پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

آقا? خاتم?! اشک تمساح برا? که؟!

دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۱، ۰۳:۲۸ ق.ظ

بعد از فتنه 88 و عملکرد سران فتنه، شرا?ط به گونه ا? پ?ش رفت که امثال خاتم? و موسو? و کروب? و ... خود به خود به دست فراموش? سپرده شده و ?اد و خاطر و اعتبارشان در صحنه س?است و اجتماع به کل? از ب?ن رفت. ا?ن مساله حت? در ب?ن اصلاح طلبان و ?اران سابق خاتم? هم مشهود است.(+)
در ا?ن ب?ن، خاتم? س?است مدار? ز?رک است. و? عل? رغم تقابل فکر? و عمل? جد? اش با نظام، سع? کرده دست خود را به طناب پوس?ده ا? هم که شده بند کرده و خود را همچنان خ?رخواه ملت جا بزند.

خاتم?

از زمان انتخابات مجلس نهم و اکنون ن?ز با توجه به نزد?ک? به کارزار انتخابات ر?است جمهور?، خاتم? درحال دست و پا زدن برا? تطه?ر خود و عملکرد اصلاحات شده و با تعب?ر « کدورت » از فتنه صه?ون?ست? 88، پ?شنهادات مختلف? برا? رفع ا?ن « کدورت » ارائه م? کند! سخنران? اخ?ر و? در جمع عده ا? از خبرنگاران (+) حاو? نکات قابل تامل و تعجب برانگ?ز? است که ب? ن?از از پاسخ ن?ست:
ابتدا? صحبت ها، بحث نخ نما شده ? خبرنگاران? که ب? دل?ل و ب? گناه (!!) به زندان افتاده اند، مطرح است. در ا?ن باره پ?شنهاد ?ک ابتکار از سو? خاتم? تعجب برانگ?ز است: « روز خبرنگار همه خبرنگاران آزاد شوند ?ا در روز زن همه زن ها و بالاخره همه زندان?ان و گرفتاران و چه خوب بود که به جا?? برس?م و بپذ?ر?م و بگو??م اقتدار حکومت و نظام در ا?ن است که کس? در زندان نباشد. م? ب?ن?د که در ا?ن صورت چه فضا? مطلوب? پد?د م? آ?د و دل ها چقدر به هم نزد?ک م? شوند. »
بد?ه? است که ا?ن ابتکار، کوچک تر?ن مبنا? عقل? ندارد! در تمام حکومت ها? جهان از اول تا کنون، دستگاه قضا?? و مجازات مجرم?ن بوده و هست. البته ا?ن وضع?ت تنها در جنگل و در م?ان ح?وانات د?ده نم? شود.
اقتدار نظام و حکومت هم در ا?ن ن?ست که کس? در زندان نباشد. بلکه اقتدار در ا?ن است که نظام? با تمام قدرت رو? پا? خو?ش ا?ستاده باشد و ملت و حکومت اجازه ندهند توطئه و فتنه ه?چ فتنه گر? عل?ه مبان? و ارزش ها? آن نظام به انجام برسد.
در جا?? د?گر گفته است: « حکومت اگر فضا را باز کند و به جا? نگاه به گذشته به آ?نده بنگرد و با توجه به ا?ن که همه دلشان برا? کشور و اصل نظام م? سوزد به سو? رفع کدورت ها پ?ش برو?م ... »
اولاً که پ?داست آقا? خاتم? به وضع?ت گذشته خود آگاه و علاوه بر آن معترف است که گذشته ا? داشته اند که نبا?د به آن نگر?ست!!
ثان?اً ا?شان حکومت و مهمتر از آن، مردم را چه فرض کرده اند؟ مگر م? شود حادثه بزرگ و تار?خ? به نام « فتنه سبز 88 » را از ?اد برد؟! مگر م? شود عملکرد س?اه س?اس? فرهنگ? دولت اصلاحات را فراموش کرد؟! آ?ا نقشه برانداز? 18 ت?ر 78 فراموش م? شود؟! آ?ا آن همه توطئه فرهنگ? و رسانه ا? عل?ه ارزش ها و آرمان ها? د?ن? و انقلاب? قابل فراموش? اند؟!
آ?ا واقعا « همه » دلشان برا? کشور و اصل نظام م? سوزد؟ موسو? دلش م? سوزد ?ا کروب?؟ ?ا خود شما که آتش ب?ار فتنه 88 بود?د؟ مگر آن همه توص?ه و امر رهبر معظم انقلاب (که همان اصل نظام است) به گوش شما و اعوان وانصارتان فرو رفت؟
اگر دلسوز? برا? نظام و کشور، از جنس سال 88 است، همان بهتر که سوز دل تان را برا? خود نگه دار?د. ا?ن نظام ن?از? به اشک تمساح ندارد!
راست? از کدام « کدورت» حرف م? زن?د؟! همان کدورت ز?ر سوال بردن ک?ان نظام اسلام?؟ ?ا قانون گر?ز? و قانون شکن? ها؟ ?ا اغتشاش و آشوب ها? خ?ابان?؟ ?ا آتش زدن اموال ب?ت المال و سلب آسا?ش چند ماهه از مردم؟ ... بگذر?م.

در ادامه از امن?ت? شدن اوضاع کشور گله کرده و گفته اند: « الان گلوگاه ها و ف?لترها?? که بر سر راه کتاب، ف?لمنامه و … هست هنرمند و نو?سنده را در تنگنا قرار م? دهد. تازه اگر هم از ا?ن ها بگذرد معلوم ن?ست که با فشارها? بعد? بتواند با امن?ت کارش را بکند... »
ا? کاش هم?ن طور بود که ا?شان گفته اند! وضع?ت ب? در و پ?کر مجوز دادن به انواع و اقسام کتاب ها? ضاله و مستهجن و ن?ز ف?لم ها? اروت?ک و خلاف ارزش ها? د?ن? در وزارت ارشاد، قابل توض?ح ن?ست. روال? که از همان دوره دولت اصلاحات آغاز شده و متاسفانه همچنان ادامه دارد.
چگونه و با چه روئ? آقا? خاتم? چن?ن ادعا?? کرده اند؛ الله اعلم!
در ادامه هم?ن ادعا گفته است:
« خوب است مسؤولان قضا??، امن?ت?، فرهنگ? و دانشگاه? به مطالب رهبر? در جمع دانشجو?ان در مورد آزاد? ?ا ملاک ضد?ت با ولا?ت و … رجوع کنند و هم?ن را اجراء کنند و مد نظر قرار دهند، خ?ل? از ناروا?? ها و مشکلات در ا?ن حوزه ها حل خواهد شد. »
گرچه مردم به سوءاستفاده گز?نش? برخ? افراد و گروه ها از ب?انات رهبر معظم انقلاب عادت کرده اند، اما درباره شخص? چون خاتم? ا?ن اقدام تعجب برانگ?ز و بلکه خنده دار است!

خاتم?


چطور کس? که عدم پا?بند? و اعتقادش به اوامر و ب?انات رهبر?، نه در حال حاضر، بلکه در همان دوران ر?است جمهور? ع?ان است، مسئول?ن را به ا?ن نکته از ب?انات معظم له توص?ه م? کند؟ رهبر معظم انقلاب جدا? از توص?ه ها? عموم?، نکات? خطاب به شما و امثال شما ( در دوران ر?است جمهور? مستق?م و در فتنه 88 غ?رمستق?م) داشته اند، حال از م?ان آن همه رهنمود و توص?ه، به ا?ن نکته (که البته ب?شتر درباره خود? ها? منتقد قابل تعم?م است) توجه کرده ا?د؟!
د?گر نکته قابل تامل در سخنان و? ا?نجاست که م? گو?د: « اگر جوان ما از جمهور? اسلام? زده شود ما?ه تأسف است، اما کم کم احساس م? شود که بس?ار? از جوانان از اسلام و ا?ران هم دارند زده م? شوند و ا?ران? بودن و مسلمان بودن و شرق? بودن هم در بخش ها?? از جامعه مورد ترد?د قرار گرفته است. »
آقا? خاتم?! اولاً که وضع?ت فعل? اقبال جوانان به اسلام و کشورمان ا?ران به مراتب بهتر از دوره مسئول?ت شماست.
ثان?اً اگر ا?ن مقدار اسلام گر?ز? ?ا ا?ران گر?ز? ا? هم در کار باشد، ثمره فعال?ت ها? شوال?ه ها? ناتو? فرهنگ? در دولت شماست. آ?ا عبدالکر?م سروش جوان? بود که در ا?ن زمان از اسلام و ا?ران زده شد؟! آ?ا اکبر گنج? هم ?ک? د?گر از جوانان? است که از اسلام و ا?ران زده شده است؟! مهاجران? ها، بهنودها، سازگاراها، علو? تبارها و صدها نفر د?گر از ا?ن افراد که سوگل? دولت شما بودند و حالا در آغوش اربابان آمر?کا?? و اسرائ?ل? خود خوش رقص? م? کنند را چه کس? از اسلام و ا?ران زده کرد؟! مگر هم?ن عبدالکر?م سروش نبود که در لوا? حما?ت ها? دولت شما دم از پلورال?سم د?ن? زد و اساس حقان?ت د?ن مب?ن اسلام را انکار کرد؟! مگر در روزنامه ها? زمان شما ننوشتند که حرکت اباعبدالله الحس?ن(عل?ه السلام) خشونت آم?ز بوده و ز?ارت عاشورا مروج خشونت و انتقام گ?ر? است؟! عج?ب است که آن روزها غمخوار دور? جوانان از د?ن و د?ن مدار? نبود?د و حالا واسفا سر م? ده?د!
تمام سخنان آقا? خاتم? قابل محاجه و پاسخ دادن است، ل?کن مردم فه?م ما با حافظه تار?خ? خود به خوب? از عملکرد گذشته و ن?ات حال حاضر ا?شان در ا?راد ا?نگونه صحبت ها?? اطلاع داشته و فر?ب اک ها? تمساح را نخواهند خورد.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۵/۲۳
احسان عابدی

نظرات  (۱۰)

ماهنامه صبح دوکوهه ؛ شماره ت?ر ماه :
( نقل به مضمون )
دکتر مظفر - وز?ر آموزش و پرورش اصلاحات - : در فتنه 78 خبرنگاران آمدند گفتند مصاحبه کن و من هم مصاحبه کردم و گفتم دولت ، دولت? ارزش? است و در ا?ن حوادث مبرّا است و البته زندان?ان موقت هم بعد از آرام شدن فضا خ?ل? هاشان آزاد م? شوند ... بعد از ظهر رفتم ه?ئت دولت و آقا خاتم? من را مورد فحاش? قرار داد و تا حالا چن?ن حرف ها?? را از ?ک مسئول نشن?ده بودم ... گفتم آقا? خاتم? من از دولت شما دفاع کردم ، گفت تو غلط کرد? که ا?ن مزخرفات را گفت? و در مور دزندان?ان چنان حرف را زد? و ...
ا?ن آقا? خاتم? ، همان آقا? خاتم? است ... بدون ذره ا? تغ??ر ...
همشهر? شما هم هست
سلام
با کم? از نظرات شما موافقم.در برخ? جاها رو?کرد شما را دارم با برخ? هم مخالفم.
1-ما فتنه را چرا فراموش نم? کن?م؟فراموش کردن به چه معناست؟به ا?نکه چون امثال کوچک زاده و رسا?? و حس?ن?ان دائما سران فتنه سران فتنه بگو??م اما در برابر انحراف خفه خان بگ?ر?م و فتنه برا?مان تنها دکان? باشد.
من نامگذار? سالها را ندا? هل من ناصر ?نصرن? ول? خدا م? دانم.انانکه فتنه را فراموش نکرده اند در ا?ن چند ساله که ا?شان رو?کرد اقتصاد? در نامگذار? سالها داشته اند چه کرده اند؟ا?ن اشخاص ب?شتر ضربه م? زنند ?ا خاتم?؟
تابحال چند تحق?ق کاربرد? در باب فتنه د?ده ا? و چاپ شده که واقعا منصفانه تحق?ق کند ر?شه ها? فتنه کجابود و چرا ا?نگونه شد؟?عن? هم ضعف ما را بب?ند و ن?رنگ دشمنان.
د?گر از مانوردادن رو? خاتم? و موسو? و کروب? حالم به هم م? خورد.ا?نقدر گفتن از ا?نها چه سود? دارد جز ا?نکه غفلت را ب?شتر م? کند؟کار? ملک زاده انجام داده که به نظرم مف?د است اگر کارها? ا?نگونه انجام شود مف?د است اما نوشتن و محکوم کردن ا?ن سه ... نم? دانم چقدر کاربرد دارد؟به نظرم مف?د ن?ست اگر مخالف?د نظر بده?د خوب است.


سلام ام?ن
درباره فراموش? اصل فتنه فکر نکنم ترد?د? باشد. حالا سرانش که گفتم به دست خود فراموش شده اند.
بحث نامگذار? سالها و ب? توجه? مسئول?ن هم ربط? به موضوع ندارد.
تحق?ق خوب و راهگشا درباره اصل فتنه88 ندار?م اما کتاب ها?? مثل عدالت در گرداب به ر?شه ها? فتنه ها خوب پرداخته اند.
بنده هم شخصا بعد از فتنه د?گر درباره موسو? و خاتم? مطلب? ننوشتم و خودم به زباله دان انداختم شان.اما ا?ن اظهارات قلقلکم داد ...
۲۳ مرداد ۹۱ ، ۰۷:۲۱ مصطفی قاسمی
سلام احسان عز?ز
.... و اگر مر قانون اجرا شده بود ا?ن عوعو سگانه هم نبود


سلام.
امان از ا?ن مصلحت ها...
ب?شتر حرفاتون درست. فقط از قانون شکن? حرف نزن?د که ر??س جمهورتون و ن?روها? خودسرتون!! رو? هر چ? قانون شکنه را سف?د کردند.
سلام و درود؛
دوست عز?ز ا?ن مطلب شما در پا?گاه ا?نترنت? و بسته فرهنگ? عمارنامه منتشرگرد?د.
http://www.ammarname.ir/link/15341
ما را با درج بنر و ?ا لوگو در وبگاه خود ?ار? نما??د .
موفق و پ?روز باش?د .
عمارنامه http://ammarname.ir/—- info@ammarname.ir
?ا عل?
سلام
احسنت
خوب بود


سلام. لفط دار?د
به ام?ن :
خلاف جر?ان 1 و 2 سع?د ز?با کلام
درک تئور?ک از انقلاب اسلام? ا?ران عل? کشور?
حیف از ذهن قشنگ و فکر تحلیلیت که صرف نوشتن مطالب سیاسی می کنی
حیف حاج احسان حیف
علمی ترش کن ولش کن این فراموشیات رو
نمی دونم شاید چون سیاست رو نمی فهمم اینو برات نوشتم
دمت گرم تو کویر یزد
یا حق
سلام
ربط نامگذار? سالها ا?ن است که گ?ر به خاتم? داده ا? و بق?ه را ول کرده ا? عز?زم.البته ما استاد لگد زدن به مرده ا?م.

ا?ن ملک زاده کد امن?ت? وارد کرده؟لطفا کشف رمز? بفرما ا? س?اس? بنو?س، ا? باسلق، ا? هلو
۰۳ شهریور ۹۱ ، ۲۰:۰۴ شه?دان ب? پلاک
سلام طبل رسوا?? خاتم? و امثالهم زده شده الحمدلله مردم به آگاه? وشعور س?اس? رس?ده اند انشالله در انتخابات ?ازدهم شاهد فتنه 88 نباش?م البته دشمنان اسلام دست از فتنگر? نم? کشند
با مطلب حجاب به روزم
التماس دعا


سلام. ان شا’الله

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی