پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

آ?ا بشار اسد سقوط م? کند؟

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۱، ۰۵:۱۵ ق.ظ

ا?ن روزها با هر دوست و آشنا?? مواجه م? شوم، م? پرسد: به نظرت بشاراسد سقوط م? کند؟!

تحل?ل شخص? ام ا?ن است که بشاراسد در سور?ه خواهد ماند و ناکام? غرب و عرب در ساقط کردنش تداوم خواهد داشت. به چند دل?ل:

?- برخلاف کشورها? ل?ب? و مصر و ?من و بحر?ن و ... معارض?ن دولت سور?ه، مردم? ن?ستند. گروه? از اپوز?س?ون قد?م? هستند که به محض د?دن آب گل آلود، هوس ماه? گ?ر? دارند و بو? کباب به مشامشان رس?ده است. غافل از آنکه ا?ن بو? کباب ن?ست! خر داغ م? کنند! ضمن ا?نکه با مشخص شدن هو?ت چندتن از معارض?ن کشته شده، مل?ت غ?ر سور? آنها ن?ز افشا شده است.

?- سور?ه کشور? با اقوام و مذاهب مختلف است. بشار اسد در طول حکومتش به خوب? توانسته اتحاد? مل? ب?ن تمام اقوام برقرار کند. تا جا?? که ?ک? دو وز?ر و? هم گو?ا مس?ح? بوده اند. لذا حما?ت اقوام مختلف از دولت، مانع بزرگ? بر سر راه معارض?ن م? باشد. تجمعات پرشور مردم در حما?ت از بشار اسد هم مب?ن ا?ن ادعاست.

?- اقدامات اصلاح گرا?انه اسد در قانون اساس? و حکومت سور?ه توانست نظر اقشار خاکستر? سور?ه را جلب کند. پس اگر عده ا? جدا? از همراه? با ترور?ست ها، مخالف بشار اسد بودند، حالا حداقل مخالفت شان رو به کاست? گرا??ده است.

?- تحل?ل حسن عباس? با عنوان " شمش?ر داموکلس " قابل توجه است. اگر حماقت حمله نظام? به سور?ه به سر غرب بزند، قطعاً سور?ه هم از خ?ر اسرائ?ل نم? گذرد! کس? که چ?ز? برا? از دست دادن نداشته باشد، هرکار? از دستش بر م? آ?د. لذا به نظر م? رسد اول?ن پاسخ بشار اسد در قبال حمله نظام?، موشک باران اسرائ?ل خواهد بود. البته تکاپو? غرب و عرب برا? حمله نظام? ن?ز مشکوک است!

?- مخالفت سرسخت روس?ه با غرب برسر موضوع سور?ه جد? است. روس?ه هم?شه به دنبال منافعش بوده و هست. آنچه که آنها را از دخالت خارج? در سور?ه م? ترساند، نزد?ک? هرچه ب?شتر آمر?کا به روس?ه و همان ماجرا? هم?شگ? سپر موشک? است. ضمن ا?نکه مداخلات غرب? ها در امور داخل? کشورها روس?ه را نگران کشورها? همسا?ه خود کرده است. به هرحال ا?ن تو بم?ر? روس ها از آن تو بم?ر? ها ن?ست!

?- بحث امن?ت سور?ه برا? جمهور? اسلام? ا?ران خ?ل? مهم است. قطعا در قبال سور?ه ا?ران بدون تحرک نخواهد بود. .........!

با ا?ن دلا?ل و چند دل?ل د?گر به نظرم سرنوشت بشار اسد چ?ز? به غ?ر از سرنوشت صدام و بن عل? و مبارک خواهد بود. به فضل اله? مستکبر?ن غرب? و عرب? در سقوط ?ک? از حام?ان مقاومت در منطقه و ?ک? از دشمنان رژ?م صه?ون?ست? ناکام خواهند ماند.


پ?ــــــــــــــــــــــــ? نوشتــــــــــــــــــــــ

* ا?ن مطلب به معن? تا??د تمام و کمال رژ?م بشار اسد در سور?ه ن?ست. تحل?ل? است درباره اوضاع اخ?ر آن کشور.

* ?? رمضان روز وفات بانو? بزرگ اسلام? حضرت خد?جه کبر? (سلام الله عل?ه) و سالگرد شهادت سرپرست دانشمند استان ?زد? ?ار و همراه د?ر?ن امام? شه?د آ?ت الله صدوق? است. نثار روحشان صلوات

* ف?لتر شدن وبلاگ حامد فتاح? (آرمانشهر) و چند وبلاگ د?گر واقعا شرم آور است. به ه?چ وجه رو?ه ا?ن دوستان را تا??د نم? کنم اما تلاش مسئول?ن ف?لتر?نگ در رد?اب? و ف?لتر وبلاگ ها? نه چندان پربازد?د احمد? نژاد? قابل تامل است!! در حال? که ده ها سا?ت و وبلاگ در حال هتاک? به دولت و ر??س جمهور هستند، مقابله با ا?ن چند وبلاگ نو?س جوان ب? عدالت? است.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۵/۰۸
احسان عابدی

نظرات  (۱۸)

سور? ها با د?کتاتور? اسد موافق ن?ستند اما دخالتها? خارج? و ترس از نا امن? و هرج و مرج موجب اتحاد مل?شان شده است.

متاسفانه صدا و س?ما اخبار سور?ه را درست منعکس نم?کند.

ما هم برا? تقو?ت حلقه مقاومت دعا م?کن?م ول? توکلمان بر خدا است نه روس?ه و چ?ن!!!
سلام و درود؛
دوست عز?ز ا?ن مطلب شما در پا?گاه ا?نترنت? و بسته فرهنگ? عمارنامه منتشرگرد?د.
http://www.ammarname.ir/link/14632
ما را با درج بنر و ?ا لوگو در وبگاه خود ?ار? نما??د .
موفق و پ?روز باش?د .
عمارنامه http://ammarname.ir/—- info@ammarname.ir
?ا عل?
سلام عل?کم
عال? بود برادر
سلام بر احسان .ا?ن جر?ان حمله نظام? به نظر جد? هست .شا?دم م? خوان اختلاف بندازن حکومت کنند.چون عربستان پ?شنهاد ن?رو? مشترک داده !!!
البته سور?ه هم ا?ن کار? رو که گفت? مطمئنا در قبال حمله نظام? م? کنه
سلام
باور را?ج سع? م?کند که همه تحولات دو سال اخ?ر را با مفهوم ب?دار? اسلام? انطباق دهد در حال? که ا?ن مسئله با خ?ل? از آن ها انطباق ندارد.
حداقل در سقوط قذاف? نقش سلف? ها و وهاب? ها? مورد حما?ت عربستان و غرب که دوشادوش ناتو عل?ه قذاف? جنگ?دند چ?ز? به نام ب?دار? اسلام? اصلا به چشم نم? خورد. هم?ن مجاهد?ن سلف? که روز? عل?ه قذف? م?جنگد?دند الان با حما?ت همان قدرت ها? فاسد عل?ه بشار م?جنگند. ق?ام ها? کور ظاهرا مردم? که بلافاصله به وس?له ن?روها? استکبار? مصادره م?شود را نم?توان ب?دار? اسلام? نام?د.
چه طور م?شود مبارزه سلف? ها? مورد حما?ت عربستان با قذاف? را ب?دار? اسلام? نام?د و مبارزه همان گروه با بشار اسد را توطئه استکبار?؟
امان از کج سل?قگ? دوستان...
+
تحل?ل شرا?ط سور?ه واقعا سخت است...همه ? حرفها?? که گفت?د درست...اما نکات ز?اد? هم مغفول مانده!!
سلام آپ کردم ?ه سر بزن
دوتا آپ پشت سره همه برا? هردو اگه وقت دار? بعد از خوندنش برام نظر بده
سلام با آرزو? قبول? طاعات و عبادات شما.
1-به نظرم دولت اسد سقوط خواهد کرد و گر?ز? از ان ن?ست.انشاالله مقدمه ظهور باشد.
2-هرچند س?ستم ف?لتر?نگ چندان دق?ق ن?ست اما اگر جا?? به هدف بزند ف?لتر?نگ ا?ن سا?تها و وبلاگهاست که جز تفرقه در کشور را سبب نم? شوند.واقعا لفظ احمد? نژاد? از ان حرفها و الفاظ است.به دلا?ل امن?ت? ادامه نم? دهم.
سلام

عل?رغم تمام ا?ن حرفها سقوط دولت سور?ه دور از ذهن ن?ست.
هرچ? باشه سال 2012 است و نقشه ها? ز?اد? برا? ا?ن سال د?ده شده.
علاوه بر ا?ن، اشغال سور?ه و ... توسط سف?ان? از نشانه ها? ظهور است.


خداوند ختم به خ?ر فرما?د...
.
سلام
سوریه و تحولاتش پیچیدگی زیادی را در عرصه تحولات بین المللی سبب شده. تحلیل بسیار خوبی رو نوشتی، ایول الله. فقط یک نکته: به نظر من بحث حمله به سوریه از جانب متحدان خارجی وجود نداره و فقط در حد مدیریت در بحران مطرح می شه، البته به نظر من. انشا الله چند وقت دیگه در این باره تحلیلی رو وبلاگم می ذارم فکر می کنم جالب باشه.
سلام
امان از پ? نوشت سومت . . .
حرف? باق? نگذاشت برا? گفتن
دعا کن اخو?
سلام
نماز روزه ها قبول باشه
بشار اسد م? خواهد برود


سلااااااااااااااااااااااااااااااااااام حسن خان! کجا?? مرد مومن؟!
از ا?نطرفا؟ شوکه شدم از کامنتت!
فکر کنم 2-3 سال? هست ن?تس تو فضا
ارادت/بازم از ا?ن کارا بکن!
به کور? چشم همه وهاب?ون جنا?تکار و کث?ف حکومت مقاوم بشار اسد خواهد ماند وبه راه مقاومت ادامه خواهد داد سور?ه خط مقاومت ما را تشک?ل داده است و اگر لازم باشد همه ما با?د برا? دفاع از بشار اسد برو?م ...........دوستان موضوعات س?اس? و حساس را با بعض? موارد مثل ظهور قات? نکن?د ما که نبا?د منتظر باش?م برا? ظهور پدرمان را در ب?اورن که بگذار انشاالله مقدمه ظهور است؟؟؟! منطق م? گو?د در برابر دشمن تمام قد با?د ا?ستاد اگر او?ک س?ل? زد چنان بزن که اسم مامانشو فراموش کنه ....الان وهاب?ون کشورمان هم دارن برا? جنگ ?ا به اصطلاح خود ا?ن کثافتها? حرومزاده جهاد!!! در سور?ه برخ? را جذب و به افغانستان م? فرستن تا به جهنم برون
ما از سور?ه به خاطر دفاع از اصل مقاومت و ا?ستادگ? در برابر وهاب?ت دفاع م? کن?م


آقا چ?کار به مامانش دار?؟!
موج جد?د تخر?ب ? تحر?ف وسانسور برا? حذف لنکران? به خاطر احتمال کاند?دا شدنش از سو? جبهه پا?دار?

http://www.bibaknews.com/
غرب به سور?ه حمله م? کنه و بعدش سور?ه سقوط م? کنه و لبنان با غرب? ها ائتلاف م? کنه و مرس? هم مصر رو ل?برال م? کنه و بعدش به ا?ران حمله م? کنن و م? خوان اسلام رو از سطح کره زم?ن بزدا?ند و بعد کارشناسان ن ک ک به فرمانده? سرهنگ منابع جلوشون م?ان و جنگ? م?شه ب?ا و بب?ن و بعد منابع? ها پ?روز م? شن و م?رن آقا رو نجات م?دن و بعد م?رن امام زمان رو ظاهر م?کنن و بعدش هم که د?گه ت?تراژ م?اد بالا ...


هه هه ! ?خ نکن? نمکدون؟!
سلام
مطلب شما در پا?گاه خبر? تحل?ل? صراط ن?وز منتشر شد
ل?نک مطلب شما در صراط:
http://www.seratnews.ir/fa/weblog
با تشکر
.....................................
با ل?نک کردن صراط در وبلاگ خود ما را ?ار? نما??د.
......................................
برا? انجام تبل?غات را?گان وبلاگ خود به صفحه وبلاگ سا?ت صراط مراجعه نما??د.
ا?ن چ?زا?? که نوشت? فک کنم ز?اد به خودت فشار آورد?ا

?ه سر? چ?زا? مسلم رو به عنوان نظر خودت معرف? کرد?!!!!
این طرز ادبیاتی که شما از اون استفاده فرمودید مناسب شأن یک فرد با شخصیت و با ادب نیست. خر داغ می کنن یعنی چی برادر عظمی؟؟ بابا یه کم ادب یه کم احترام. پیامبر و حضرت علی و ائمه اطعار حتی به دشمناشون هم احترام می ذاشتن. البته این موضوع جدیدی نیست. وقتی جدیدأ مد شده که به یزید فحش خواهر و مادر می دن، وقوع مواردی مثل این در این مقطع از زمانی که ما در اون زندگی می کنیم بدیهی و تعجب برانگیز نیست

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی