ا?ن افراد و جر?ان ها چگونه با?د باشد؟

به جرات م? توان گفت هر سه گروه فوق در خسارت ها?? که به نظام وارد شد، شر?ک اند. چه آنها که آتش فتنه را بر افروختند و چه آنها که با سکوت خود، از دفاع از حر?م نظام و ولا?ت در?غ کردند!

کسان? که به عنوان سران فتنه شناخته شده و به نوع? رهبر? مستق?م ?ا غ?رمستق?م فتنه را در دست داشتند، در چشم مردم سقوط کردند. آنها شاه مهره ها? فتنه بوده و عل? رغم تذکر ها و انذارها? رهبر معظم انقلاب، به مس?ر ناهموار خود ادامه دادند و به خ?ال تسل?م پذ?ر? نظام در برابر خود، سع? در فشار آوردن به بدنه حقوق? و مردم? نظام داشتند. کارنامه چن?ن افراد? برا? هم?شه لکه ننگ? بر خود خواهد داشت و حافظه تار?خ? ملت، روس?اه? آنها را از ?اد نخواهد برد. بدون شک نه تنها نهادها? قانون? نظام، بلکه مردم بابص?رت ن?ز اجازه حضور و بروز دوباره چن?ن افراد و جر?انات? را نخواهند داد.

دسته دوم که پشت سر سران فتنه حرکت کرده و آتش ب?ار معرکه بودند، گناه? کمتر از آنها ندارند. آنها که غالباً از ?اران و همفکران سران فتنه هستند، همراه? همفکران و ?اران د?ر?ن خود را بر تشخ?ص حق?قت و دفاع از حق ترج?ح داده و بر تشنج فضا کمک کردند. ا?ن افراد خود به دو دسته تقس?م م? شوند: آنها که به اشتباه خود پ? بردند و آنها که همچنان قائل به تقلب در انتخابات بوده و بر مواضع گذشته خود پابرجا هستند.

شک? ن?ست که راه توبه و بازگشت ا?ن افراد باز است. اما توبه در مسائل اجتماع? و س?اس? خود شرا?ط و الزامات? دارد. اول?ن لازمه توبه، اظهار ندامت و پش?مان? است و البته ا?ن اظهار پش?مان? نه تنها برا? خود، بلکه با?د به اطلاع عموم مردم ن?ز برسد. کس? که با مصاحبه، ب?ان?ه و ?ا قلم خود، عده ا? را گمراه کرده و تهمت تقلب و ناپاک? به نظام جمهور? اسلام? وارد کرده است، با?د به همان شکل هم از اظهارات و رفتار ناصواب خود ابراز ندامت کرده و از مردم و نظام عذرخواه? کند تا آنها?? که بواسطه قول و فعل او به نظام بدب?ن شده و خدا? ناکرده خود را از نظام جدا کرده اند، متوجه اشتباه او شده و در د?دگاه خود تجد?دنظر کنند.

از طرف د?گر کس? که توبه م? کند، با?د در صدد جبران گناه خود ن?ز برآ?ند. کس? که تعمداً روزه نگرفته است، بعد از توبه با?د روزه ها?? را که نگرفته است به جا آورد. لذا هر ?ک از ا?ن افراد بنا بر سهم? که در فتنه داشتند، با?د پس از ابراز پش?مان?، خسارت ها? وارده به نظام را ن?ز جبران کنند. چه بس?ار جوانان? که بواسطه آنها اغفال شده و دست به اغتشاش و برهم زدن نظم و امن?ت جامعه و آتش باز? و ... زدند، چه افراد? که با فضاساز? ها? ا?ن افراد به زندان رفته و عاقبت خود را تباه کردند. حال ا?نکه ا?ن رفتارها با چه اقدامات? جبران خواهد شد، الله اعلم...

در صورت توبه س?اس? ا?ن دسته از فعالان فتنه و بازگشت خالصانه به نظام جمهور? اسلام?، مردم اجازه خواهند داد تا در عرصه ها? س?اس? حضور ?افته و بار د?گر خود را در محک امتحان قرار دهند.

و اما دسته سوم؛ آنها?? که به ساکت?ن فتنه معروف شده و عل? رغم تاث?ر? که م? توانستند در فروکش کردن آتش فتنه داشته باشند، از آن در?غ کردند. اول?ن شرط پذ?رش ا?ن گروه توسط مردم، اعلام موضع صر?ح نسبت به فتنه 88 و ب?ان دلا?ل سکوت خود در زمان فتنه است. قطعاً مردم به کسان? که حت? از ?ک مصاحبه و ?ا ب?ان?ه عل?ه فتنه گران در?غ کردند و دعوت مقام عظما? ولا?ت به روشنگر? خواص را لب?ک نگفتند، اعتماد نخواهند کرد. لذا ا?ن افراد و جر?ان ها چنانچه هنوز مواضع دوپهلو و مبهم نسبت به فتنه 88 داشته و به اصطلاح، ?ک? به م?خ م? زنند و ?ک? به تخته، با ب? مهر? مردم مواجه خواهند شد. ملت فه?م ا?ران همچنان منتظر تصم?م و رفتار آنها خواهند ماند.

عل? ا?حال؛ کارزار انتخابات ر?است جمهور? آ?نده به زود? شروع شده و مردم? که نشان داده اند در انتخاب خود اشتباه نم? کنند، رفتار و گفتار تمام جناح ها و اشخاص را رصد کرده و خالص تر?ن ها را انتخاب خواهند کرد.

(منتشر شده در و?ژه نامه ? د? هفته نامه ام?د و اگاه? ?زد)

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۱۰/۰۹
احسان عابدی

نظرات  (۸)

۰۹ دی ۹۱ ، ۰۶:۵۱ مصطفی قاسمی
سلام بر پسر خوب 9د?
از معدود دفعات? بود که نخواندمش!
۰۹ دی ۹۱ ، ۱۱:۰۹ عل? صفدر?
آمدم ول? نخواندمش
?ه کم طولان? بود
انشاا... برا? رضا? خداست
تاسف اور است که شما و نظام همچنان اعتراضات انتخابات 88 را طراح? شده در خارج م? پندار?د و البته صدا و س?ما? تان هم مدام بر ا?ن نکته تاک?د م? کند!!!
قدر? هم برا? مردم کشورتان ارزش قائل بش?د


اصل برنامه در خارج طراح? شد متاسفانه عده ا? در داخل مهره ها? باز? شدند
راست?! مگر مردم فقط همان معترض?نند؟!
سلام احسان
ا?ن تقس?م بند? 3 گروه? که گفت? رو آ?ت الله علم الهد? هم گفتند. البته شما زودتر گفت?د.
مرحبا بر بص?رتت


سلام س?د?
د?گه بالاخره س?د...
دست شما مرس?!
حالا کجا گ?ر م?اد ا?ن هفته نامه؟ جد?ده؟


اگر ?زد? باش?د از امروز م? تون?د تو? مراکز فرهنگ? و ک?وسک ها? روزنامه فروش? پ?داش کن?د
فتنه واقعا مایه محک بود. مرد رو از نامرد، ولایی رو از غیر ولایی، بصیر رو از غیر بصیر و...
خودت تو هفته نامه نوشتی؟
بارک الله
۱۶ دی ۹۱ ، ۰۴:۵۴ آ? شلوغ - دانشجو? س?اس? دانشگاه تبر?ز
با سلام
تحل?ل جالب انتخابات ر?است جمهور? ا?ران را در آ? شلوغ بخوان?د.با ت?تر :

با تشو?ق "پسر شجاع" ا?ن "آقا? دکتر" به پاستور م? رود !!!
حرف دل امام،حرف آخر است
کل?پ ز?با با سخنان حاج سع?د قاسم?
http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=7556

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی