پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

دولت وحدت مل?؛ آرزو?? بر دل هاشم?

دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۱، ۰۳:۴۸ ق.ظ

"دولت وحدت مل?"  شعار خوش خط و خال? است که بار د?گر در فضا? س?اس? جامعه مطرح شده و موافقفان و مخالفان خود را به واکنش واداشته است.
بر کس? پوش?ده ن?ست که پشت پرده و صحنه گردان اصل? ا?ن شعار شخص اکبر هاشم? رفسنجان? است. اما دولت وحدت مل? چ?ست و هدف هاشم? از مطرح کردن دوباره ا?ن مساله چ?ست؟!

1) تشک?ل دولت وحدت مل? منوط به زمان? است که کشور? با بحران اساس? در حاکم?ت و اداره کشور، انسداد س?اس? و تقابل قوا روبرو شده و چاره ا? جز وفاق همه گروه ها? س?اس? موجود در کشور نباشد. کشورها?? مثل لبنان، عراق، افغانستان، در حال حاضر مصر مرس? و ... با پد?ده دولت وحدت مل? مواجه بوده اند.
لذا القا? بحران و شرا?ط غ?رعاد? لازمه طرح چن?ن مساله ا? است. مناد?ان ا?ن طرح با?د پاسخگو باشند که وضع?ت کشور ما به کدام ?ک از کشورها? فوق شباهت دارد؟! آ?ا درگ?ر نبردها? داخل? هست?م؟ آ?ا زندگ? مردم از حالت عاد? خارج شده است؟! آ?ا اداره کشور با بن بست مواجه شده است؟! گرچه در ماه ها? اخ?ر  وضع?ت اقتصاد? به دلا?ل مختلف دچار نوسانات شد?د شد و فشار? بر مردم وارد آمد، اما الحق و الانصاف آ?ا اختلال? در زندگ? مردم بوجود آمد که آنها را به خ?ابان ها بر?زد؟!

شا?د آقا? هاشم? فراموش کرده اند دوران مد?ر?ت خود را که مردم چگونه ز?ر بار تورم 49 درصد? کمر شکستند و طاقت آوردند و البته طب?ع? است وقت? در آن شرا?ط فرزندان دلبند هاشم? به سوارکار? و اسک? و ... م? رفتند و غذا? اسبان دخترکش هندوانه بود، خبر? از وضع?ت مردم نداشته باشند.(کتاب ب? پرده با هاشم? رفسنجان?/قدرت الله رحمان?)

hashemmi


2) نکته بعد? در دولت وحدت مل?، حضور همه گروه ها و جناح ها? س?اس? با هر فکر و د?دگاه? است.

 آذر ماه سال 1387 به بهانه روز مجلس و قانون اساس?، عل? لار?جان? هما?ش? ترت?ب داد با عنوان 30 سال قانونگذار? و نظارت که در ا?ن هما?ش از گروه ها? مختلف? دعوت به عمل آمده بود. از آ?ات عظام جنت? و مهدو? کن? گرفته تا مل? – مذهب? ها? مطرود امام و اصلاح طلبان تندرو و کندرو و ...!

در ا?ن هما?ش اول?ن جرقه ها? وحدت مل? زده شد و همه دم از وحدت زدند. ( و البته آقا? هاشم? در ا?ن هما?ش جرقه تشک?ک در صحت انتخابات و را? مردم را ن?ز زد ).

در طرح دولت به اصطلاح وحدت مل? حضور گروه ها دق?قاً به ا?ن شکل خواهد بود. ?عن? موافق و مخالف و معاند و انقلاب? و ضد انقلاب دور جمع شوند تا کشور را از وضع?ت بحران? نجات دهند!

 نکته اساس? در تعر?ف "وحدت" است. وحدت حول چه محور و آرمان?؟! سوال? است که هم?شه مطرح بوده و البته حضرات مدع? پاسخ? برا? آن نداشته اند. اگر وحدت برا? انقلاب است، حضور ضد انقلاب چه وجه? دارد؟ اگر وحدت حول ول? فق?ه است، کسان? که همواره در گفتار و کردار با ول? فق?ه زاو?ه داشته اند چگونه م? توانند در ا?ن وحدت جمع شوند؟!

3) هاشم? معتقد است انتخاب دکتر احمد? نژاد توسط مردم در سال 84 عدول انقلاب از مس?ر اصل? خود و انحراف کشور بوده است. طب?ع? است که وقت? در ع?ن ناباور? امثال هاشم?، مردم به گفتمان عدالت و احمد? نژاد? که نما?نده ا?ن گفتمان بود، را? دادند و حلقه بسته مد?ران وابسته به او را شکستند، س?ستم از دست هاشم? و اعوان وانصار او خارج شده و او را در صدد بازگرداندن اوضاع به همان روال گل و بلبل سال ها? 70 برآورد. لذا وقت? با فتنه 88 هم راه به جا?? نبردند، متوسل به طرح دولت وحدت مل? شده اند تا شا?د از ا?ن گذرگاه بار د?گر شخص هاشم? و ?ا شخص مدنظر هاشم? بر مسند دولت نش?ند!

4) با توجه به بند 1، وضع?ت کشور ?ا با?د بحران? شود و ?ا حداقل بحران? جلوه داده شود. لذا با?د منتظر خلق بحران ها? جد?د باش?م. جدا? از تلاش خناسان و منافقان برا? ا?جاد تنش و بحران در کشور، برخ? سوء مد?ر?ت ها? دولت بخصوص در زم?نه اقتصاد و ن?ز تلاش جبهه استکبار برا? افزا?ش تحر?م ها و فشارها? اقتصاد? بر ا?ران، زم?نه را برا? القا? وضع?ت غ?رعاد? فراهم م? کند.
از سو? د?گر مدت? است جر?ان خاص? در کفا?ت س?اس? دولت تشک?ک کرده و اگر نبود امر رهبر معظم انقلاب در توقف سوال از ر??س جمهور، چه بسا تاکنون آن جر?ان خاص کار را به عدم کفا?ت دولت کشانده بود. متاسفانه درگ?ر? ها? لفظ? سران قوا به بهانه ها? واه? و برخ? تصم?مات و انتصابات شبهه افکن دولت، بر القا? تشنج در فضا? س?اس? کشور م? افزا?د.

ا?ن مقدمه القا? بحران و اوضاع غ?رعاد?، ?ک موخره هم دارد و آن، درخواست س?اس?ون از ?ک ناج? بزرگ و مورد اعتماد برا? خارج کردن کشور از بحران است. ا?ن ناج? هم کس? ن?ست جز اکبر هاشم? رفسنجان?!

چنانچه ا?شان در ماه ها? اخ?ر مکرراً با نامناسب خواندن وضع?ت فعل? کشور، به تعر?ف و تمج?د از دولت خود پرداخته و بر توانا?? خود در اداره کشور در شرا?ط سخت پس از جنگ تاک?د م? کند. پا?گاه اطلاع رسان? هاشم? ن?ز دولت وحدت مل? را در دولت سازندگ? متبلور م? نما?اند و ا?ن روزها کم ن?ستند افراد و اشخاص? که هاشم? را ناج? مملکت دانسته و از او خواهش م? کنند به صحنه ب?ا?د.

5) اما مهمتر?ن نکته در ا?ن طرح، نقش مردم است. مردم? که هاشم? هم?شه سنگ آنها را به س?نه م? زند و برا? آنها دل م? سوزاند، در سال 1378 (مجلس ششم) و سال 1384 (ر?است جمهور? نهم) نه بزرگ? به او گفتند. با فشارها? هم?ن مردم هاشم? از اقامت نماز جمعه ن?ز کنار رفت. هاشم? را شا?د س?اس?ون حما?ت کنند اما آ?ا مردم هم به او اعتماد م? کنند؟!

به هرحال مسلم است که  تشک?ل دولت وحدت مل? با شرا?ط نظام تناسب? نداشته و ملت? که خالق حماسه 9 د? بودند، فرصت تنفس به فتنه گران جد?د را نخواهند داد.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۹/۲۰
احسان عابدی

نظرات  (۱۲)

۲۰ آذر ۹۱ ، ۱۰:۲۱ زائر باران
سلام
خدا قوت
جامع و کامل بود...
وا? به حال روز? که شخص? چون آقا? هاشم? رفسنجان? رو منج? خودمون بدون?م!!!


سلام. متشکر
واا? ...
۲۰ آذر ۹۱ ، ۱۱:۳۸ مصطفی قاسمی
سلام بر احسان عزیز
متن خوبی بود
دلم واسه علی آقات تنگ شده.


سلام.
عل? آقا هم ا?ضاَ!
سلام عل?کم
برادر اضافه کن به ا?ن حرفا دور خوردن اصولگرا(?ا بهتر بگم عقده گشا??)توسط هاشم? در نحوه مواجهه با دولت.
2-همراه? لار?جان? مخصوصا با ا?ن طرح اخ?ر با هاشم?
3-مواضع امثال توکل?
همه و همه فضا?? را برا? آقا? هاشم? به وجود آورده که بو? کباب به دهنش خورده ول? کور خونده ما آقا رو دار?م


سلام عل?کم/ حرف ز?اد است س?دجان. حوصله ن?ست
راست? ما آقا رو دار?م ?ا آقا با?د ما رو داشته باشه؟!
سلام احسان
خوب نوشت?. قابل تکم?ل هم هست البته. که فرمود?د حوصله ن?ست!
فتنه جد?د آغاز شده


سلام س?دجان
امان از ا?ن حوصله ا? که ن?ست
توهم توطئه!
توهم? است که م?ب?نم شماها هنوز گرفتار آن هست?د!
فکر م? کردم بعد گذشت چند سال د?گر توهم توطئه از سرتان افتاده باشد
هاشم? ?ک? از ارکان انقلاب سال 57 بوده . بعد از انقلاب هم در برهه ها? مختلف? برا? انقلاب? که به کام شماست زحمت کش?ده
چندسال است تفکر شما دارد ا?شان را محکوم ب?ه ضدانقلاب? گر? م? کند
راست است که انقلاب فرزندان خود را م? خورد...
?ادش بخ?ر...
مخالف هاشم? دشمن پ?غمبر است...


چه خوب گفت?: ?ادش بخ?ر!!!
۲۲ آذر ۹۱ ، ۰۹:۰۳ پابرهنه به حسام
سلام
ما توهم توطئه ندار?م. توطئه پ?داست. ع?ب از چشمان شماست که نم? ب?ن?د. و ?ا نم?خواه?د بب?ن?د!
انقلاب اسلام? ا?ران از ان دسته انقلاب ها ن?ست که فرزندانش را بخورد. چرا که ا?ن انقلاب شخص محور ن?ست. گو?نده ا?ن جمله ا? که فرمود?د تعر?ف د?گر? از انقلاب دارد. ا?ن انقلاب اصلا فرزند? ندارد که بخواهد خورده شود!
انقلاب اسلام? انقلاب ارزش ها و آرمان هاست
هرکس به ا?ن ارزش ها و آرمان ها پا?بند ماند، انقلاب? است. و بدا به حال کسان? که خودشان برا? انقلاب زحمت کش?دند اما پا?بند ارزش ها و آرمان ها? ان نماندند
لطفا قالب وبلاگتان را تغ??ر ده?د . الان حاش?ه وبلگتان پا??ن مطالب افتاده.


در بعض? مرورگرها ا?ن اتفاق م? افتد
سلام عل?کم
حوصله ن?ست اما وظ?فه هست برادر!
پا?نده باش?!
راست? اخ?را از ا?ن بنده خدا که ازش راض? بود?(ز...ان?)هم نا ام?د شدم نم? دونم هنوز قبولش دار? مثل قبلا ?ا نه؟


سلام عل?کم س?د?
راست م?گ?. وظ?فه است
والا مثل قبل که نه اما هنوز کورسو? ام?د? بهش هست
سلام
سلامت? رف?ق? که به رف?قش سرنزده
ول? هنوز تو? ل?نک رف?قش هست و بهش سر م?زنه
ماکه ه? م?ا?م م?سر?م توکه نم?سر? دلت تنگ نشده برامون؟


سلام. سر م?زن?م. وقت نم?شه نظر بد?م
بزک نم?ر بهار م?اد
بخواب بابا!
اسکل! :)))))))))
هههه!
خخخخخخخخخ!

انحرافی های ضد انقلاب ضد اسلامی ِ ملی گراهم برای ما آدم شدن!
(ملی گرایی کفر است از امام راحل را که یادت هست؟!) :|
حالا مصداق طرفداری از ایرانیت و "تموم شدن دوره اسلام گرایی" و.... رو از کی شنیده میشه؟!
کی؟! نشنیدم!
کی؟ بلند تر بگو! :)))))))9
خخخخخخخ!

شما برید پیش جن گیر و فالگیراتون!


یه مشت متوهم !

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی